Natuur- en bosbeheerwerkzaamheden in Anna’s Hoeve

 Persbericht van het Goois Natuurreservaat


vrijdag 31 oktober 2008

Home     Natuur


 

In januari 2009 zal het Goois Natuurreservaat op meerdere locaties in het 46 hectare tellende natuurgebied Anna’s Hoeve beginnen met verschillende beheermaatregelen.

De werkzaamheden zullen voor het broedseizoen (15 maart) zijn afgerond.

 

De beheermaatregelen zijn er op gericht om de natuurwaarde te verhogen en het gebied voor de recreant gevarieerder te maken. Met name het oostelijk deel wordt gekenmerkt door donkere monotone en soortenarme naaldbossen. De maatregelen zullen op termijn de eentonigheid van dit gebied moeten gaan doorbreken. Vooral ook omdat dit oostelijke deel een cruciale rol speelt in de ecologische noord-zuid verbinding op de noordelijke heuvelrug, bekend onder de naam:  ‘De Groene Schakel’.

In het bos zullen dunningen plaatsvinden om meer licht in het bos te brengen. Ook worden open plekken gemaakt met in enkele gevallen aan- of herplant. Daarnaast worden, waar mogelijk, inheemse soorten zoals zomereik vrijgesteld. De sterk woekerende Amerikaanse vogelkers wordt bestreden. Linde en de gewone (inlandse) vogelkers worden aangeplant. Langs één van de wateren worden enkele valse acacia’s (Robinia pseudoacacia), wilgen en treurberken geplant.

 

Dood hout leeft

 

Een paar lanen worden vrijgesteld en een berkenlaan zal worden hersteld. Hierdoor worden de lanen beter zichtbaar en kunnen ze zich ook beter ontwikkelen. Om het aandeel aan (staand) dood hout te verhogen - onder het motto: ‘dood hout leeft!’ - zullen op verschillende plekken Amerikaanse eiken worden geringd en zullen waar dat geen gevaar oplevert, dode bomen blijven staan. Waar dat past zullen ook boomstammen in het bos blijven liggen.

Voor al deze werkzaamheden geldt dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna, waaronder roofvogelhorsten, mierennesten en nestholtes. Tijdens de werkzaamheden zullen in het terrein informatieborden worden geplaatst waarop staat aangegeven wat er terplekke aan maatregelen worden verricht. Omwille van de veiligheid zullen tijdelijk delen van het gebied en enkele aan- en afvoerwegen worden afgesloten.

De werkzaamheden zijn van tevoren besproken met het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, en reeds toegelicht tijdens excursies in september en oktober 2008.  

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met het Goois Natuurreservaat: telefoon 035-6214598, of via de elektronische post:  gooisnatuurreservaat@gnr.nl

 

Site Meter