Aanpassing aan bestaande RWZI Hilversum


vrijdag 28 november 2008


Home   Plan Anna's Hoeve

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 27 november onderstaand persbericht uitgegeven.

Het sluit aan bij de informatie die al op 20 november via deze site werd verstrekt, maar nu in de woorden van AGV zelf.

 

AGV

Bestuur akkoord met investering om de rioolwaterzuiveringinstallatie

Hilversum aan te passen.  

Het Algemene Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is op 26 november akkoord gegaan met het kredietvoorstel om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum aan de geldige vergunningen te laten voldoen. De bestaande rwzi Hilversum zal naar verwachting nog vijf jaar in bedrijf blijven. De belangrijkste reden om te investeren in de rwzi is de eis dat de installatie moet voldoen aan de vernieuwde Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en Wet Milieubeheer vergunningen.  

Onderzoek nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Hilversum

Het bestuur van AGV heeft in 2001 besloten een nieuwe RWZI te bouwen in Hilversum op de locatie Anna’ s Hoeve ter vervanging van de huidige installatie. Voorstel was een innovatieve en compacte installatie te bouwen volgens de membraan bioreactor methode (MBR). De kwaliteit van dat gezuiverde water is door de membraan filtratie erg hoog. Zo hoog dat het water geďnfiltreerd kan worden in de bodem van het Gooi met als gevolg dat het diepe grondwater wordt aangevuld.

Op deze wijze wordt het afvalwater hergebruikt en wordt het water niet afgevoerd naar het Eemmeer. De nadelen van een dergelijke installatie zijn de hoge kosten voor de investeringen, de exploitatiekosten en met name de energiekosten.  

Vervolgens is onderzocht hoe de MBR installatie ingepast kon worden op Anna’s Hoeve. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat de installatie dicht in de buurt van het beschermd natuurgebied ligt. Een oplossing was de om de installatie in de berg vervuilde grond te situeren die ontstaat na het saneren van de vervuilde bodem van Anna’s Hoeve.  

Dat leek een goede oplossing omdat de rwzi niet meer zichtbaar zou zijn vanuit de nieuw te realiseren woonwijk en vanuit het gebied van het Goois Natuurreservaat. De kosten voor deze situering bleken achteraf zo hoog dat de realisatie niet haalbaar bleek op die plek.   

In 2007 bleek bovendien dat het vergunningstechnisch zeer moeilijk was om het gezuiverde water te laten infiltreren in de bodem. Dit gaf voldoende aanleiding om helemaal af te zien van de MBR-installatie en daarom een normale, conventionele rwzi te bouwen.  

Start  bouw nieuwe rwzi

Met de gemeente Hilversum en  het Goois Natuurreservaat is inmiddels ambtelijk overeenstemming bereikt over de inpassing van de nieuwe installatie in het gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en zoals het er nu naar uitziet kan in  2010 gestart worden met de bouw.  

Bestaande installatie laten voldoen aan de geldige vergunningen

Tot de nieuwbouw van installatie is gerealiseerd moet het afvalwater van Hilversum-Oost gezuiverd blijven worden. Het AGV heeft voor de installatie een  gedoogvergunning die binnenkort afloopt. Onderhoud aan de installatie zal gepleegd moeten worden om in de komende jaren aan de vergunningen te blijven voldoen. Het grootste gedeelte van de kosten komen voor rekening van nieuw aan te schaffen zandfilters. Deze filters kunnen later, bij het bij in gebruik nemen van de nieuwe installatie, door andere rwzi’s in de regio van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gebruikt worden.

 

Site Meter