Plannen voor De Groene Schakel, Laarder Wasmeer en Anna's Hoeve


vrijdag 12 juni 2009


Home   Natuur   Forum


Natuurvrijwilligers van het Laarder Wasmeer en van Anna's Hoeve zijn donderdagavond 11 juni door rentmeester Henk Korten van het Goois Natuurreservaat bijgepraat over de plannen waar het Algemeen Bestuur van het GNR volgende week besluiten over zal nemen.  

In onze siteberichten van 30 april ("Ingrijpende veranderingen in Anna's Hoeve op komst") en van 29 mei ("Nieuwe plankaart voor "De Groene Schakel") zijn deze plannen al uitvoerig beschreven.  

De rentmeester beklemtoonde dat het geplande ecoduct over de spoorbaan en de aansluitende natuurtunnel onder de A27 (in Monnikenberg) er ook moeten komen als de vrije busbaan langs de spoorlijn, waar GNR zelf verder geen mening over heeft, niet door zou gaan. Maar het wordt dan wel moeilijker om het geld voor zo'n ecoduct op tafel te krijgen. Zonder busbaan zal de Weg over Anna's Hoeve niet verlegd worden, en dat zou het GNR wel erg jammer vinden, want de bestaande doorsnijding van Anna's Hoeve door een drukke verkeersweg is verre van ideaal.  

Met het afvoeren van de depots met vervuild slib uit het Laarder Wasmerengebied zal nog dit jaar een begin worden gemaakt; hopelijk is voor eind 2010 al het vuil uit het gebied verdwenen. Wat helaas wel in de grond blijft zitten zijn grote hoeveelheden fosfaat, op alle plekken die onder (vervuild) water hebben gestaan. Op fosfaatrijke voormalige waterbodems zullen helaas niet de gewenste planten van voedselarme zandgronden gaan groeien. Het eerder geschetste toekomstbeeld voor het Laarder Wasmerengebied is helaas nog in geen tientallen jaren haalbaar.  

Het ziet er naar uit dat er de eerstkomende jaren nog GEEN vrij toegankelijk wandelpad dwars door het gebied zal worden aangelegd. Eerder op de dag was er een bijeenkomst met excursie geweest voor GNR-bestuursleden en GNR-Klankbordgroepleden. De Klankbordgroep had zich een week eerder al unaniem tegen zo'n pad uitgesproken. De natuur moet eerst de kans krijgen zich een aantal jaren zo ongestoord mogelijk te ontwikkelen. Ook een wetenschappelijk rapport van bureau Alterra had dit onomwonden geadviseerd. GNR-voorzitter Peter Visser heeft aangekondigd dat hij aan het Algemeen Bestuur gaat voorstellen het besluit over zo'n pad enkele jaren uit te stellen. Wel komen er weer excursies door het gebied, zoals vroeger vr de bodemsaneringen.  

De Gemeente Hilversum is eigenaar van het erfpachtgebied Anna's Hoeve (het huisje, het afgebrande restaurant met voormalig pretpark- en speeltuinterrein, en het parkeerterrein tegenover het voormalige Paviljoen). Het erfpachtcontract loopt binnenkort af en zal niet worden verlengd. De gemeente heeft GNR gevraagd om op het restaurantterrein een leefgebied voor ringslangen aan te leggen, ter compensatie van de biotoop van de driehoekige Accumulatievijver waar in de toekomst woningen gaan komen. GNR wil daar graag aan meewerken, mits de grond eerst aan GNR wordt overgedragen. Hetzelfde geldt voor het parkeerterrein met de kastanjebomen, waar de bouw van een nieuwe eenvoudige horecavoorziening (theehuis) gedacht is.  Wanneer dat achterin de hoek wordt gesitueerd hoeven er nauwelijks of geen bomen voor te sneuvelen. Wel zal er groen worden weggehaald om vanaf het theehuis en het terras er omheen een vrij uitzicht op de Bergvijver te krijgen. Het nieuwe theehuis komt op de kruising van de bestaande fietsroute oost-west en de geplande nieuwe fietsroute noord-zuid, het Rondje om Hilversum.  

Om Anna's Hoeve ten oosten van dit theehuis en ten zuiden van de Berg zo rustig mogelijk te maken, zal er langs de Bergvijver geen nieuwe vissteiger komen. (De steiger die er was moest verdwijnen voor de bodemsanering.)  Er komt wel een nieuwe vissteiger, maar aan de oever van de Vijver bij het voormalige Witte Strandje. Deze oever (bij het Berkenlaantje) wordt ook zonder vissteiger al jarenlang door hengelaars gebruikt.  

Ter vervanging van beide parkeerterreinen tegenover het huisje Anna's Hoeve en het voormalige restaurant komt er een nieuwe parkeerplaats in de bospunt ten westen van het restaurantterrein, min of meer aansluitend aan het parkeerterreintje bij de ingang van HSV Wasmeer. Van daar af zullen het nieuwe theehuis en ook de nieuwe vissteiger wandelend te bereiken zijn.  

Tot zover de schets van de plannen zoals ze er op dit moment uitzien. Beslissingen zijn nog niet genomen en bij de uitwerking kunnen er nog zaken veranderen.

 

Site Meter