Nieuwe plankaart voor "De Groene Schakel"


vrijdag 29 mei 2009


Home      Natuur

Op 30 april hebben wij op onze site een concept-plankaart gepubliceerd voor project De Groene Schakel.

Dit concept, gedateerd april 2009, is door het Goois Natuurreservaat inmiddels vervangen door een nieuw concept: zie bijgaande kaart.  (PDF)

Het GNR geeft daarbij het volgende commentaar. (HOV betekent Hoogwaardig Openbaar Vervoer: het slaat op de geplande vrije busbaan door en langs Anna's Hoeve.)  

"Onlangs hebben wij bijgaande kaart van het ‘natuur en landschapsplan De Groene Schakel’ - concept mei 2009 gepubliceerd, conform de afspraken in het HOV projectteam.

Het plan is gebaseerd op de resultaten van het project Plan Anna’s Hoeve (de uitgevoerde en nog af te werken sanering van Laarder Wasmeer en Anna’s Hoeve, de planontwikkelingen RWZI en noodberging hemelwater), de visie van Hilversum op locatie partycentrum, nieuw theehuis, fietsrondje Hilversum, de planvorming van de Provincie, Hilversum, Laren, ProRail en RWS op de inpassing HOV en ecologische verbindingszones/ecoducten, de visie van provincies Noord-Holland en Utrecht op de Groene Schakel, en is uiteraard in overeenstemming met de Beheervisie en beheerplan van het Goois Natuurreservaat (concept 2010-2019). 

Het plan wordt op 18 juni a.s. in ons algemeen bestuur besproken.

Uiteraard verwachten wij dat er uitwerkingen en aanpassingen nodig zijn en ook zullen komen als gevolg van de verdere planuitwerkingen van de genoemde projecten."  

De inhoud van ons bericht van 30 april is nog grotendeels geldig, hoewel er tussen het eerste concept van april en het tweede concept van mei enkele kleine verschillen zitten.  

Het nu door GNR ingetekende vrije wandelpad in oost-westrichting, dwars door het Laarder Wasmerengebied, zal nog wel wat commotie opleveren.  

Het nieuwe Bluk-achtige theehuis in Anna's Hoeve is min of meer terug op de eerder geplande plek in de buurt van de Bergvijver.

 

Site Meter