Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

23 november 2021 | Brug Bergvijver richting spoor

Anna’s Hoeve en Monnikenberg zijn in 2021 door de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. op broedvogels geinventariseed. In de periode 2020 – 2022 vinden er grote veranderingen plaats: er wordt een busbaan aangelegd, de autoweg door het gebied wordt verlegd naar een tracé langs de spoorlijn, er komt een natuurverbinding over de spoorlijn en door het terrein, en dit alles in combinatie met een recreatieve herinrichting. De resultaten van de inventarisaties laten zien dat de gebieden een zeer gevarieerd aantal broedvogel herbergen met 55 soorten. De toekomst zal uitwijzen hoe de soorten reageren op de metamorfose van het gebied.

De interessante en informatieve rapporten van Rien Rense zijn pdfhier en pdfhier te lezen op de website van de vogelwerkgroep.

Explosievenonderzoek na kap

Vanochtend toen iedereen last had van de gladheid kwam Joost Hujsing aan de oostkant van de Berg van Anna’s Hoeve deze man met zijn rare karretje tegen. Hij worstelde zich over het rommelige terrein dat de bomenzagers hebben achtergelaten. Hij heet Rick Wierenga en brengt met deze rijdende metaaldetector de ondergrond in kaart. Op de plek waar binnenkort een nieuwe poel wordt gegraven kan nog oude munitie liggen en dat moet worden onderzocht voordat ze gaan graven. Een leuk weetje!

Wie hier meer over wil lezen, klik dan op een van de onderstaande afbeeldingen voor een vergelijkbaar Explosievenonderzoek voor Monnikenberg waar ook kaartjes en oude bronnen in staan over Anna’s Hoeve.

 

Jaarvergaderingen

Door alle problemen rondom corona en de daaraan verbonden maatregelen konden wij de afgelopen twee jaar onze jaarvergaderingen niet op de gebruikelijke wijze organiseren. Begin 2021 hebben wij daarom de gegevens over de jaren 2019 en 2020 op de website gezet zodat de leden van de vereniging alles rustig konden doornemen, en dan een reactie op de stukken konden geven.

Wij plaatsten ook een oproep aan de leden om zich op te geven voor de kascontrolecommissie. Die trad nl. dit jaar in zijn geheel af omdat de leden ervan hun tweejarige termijn er op hadden zitten. Naar aanleiding van deze oproep hebben twee nieuwe leden zich aangemeld om zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Deze twee leden zijn Martina Evers en Ab Schuurmans.

Wij verzoeken u om, via een mailbericht aan secretaris@annashoeve.nl, kenbaar te maken of u voor of tegen deze benoeming bent. Hoewel het kort dag is, graag voor 31-12-2021 een antwoord.

Meer verenigingsnieuws

Verder valt te melden dat wij in 2021 niet stil hebben gezeten. Samen met Jelle Harder (ecologisch adviseur van onze vereniging) hebben wij de afgelopen maanden meerdere rechtszaken gevoerd tegen diverse werkzaamheden rond de Voltooiing Groene Schakel (VGS).

Ontgronding Monnikenberg en Anna’s Hoeve

Eind 2020 hebben we bezwaar gemaakt tegen een vergunningsaanvraag voor diverse ontgrondingen op Monnikenberg en in Anna’s Hoeve. Deze aanvraag was door de provincie gedaan in het kader van de Provinciale Milieu Verordening (PMV). Ons bezwaar was gericht tegen het, op grote schaal, ontgraven van zowel een groot gebied op Monnikenberg (akker en weiland) als op verschillende plekken in Anna’s Hoeve waar de aardkundige waarden door het afgraven aangetast worden.

In een onaangetaste bodem is namelijk goed te zien hoe het typische Gooise landschap is ontstaan; het Gooi is de noordelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd (100.000 jaar geleden). Aantasting van de bodem is daarnaast ook schadelijk voor het planten- en dierenleven. 

Opzettelijke desinformatie?

Met het oog op de nieuwe omgevingswet, die mogelijk in juli 2022 al in werking gaat treden, heeft de provincie besloten om de PMV aanvraag bij de omgevingsdienst in te trekken. Uiteindelijk is deze aanvraag in mei 2021 bij de gemeente Hilversum terecht gekomen. Bij toeval kwam Jelle Harder hier achter en heeft direct contact gezocht met een ambtenaar van de gemeente Hilversum. Door onvolledige informatie van deze ambtenaar hebben wij niet in de gaten gehad dat het hier om een veel grotere aanvraag ging dan in eerste instantie werd voorgesteld (550 m3 tegen 55.000 m3 grond). Noem het een misser van onze kant – maar je kunt het ook een streek van de provincie noemen: zij heeft ons niet geïnformeerd over deze wijziging in de vergunningsaanvraag, daarbij kennelijk dankbaar gebruik makend van de onduidelijkheid die ontstond in de overgangsfase. De rechter van de Raad van State vond ook dat de provincie ons op de hoogte had moeten brengen.

Voorlopige voorziening

Behalve dat we dus  bezwaar hebben gemaakt tegen het afgraven, hebben wij in het kader van de Wet Natuurbescherming (WNB) ook nog een voorlopige voorziening aangevraagd. Hiermee wilden wij voorkomen dat akker en weiland op landgoed Monnikenberg ook daadwerkelijk afgegraven zouden gaan worden voordat de rechter een uitspraak zou doen. Op Monnikenberg leven namelijk dassen, die 70% van hun voedsel (regenwormen) op weiland en akker vinden.

In deze actie werden wij opnieuw gesteund door de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi, de Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG), de Stichting NatuurAlert Nederland en de Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Helaas, het mocht ook tijdens déze zitting niet zo zijn dat aan de Wet natuurbescherming enig recht gedaan werd. In alle gevallen legt de natuur het af tegen de macht van de provincie en het gebrek aan besef van het grote belang van natuur om ons heen.

Rondleiding Voltooiing Groene Schakel

Op woensdag 8 december 2021 heeft het bestuur, samen met Jelle Harder (ecologisch adviseur van onze vereniging), onder leiding van Jeffrey Leek, omgevingsmanager van het project Voltooiing Groene Schakel (VGS) en Jos Smit van Smit groenadvies, een rondwandeling gemaakt door het werkgebied van de VGS.

In de toekomst is het helaas niet meer mogelijk om over het ecoduct te lopen en van hetzelfde uitzicht te kunnen genieten.

Bij deze gelegenheid kregen wij van Jeffrey Leek de toezegging dat hij in het voorjaar van 2022 ook voor andere belangstellenden zo’n rondleiding zou organiseren. Afhankelijk van het aantal personen kunnen dat meerdere rondleidingen worden. Zodra hierover meer bekend is, zult u dat van ons horen.

 

Contributie

Heeft u de contributie van 2021, en mogelijk ook die van 2020, nog niet overgemaakt, dan verzoekt de penningmeester u om dit op korte termijn alsnog te doen. Als u twee achtereenvolgende jaren geen contributie betaald heeft, moet de vereniging u helaas uitschrijven als lid.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Iedere woensdagmiddag verzamelen de leden van de Bosploeg van Anna’s Hoeve zich bij ‘de schuur van Henny’ en bespreken wat er waar gedaan gaat worden die middag. Deze keer was Daan van het GNR aanwezig om een en ander met de Bosploeg af te stemmen.

Ook zin om als vrijwilliger van de Bosploeg aan de slag te gaan?

Klik hier voor meer informatie.

Raad van State staat toe om dassengebied te verkleinen
foto's 6 oktober 2021: Rob Pluntke
10 voetbalvelden natuur vernietigd

PERSBERICHT
Hilversum, 1-10-2021

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) is opnieuw geschrokken van het massaal kappen van bomen wat afgelopen donderdag 30 september in Anna’s Hoeve van start is gegaan. Ook op landgoed Monnikenberg worden opnieuw bomen gekapt. Volgens de provincie gaat het om 6,5 ha bos (10 voetbalvelden!!). De VBAH schat dat daar vele honderden, zo niet een paar duizend bomen, worden omgehaald. Het moment echter waarop dat nu gebeurt vindt de VBAH onacceptabel. De VBAH is het namelijk niet met alle maatregelen eens die de provincie in Anna’s Hoeve en Monnikenberg wil uitvoeren. Daarom heeft de VBAH een beroepschrift ingediend bij de rechtbank in Haarlem tegen de aantasting van beschermde dieren zoals de dassen. Maar ook een beroepschrift bij de Raad van State tegen de grote ontgrondingen op 9 ha van in totaal 80 ha natuurgebied. Dat is op ruim 11% van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De rechter kan straks besluiten dat niet overal grond mag worden afgegraven. Het mag dan niet zo zijn dat juist nu op die gebieden inmiddels alle bomen al zijn omgezaagd en afgevoerd! De vernielde leefgebieden van planten en dieren zijn dan voor altijd verloren. De VBAH wil dat voorkomen. Om het kappen te stoppen heeft de VBAH op 1 oktober een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechtbank in Haarlem gestuurd. De kapwerkzaamheden moeten dan direct stoppen totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen. Het hekelt de VBAH dat de provincie pas afgelopen woensdagmiddag 29 september melding maakte van de daadwerkelijke start van de grote ingrijpende nieuwe kapwerkzaamheden. In het bericht van woensdagmiddag aan de VBAH meldt de provincie: “..dat wij deze ochtend een artikel hebben gepubliceerd en aan de regionale media hebben verzonden. Morgen (donderdag) ontvangen de direct aanwonenden en organisaties een bewonersbrief met dezelfde informatie”. Onbegrijpelijk dat de overheid bewoners op de hoogte brengt van de start van de werkzaamheden en dan tegelijk ook daadwerkelijk met bomen omzagen begint. Zelfs in de lokale kranten heeft hierover nog niets gestaan. Waar die genoemde ‘omwonenden’ wonen en welke ‘organisaties’ een brief ontvangen wordt niet vermeld. Bewoners melden aan de VBAH dat zij geen brief ontvangen hebben en wel regelmatig in Anna’s Hoeve komen. Duidelijk is inmiddels dat de ‘aanwonenden’ zeer verrast zijn door de trieste aanblik van de gekapte bomen. Op de sociale media ‘ontploft’ het nieuws hierover.

Voor de redactie
==================================================================================
Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
– Danny van Kooi, voorzitter VBAH, 06 5109 6050, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
– Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06 3331 8985

Bijlage: gebruik van de foto’s (1 en 2) wordt zeer op prijs gesteld
Een deel van de reeds gekapte bomen in Anna’s Hoeve (foto’s VBAH).

Klik hier

voor de flyer

Klik hier

voor de flyer

help ons om de onderste steen boven te krijgen

AAN DE BEWONERS RONDOM ANNA’S HOEVE

24 augustus 2021

U woont in een mooie wijk rondom Anna’s Hoeve, in een gezonde, groene, natuurlijke omgeving. Maar wist u dat hier, niet ver van uw fijne woning, de bodem vervuild is met giftige zware metalen?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verkreeg onlangs informatie over de gedeeltelijke sanering van de Dudokheuvel langs de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Op die plaats is grond uitgegraven voor de aanleg van een nieuwe weg.

Uit onze informatie blijkt dat tijdens het graven ook zware metalen mee omhoog zijn gekomen. Van deze giftige stoffen is maar een beperkt deel afgevoerd om veilig vernietigd te worden. De rest is afgedekt met een laag wit zand. Daar overheen komt straks de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Het is niet goed te achterhalen hoeveel zware metalen er nog in de grond zitten, ook niet hoe diep ze zitten. Of die informatie bewust wordt achtergehouden weten we niet, maar feit is dat de volksgezondheid hier in gevaar dreigt te komen. Want: bodemvervuiling zie en ruik je dan wel niet niet, maar is daarom niet ongevaarlijk! De giftige stoffen kunnen doorsijpelen naar het grondwater. Via het grondwater kunnen ze ook in de Speelweidevijver terechtkomen. Is spelen in het water dan nog wel verantwoord? En – het is zelfs niet uitgesloten dat het op den duur ook in ons drinkwater terechtkomt.

Wij vinden dit onacceptabel, en we denken dat wij daarin niet de enigen zijn!
Onze vereniging heeft daarom tegen deze wijze van saneren bezwaar gemaakt bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Ook de media hebben dit alarmerende nieuws opgepikt, en in de gemeenteraad zijn vragen gesteld.

De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve is echter niet gerustgesteld. Niet door de antwoorden van de wethouders, en ook niet door gesprekken met vertegenwoordigers van de omgevingsdienst en de provincie.
We wachten nog steeds op heldere, afdoende antwoorden op onze vragen aan deze instanties.

Maakt u zich ook zorgen over uw directe leefomgeving? Word lid van onze vereniging en help om de onderste steen boven te krijgen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

20210517 Dudokheuvel | foto Carolien Jansson

ER WORDEN WEER EXCURSIES GEORGANISEERD!

Excursie Natuurbrug Anna’s Hoeve/ faunapassage Monnikenberg

Elke eerste zondag van de maand kunt u mee met een gids naar de faunatunnel Monnikenberg onder de A27 en naar de Natuurbrug Anna’s Hoeve. Samen vormen zij ‘De Groene Schakel’ tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Wandel mee met de natuurgids die alles verteld over nut en noodzaak van deze natuurverbinding. Dankzij ‘De Groene Schakel’ wordt het leefgebied voor dieren sterk vergroot en zullen hun overlevingskansen toenemen. Dankzij de natuurbrug en de faunapassage kunnen dieren veilig oversteken. Hun leefgebied en overlevingskansen worden daardoor sterk vergroot. De eerstvolgende is zondag 6 februari 2022. De excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 4 december 2022.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Let op: in verband met de coronamaatregelen laten wij deze excursie doorgaan voor maximaal 3 x 10 personen (inclusief de gids, één gids per 10 personen). Kom niet als u zich grieperig voelt of verkoudheidsklachten hebt en houd voldoende afstand van anderen.

Het meenemen van het honden is bij deze excursie niet toegestaan.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.

80%
Skill Circle