Nieuw concept-Beheerplan van het Goois Natuurreservaat


vrijdag 08 mei 2009


Home     Natuur

Het GNR heeft een nieuwe Beheersvisie en een nieuw Beheerplan voor de periode 2009-2019 opgesteld. De conceptversie van de visie en het plan ligt ter inzage, kan worden gedownload op http://www.gnr.nl , en zal worden toegelicht in een informatieavond op donderdagavond 14 mei vanaf 19.30 uur in de GNR Infoschuur. Aanmelding is noodzakelijk, bijv. per e-mail aan gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Tot 15 juni kan iedere belangstellende reageren op de nieuwe uitgave van de Beheervisie en het Beheerplan, waarvan de definitieve versie in december door het GNR-bestuur zal worden vastgesteld. Het nieuwe plan vervangt de vorige editie die bestemd was voor 1998-2007. Die periode is later verlengd voor 2008.  

Hieronder vindt u de volledige inhoud van hoofdstuk 18 van het Beheerplan, geheel gewijd aan natuurgebied Anna's Hoeve.  

Overigens komt Anna's Hoeve ook op andere plaatsen in het document voor, o.a. bij Provinciaal beleid (Plan Anna's Hoeve), Achteruitgang milieukwaliteit, Natuurverbindingen, Vrijwilligers en Bosbeheer.   

Bij de inhoud van Hoofdstuk 18 kunnen al vast enkele opmerkingen worden gemaakt.  

Onder Uitgeveerd beheer zijn werkzaamheden uitgevoerd door onze vrijwilligers en werkzaamheden uitgevoerd door GNR niet van elkaar te onderscheiden. Daardoor wordt de indruk gewekt dat de grootscheepse bosrenovatie en aanplant in de afgelopen wintermaanden door vrijwilligers zijn verricht. De inbreng van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, die samen met onze vrijwilligers enkele open plekken in naaldbospercelen heeft aangebracht, wordt niet genoemd. Ook de inzet van de “GNR-Prunushapper” op de heide langs de A27 is niet vermeld, evenmin als de renovatie van de drie bestaande bruggen.  

Bij Toekomstig beheer wordt onder 18.2 de Weg over Anna’s Hoeve mogelijk verlegd naar de “oostzijde” van de A27, waar uiteraard de “westzijde” wordt bedoeld.


18 Anna’s Hoeve

 

Karakteristieken  

Anna’s Hoeve is in de crisisjaren ’30 aangelegd op basis van een ontwerp van de Hilversumse stadsarchitect Dudok en plantsoenmeester Meijer. Het beeld wordt bepaald door waterpartijen die met elkaar in verbinding staan, diverse hogere en lagere bergjes en aanplant van bosvakken met een verscheidenheid aan boomsoorten. Door het gebied loopt de Weg over Anna's Hoeve, langs de locatie van de inmiddels gesloopte gelijknamige uitspanning. Anna’s Hoeve wordt in het zuiden begrensd door de spoorbaan. In het kader van Plan Anna’s Hoeve is vervuild slib uit de waterpartijen gehaald.  

Plaatselijk zijn de wateren verdiept voor een grotere waterberging en om bij een lage waterstand de fauna in de vijvers te doen overleven. Er is een speelweide, die na de sanering opnieuw is ingericht. In het meest oostelijke deel ontbreken vijvers. Hier wordt het landschap bepaald door een bos van afwisselend loof- en naaldbomen, een schraal grasland, een poel en een heideveld. Het dijklichaam van de autoweg A27 doorsnijdt het gebied. Aan de oostzijde wordt het terrein begrensd door de Doctor Albert Schweitzerweg, die hier de provinciegrens vormt.  

Waarden  

De visuele samenhang tussen het water, de kromme oeverlijnen, de grasveldjes en de opgaande begroeiing maken Anna’s Hoeve tot een landschappelijk waardevol gebied. Daarnaast vormt Anna's Hoeve samen met De Monnikenberg een onmisbare ecologische schakel tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De snelweg, spoorlijn en Weg over Anna’s Hoeve doorsnijden niet alleen het terrein Anna’s Hoeve, maar ook een grote verbindingszone in de ecologische infrastructuur van het Gooi. Anna’s Hoeve heeft gezien de ligging bij de stad, de landschappelijke aanleg en het padennetwerk, een belangrijke recreatieve waarde. Het gebied maakt deel uit van project De Groene Schakel. De planvorming en het overleg met diverse partners en belanghebbenden over de meest gewenste ontwikkeling en inrichting van het plangebied De Groene Schakel zijn in volle gang. Daarbij spelen de door Rijkswaterstaat geplande verbreding van de A27 en de aanleg van een ‘hoogwaardig-openbaar-vervoerverbinding’ door de Provincie Noord-Holland en de daarmee samenhangende compensatiemaatregelen voor het verlies aan natuurwaarden een belangrijke rol. De gemeente Hilversum heeft te kennen gegeven te streven naar vervanging (op een nader te bepalen locatie in Anna’s Hoeve) van de recreatieve functie van de voormalige uitspanning door een horecavoorziening, vergelijkbaar met de uitstraling van theehuis ’t Bluk. Ook streeft de gemeente naar de realisatie in het gebied van de ontbrekende schakel van de geplande  recreatieve fietsroute rondom Hilversum.  

Uitgevoerd beheer  

Het beheer werd ook de afgelopen periode voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. Zij verzorgden onder meer de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en de verwijdering van zwerfvuil. In het bos van het oostelijk gebied werd plaatselijk gekapt en gedund om de ontwikkeling van een bos met een meer natuurlijke structuur en soortensamenstelling te stimuleren. In de winter van 2008-2009 gingen zij hiermee op grote schaal door. Vooral in de naaldbossen van douglasspar, lariks en sitkaspar werden open plekken gecreëerd en werd een variatie aan inlandse boom- en struiksoorten aangeplant. In een voormalig productiebos werden douglassparren omgetrokken om bij wijze van nagebootste storm de ontwikkeling van natuurbos te versnellen. Het parkeerterrein tegenover de uitspanning werd opgeknapt. In samenwerking met Rijkswaterstaat werd de faunapassage van boomstobben onder het viaduct van de A27 opgeknapt. Bij de onderdoorgangen van de rijksweg A27 werden stobbewallen voor migrerende fauna aangebracht. De exploitatie van de kiosk nabij de A27 aan de Weg over Anna’s Hoeve werd in 2007 beëindigd en het gebouw werd in 2008 verwijderd ten gunste van de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone door het viaduct Zandheuvel. Vleermuizen die door de sanering zouden kunnen lijden onder het weghalen van oude, holle bomen van de speelweide kregen vervangende woonruimte in de vorm van vleermuiskastjes.  

Toekomstig beheer  

18.1.  Indien mogelijk wordt grond verworven voor de realisatie van ecologische en recreatieve verbindingen, onder andere ter plaatse van het opgeheven kampeerterrein De Molshoop en ter plaatse van de voormalige uitspanning Anna’s Hoeve.

Zonodig en zo mogelijk wordt een vervangend terrein voor De Molshoop ter beschikking gesteld.  

18.2.  Er wordt gestreefd naar het verbinden van Zuiderheide, Laarder Wasmeer, Heidebloem en Anna’s Hoeve met Monnikenberg en boswachterij De Vuursche. Hiertoe zullen de A27, de spoorlijn en de Weg over Anna’s Hoeve moeten worden voorzien van ecoducten of onderdoorgangen. De weg over Anna’s Hoeve zal bij voorkeur uit het gebied worden verwijderd of worden verlegd naar de noordzijde van de spoorlijn en naar de oostzijde van de A27, c.q. de noordzijde van het viaduct Zandheuvel. Dit om de ecologische verbindingszone en de landschappelijke en recreatieve kwaliteit meer ruimte te bieden.  

18.3.  Er wordt tussen de eerste en de tweede vijver een extra brug aangelegd, vergelijkbaar met de reeds bestaande bruggen.  

18.4.  Het gebied wordt ingericht voor ‘rustige’ recreatie en het uitzichtpunt op de ‘de berg van Anna’s Hoeve’ wordt hersteld.  

18.5.  In het kader van project De Groene Schakel wordt gestreefd naar de realisatie van een door de gemeente Hilversum geplande recreatieve fietsroute rondom Hilversum. Hier betreft het de aanleg van een noordzuid lopend fiets- en wandelpad langs het eventueel te realiseren theehuis via een onderdoorgang van de spoorlijn naar Landgoed Monnikenberg toe. Het pad zal op grond van het natuur- en landschapsplan (zie bij 17) worden gesitueerd.  

18.6.  Passend in de nieuwe zonering – aangegeven in het natuur- en landschapsplan – zal de huidige parkeerplaats worden verplaatst of vernieuwd.  

18.7.  Medewerking wordt verleend aan de realisatie van een horecavoorziening, vergelijkbaar met de uitstraling van theehuis ’t Bluk en op grond van het natuur- en landschapsplan (zie bij 17).  

18.8.  De aansluiting van de bospercelen op de faunapassages wordt verbeterd.  

18.9.  De vissteiger wordt vervangen.  

18.10.  Het omvormen naar natuurlijker bos wordt voortgezet.  

18.11.  Het heidebeheer wordt voortgezet. Daarbij worden heidestapstenen aangelegd.  

18.12.  Van het fietspad Liebergerweg wordt het teerhoudende asfalt verwijderd en voorzien van een milieuvriendelijke toplaag.

 

Site Meter