Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

21 augustus 2021 | Bergvijver

Klik hier

voor de flyer

Klik hier

voor de flyer

help ons om de onderste steen boven te krijgen

AAN DE BEWONERS RONDOM ANNA’S HOEVE

24 augustus 2021

U woont in een mooie wijk rondom Anna’s Hoeve, in een gezonde, groene, natuurlijke omgeving. Maar wist u dat hier, niet ver van uw fijne woning, de bodem vervuild is met giftige zware metalen?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verkreeg onlangs informatie over de gedeeltelijke sanering van de Dudokheuvel langs de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Op die plaats is grond uitgegraven voor de aanleg van een nieuwe weg.

Uit onze informatie blijkt dat tijdens het graven ook zware metalen mee omhoog zijn gekomen. Van deze giftige stoffen is maar een beperkt deel afgevoerd om veilig vernietigd te worden. De rest is afgedekt met een laag wit zand. Daar overheen komt straks de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Het is niet goed te achterhalen hoeveel zware metalen er nog in de grond zitten, ook niet hoe diep ze zitten. Of die informatie bewust wordt achtergehouden weten we niet, maar feit is dat de volksgezondheid hier in gevaar dreigt te komen. Want: bodemvervuiling zie en ruik je dan wel niet niet, maar is daarom niet ongevaarlijk! De giftige stoffen kunnen doorsijpelen naar het grondwater. Via het grondwater kunnen ze ook in de Speelweidevijver terechtkomen. Is spelen in het water dan nog wel verantwoord? En – het is zelfs niet uitgesloten dat het op den duur ook in ons drinkwater terechtkomt.

Wij vinden dit onacceptabel, en we denken dat wij daarin niet de enigen zijn!
Onze vereniging heeft daarom tegen deze wijze van saneren bezwaar gemaakt bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Ook de media hebben dit alarmerende nieuws opgepikt, en in de gemeenteraad zijn vragen gesteld.

De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve is echter niet gerustgesteld. Niet door de antwoorden van de wethouders, en ook niet door gesprekken met vertegenwoordigers van de omgevingsdienst en de provincie.
We wachten nog steeds op heldere, afdoende antwoorden op onze vragen aan deze instanties.

Maakt u zich ook zorgen over uw directe leefomgeving? Word lid van onze vereniging en help om de onderste steen boven te krijgen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

20210517 Dudokheuvel | foto Carolien Jansson

PERSBERICHT

13 juli 2021    

Danny van Kooi & Jelle Harder

Monnikenberg, Vereniging Anna’s Hoeve gaat naar de rechter

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) is het niet eens met een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en stapt naar de rechter. GS wil het weiland en de akker op landgoed Monnikenberg bij Hilversum afgraven met een diepte van 100-140 cm om er een nat heideveld van te maken. De VBAH is hier tegen, er is geen enkele noodzaak dat te doen, de feiten hiervoor ontbreken. De VBAH wordt daarbij gesteund door de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, Dassenwerkgroep Utrecht ’t Gooi, Werkgroep Roofvogels Nederland en Stichting NatuurAlert Nederland.

Eind 2020 heeft de VBAH een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in feite GS. Van de zienswijze heeft GS zich helemaal niets aangetrokken; op geen enkel punt is zelfs een reactie gegeven. Volgens GS is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang en gaat daarom de gevraagde ontheffing voor het afgraven gewoon door. Na de zomer moet het graafwerk beginnen. De VBAH heeft inmiddels een beroepschrift naar rechtbank gestuurd.

Een nat heideveld zou nodig zijn voor de juiste werking van de natuurverbinding Corridor De Groene Schakel. Deze Corridor is de verbinding vanaf Anna’s Hoeve via het nieuwe ecoduct over de spoorlijn naar de faunatunnel onder de A27 en verder richting Lage Vuursche.

Om de goede werking te bepalen worden zogenaamde ‘doelsoorten’ benoemd, zoals ree, das, boommarter, kamsalamander, heivlinder, heideblauwtje. In het beroepschrift legt de VBAH duidelijk uit dat de vastgestelde doelsoorten niet afhankelijk zijn van een nat heideveld op afstand van Corridor De Groene Schakel. Dassen, een van de doelsoorten, zullen juist verdwijnen omdat hun hoofdvoedsel, regenwormen, op het weiland te vinden zijn. Andere natte heidevelden zijn in de directe omgeving ook niet aanwezig en passen niet in dit eeuwenoude landgoed, aldus de VBAH.

De VBAH benadrukt dat het beroepschrift duidelijk aantoont, dat voor het afgraven van weiland en akker geen enkele dwingende noodzaak van groot maatschappelijk belang is, zoals vanwege de volksgezondheid of het natuurbelang.  Er zijn geen feiten en onderzoeken die aangeven dat zonder afgraven, de Corridor niet of onvoldoende zou werken. Omdat de dwingende noodzaak niet vaststaat ontstaat gemakkelijk het beeld dat deze handelwijze puur uit commerciële motieven in werking is gezet. De af te graven grond wil de provincie namelijk gebruiken voor de aanleg van grondwallen langs de HOV busbaan. De VBAH stelt vast dat grond ook van elders verkregen kan worden, het geld ervoor staat op de provinciale begroting.

De VBAH is van oordeel dat afgraven van weiland en akker grote schade toebrengt aan de vele waardevolle belangen die er zijn op het gebied van geologie, ecologie, cultuurhistorie en landschap op landgoed Monnikenberg.

Het besluit van GS heeft niet alleen betrekking op ontgraven van weiland en akker in Monnikenberg maar ook graafwerk voor poelen en delen van bestaande oevers in Anna’s Hoeve.

Tenslotte vraagt de VBAH in het beroepschrift de rechtbank de afgravingen van weiland en akker op de Monnikenberg uit de ontheffing te schrappen.

Voor de redactie

Klik hier voor het gehele Beroepschrift van de VBAH

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Algemene ledenvergadering 2019 en 2020
Wij hebben er, net als vorig jaar, ook dit jaar voor gekozen om de algemene ledenvergadering over 2020, in verband met de coronamaatregelen, niet fysiek plaats te laten vinden. In de Koerier nummer 1 van jaargang 38 hebben wij aan onze leden aangekondigd dat de stukken, van beide jaren, op de website gezet zouden worden en dat men in de gelegenheid was om vragen te stellen en dat deze door ons beantwoord zullen worden.
Kennelijk doen wij het als vereniging, op het gebied van verslaglegging en financiële zaken, heel goed want er is slechts één persoon die gereageerd heeft op ons verzoek tot het stellen van vragen en die had ook nog eens geen vraag maar ging akkoord met de stukken zoals die samengesteld en gepubliceerd zijn. Een compliment aan de penningmeester en de secretaris is dan ook op zijn plaats. Tevens dank aan de leden van de kascommissie. Voor de kascommissie hebbe zich twee leden gemeld. We zijn dus nog op zoek naar een reserve lid. Onze financiële administratie is niet omvangrijk, dus qua tijd en werk valt het reuze mee. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij onze secretaris: secretaris@annashoeve.nl

Zwerfvuil opruimactie zaterdag 7 augustus
Op zaterdag 7 augustus is er weer een opruimactie gepland. Verzamelen is weer op het parkeerterrein bij de bergvijver. (Wanneer u van uzelf weet dat u gezondheidsklachten heeft, gerelateerd aan corona dan mag u helaas niet deelnemen. Wanneer u toch klachten heeft gekregen na het aanmelden, is het netjes om u even af te melden.)
Daarnaast is het terrein vrij toegankelijk en willen we u vragen ook rekening te houden met andere bezoekers die dit mooie stukje natuur bezoeken.
Hartelijk welkom, ook namens GNR bij deze actie van 10:00 tot 12:00 uur om weer zwerfvuil op te ruimen in Anna’s Hoeve. We ontvangen je graag vanaf 09.45 uur om materiaal uit te delen en om 10:00 uur is de aftrap. Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie/thee bij het wijkcentrum St Joseph, uiteraard eveneens met inachtneming van coronamaatregelen.

• Er is materiaal voor zo’n 20 personen en wie een eigen grijper heeft neem deze dan s.v.p. mee.
• Neem ook eigen tuin-, werk of wegwerphandschoenen mee.
• Draag oude kleding en stevige schoenen of rubberlaarzen.
• en….neem een vrolijk humeur mee

Wij zullen zorgen voor:
• Afvalzakken
• Een plek om het afval weg te gooien
• Een aantal afvalgrijpers etc.
• Veiligheidshesjes

Op dit moment zijn er al 20 aanmeldingen vanuit de geocachgroep. Wilt u zich ook aanmelden dan kan dit via dit e-mailadres: annashoeveschoon@gmail.com.

 

Klik hier voor de Nieuwsbrief als PDF

Uitputtingsslag tussen mens en woekerplanten

Uitputtingsslag tussen mens en woekerplanten – Tamar de Vries

Woensdag 9 juni 201 – Gooi & Eemlander

In de Gooi & Eemlander van vandaag schrijft Tamar de Vries een mooie reportage over het werk van dé vrijwilliger(s) van onze Bosploeg om de Japanse Duizendknoop (JDK) te bestrijden. Klik hier voor het gehele artikel.

Mooi om te zien dat de lokale media regelmatig dit ‘groeiende probleem’ onder de aandacht brengt. Onze vereniging gaat al sinds 2012 de strijd aan met deze hardnekkige woekeraar.

Doortje van Dijk

03-06-2021

Nee, geen lepelaar in Anna’s Hoeve dit jaar, maar wel dichtbij. Mijn dagelijkse wandelrondje Laarder Wasmeer en Anna’s Hoeve levert regelmatig verrassingen op. Vorige week spotte ik een lepelaar en deelde dit met de leden van de Bosploeg en onze ecocologisch adviseur Jelle Harder. Wat bleek? Jelle had in op 2 juni 2013 al een keer een lepelaar gezien én gefotografeerd bij de Speelweidevijver.

Hieronder de foto’s en het bijbehorende krantenartikel.

 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) heeft eind april haar grote zorgen geuit over de zwaar giftige stoffen die in de Dudokheuvel aan de Anthony Fokkerweg in Hilversum zitten.

In de Dudokheuvel is een grote sleuf gegraven waar later de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve moet komen. Bij het uitgraven bleek onder de gehele heuvel de verontreiniging aanwezig te zijn.

Het gaat daarbij met name om 9 soorten zware metalen, maar ook puin-, slakken- en een sintelhoudende laag met een dikte van circa 0,5 tot 1,0 meter. Een belangrijk deel van die zware milieuvervuiling is verwijderd maar er is ook nog een grote hoeveelheid restverontreiniging.

De VBAH heeft de media van deze situatie op de hoogte gebracht. De Gooi- en Eemlander publiceerde op 30-4-2021 met de kop: ‘Dudokheuvel zwaar vervuild’. In de reactie van de provincie hierop werd gezegd “Dit is conform het saneringsplan en kan geen kwaad”. Volgens de provincie gaat het om “immobiele verontreinigingen die zich niet of nauwelijks verspreiden en niet naar het grond-/drinkwater zullen gaan”.

 

20210517 Dudokheuvel | foto Carolien Jansson

Bosploeg werkt

op gepaste afstand door en de Bosfotograaf maakt foto's (ook als er niet gewerkt wordt)

Laatste nieuws

VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door
Vleermuis hing aan vishaak boven vijver op Anna’s Hoeve
3 augustus 2020door
Karperjacht in ”Paddenstoelvijver” Monnikenberg
2 juni 2020door

ER WORDEN WEER EXCURSIES GEORGANISEERD!

Excursie faunapassage Anna’s Hoeve/Monnikenberg

Elke eerste zondag van de maand kun je mee met een gids naar de faunapassage onder de A27 (Anna’s Hoeve/Monnikenberg). Wandel mee over het landgoed Monnikenberg en bezoek de unieke faunatunnel die onder de snelweg A27 doorloopt en die het Gooi verbindt met de Utrechtse Heuvelrug. Dankzij de passage kunnen dieren veilig onder de weg door. Hun leefgebied en overlevingskansen worden daardoor sterk vergroot. De eerstvolgende is zondag 5 september 2021. De excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 5 december 2021.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De ‘Faunapassage Anna’s Hoeve/Monnikenberg’ onder de A27 vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden in ’t Gooi en de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Het wordt wel ‘De Groene Schakel’ genoemd waarmee ook de toekomstige ‘Natuurbrug Anna’s Hoeve’ over het spoor Hilversum-Baarn wordt bedoeld.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.