Natuur- en bosbeheer in Annas Hoeve gaat van start


vrijdag 09 januari 2009


Home    Natuur

O  

Op dinsdag 13 januari zal het Goois Natuurreservaat beginnen met verschillende beheermaatregelen op een aantal locaties in natuurgebied Anna's Hoeve. De werkzaamheden zullen vr het begin van het broedseizoen (15 maart) zijn afgerond. Eind oktober hebben wij hierover al eerder bericht. De werkzaamheden zijn van tevoren besproken met het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, en toegelicht tijdens excursies door het gebied in september en oktober 2008.
De maatregelen zijn er op gericht om de natuurwaarde te verhogen en het gebied voor de recreant gevarieerder te maken. Met name het oostelijk deel wordt gekenmerkt door donkere monotone en soortenarme naaldbossen van de niet inheemse naaldboomsoorten: douglasspar, fijnspar, sitkaspar en Japanse lariks. Hier zal het effect van de maatregelen zijn dat op termijn de eentonigheid van dit deel van Anna's Hoeve is doorbroken. Een gevarieerde natuur is in dit gedeelte met name van belang omdat het oostelijke deel een cruciale rol speelt in de ecologische noord-zuidverbinding op de noordelijke heuvelrug, bekend onder de naam 'de Groene Schakel'.

In het bos zullen dunningen plaatsvinden om meer licht in het bos te brengen. Ook worden open plekken gemaakt met in enkele gevallen aan- of herplant. Daarnaast worden, waar mogelijk, inheemse soorten zoals zomereik vrijgesteld. Linde en de gewone (inlandse) vogelkers worden aangeplant. Langs n van de wateren in het meer westelijke deel worden enkele acacia's, wilgen en treurberken geplant. Een karakteristieke berkenlaan wordt hersteld en enkele andere lanen worden vrijgesteld. Hierdoor worden de oude laanstructuren zichtbaarder en kunnen ze zich ook beter ontwikkelen.

Om het aandeel aan (staand) dood hout te verhogen - onder het motto: 'dood hout leeft!' - zullen op verschillende plekken Amerikaanse eiken worden geringd en zullen waar dat geen gevaar oplevert, dode bomen blijven staan. Waar dat past zullen ook boomstammen in het bos blijven liggen.

Voor al deze werkzaamheden geldt dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna waaronder roofvogelhorsten, mierennesten en nestholtes.

Tijdens de werkzaamheden zullen in het terrein informatieborden worden geplaatst. Omwille van de veiligheid zullen tijdelijk delen van het gebied en enkele paden en wegen worden afgesloten. De parkeerplaats bij de Bergvijver wordt tijdelijk afgesloten voor materieel en opslag van boomstammen. De naastgelegen parkeerplaats behorend bij het voormalige restaurant wordt, eveneens tijdelijk, opengesteld. Langs de Weg over Anna's Hoeve komen waarschuwingsborden om de weggebruikers te attenderen op in- en uitrijdend vrachtverkeer.

De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen. Het Goois Natuurreservaat hoopt dat hiervoor begrip kan worden opgebracht.

Voor vragen of nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Goois Natuurreservaat 035 6214598 of gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Site Meter