AGV motiveert uitstel nieuwbouw RWZI


vrijdag 14 maart 2008


Home              Plan Anna's Hoeve


Op verzoek van het bestuur van onze vereniging heeft de dienst Waternet van het Hoogheemraadschap AGV gereageerd op het artikel dat op 1 maart op onze website is geplaatst, en dat vooral was gebaseerd op een publicatie op de website van PvdA afdeling Hilversum.  

Van de heer Walter Donker, programmamanager sector Afvalwater van Waternet, werd een bericht ontvangen waaruit wij citeren: "Uit met name de aanleiding en de wijze waarop AGV deelneemt aan dit project en het deels verlaten van de uitgangspunten, kan het huidige standpunt van AGV/Waternet worden afgeleid. Daarmee wordt de rechtvaardiging aangegeven voor het tijdelijk onthouden van de vervolgopdracht voor de realisatie van het project, in afwachting van de resultaten van de aangegeven onderzoeken. Deze notitie wordt ook aan de PvdA Hilversum gezonden ter nuancering van hun standpunt zoals weergegeven op hun website."  

Wij zijn oprecht verheugd dat AGV/Waternet onze leden en websitebezoekers op deze wijze goed wil informeren. De notitie van AGV/Waternet wordt hieronder dan ook onverkort weergegeven. De verklaring maakt aannemelijk dat er geen sprake is geweest van een blunder van AGV/Waternet met betrekking tot het verkrijgen van toestemming om in de toekomst het gezuiverde rioolwater in de bodem te laten wegzakken.  

Het blijft niettemin enigszins verwonderlijk dat op de websites van AGV en Waternet zelf geen recente informatie is te vinden over Plan Anna's Hoeve. Dat geldt zowel voor het onderdeel "nieuwbouw RWZI" als voor de sanering van de waterbodems van de nog niet schoongemaakte vijvers van Anna's Hoeve: een klus die over enkele weken gaat beginnen. 


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geeft nog geen groen licht voor bouw rwzi Hilversum


De beslissing voor de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering (rwzi) Hilversum op Anna’s Hoeve is door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) uitgesteld. De redenen zijn:

           het ontbreken van toestemming om het gezuiverde water te mogen infiltreren in de bodem,

           nieuwe eisen van de gemeente Hilversum en GNR ten aanzien van de ruimtelijke inpassing

           het verschil van inzicht met de gemeente over de kostenverdeling.

 

Door de eeuwen heen is het gebied Anna’s Hoeve ernstig vervuild door de afvoer van afvalwater en huishoudelijk afval afkomstig uit Hilversum.

Na de eerste verkenningen in 1996 hebben de Provincie NH, de gemeente Hilversum, het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en het Goois Natuur Reservaat (GNR) in 2005 besloten de gebiedsontwikkeling en de sanering van Anna’s Hoeve ter hand te nemen.  

Op uitnodiging van de Provincie NH was AGV bereid aan dit plan mee te werken, uiteraard onder de voorwaarde dat dit plan financieel en bestuurlijk haalbaar en realiseerbaar zou zijn. Deze medewerking vond zijn weerslag in de verplaatsing van de huidige rwzi naar een meer oostelijk gelegen locatie aan de rand van het gebied tegen de grens van het GNR-gebied en onder de grondberg. Met deze verplaatsing werd het huidige rwzi terrein van circa 12 hectare vrijgemaakt voor het realiseren van woningbouw.  

De landschappelijke inpassing van de nieuwe rwzi was daarbij een belangrijk element, om ruimte te scheppen (12 ha) voor de realisering van het Hilversumse woningbouw programma (700 woningen).Mede daarom heeft AGV besloten tot het ontwerp van een innovatieve en compacte technologie volgens de methode van de membraan bioreactor. Hiermee kan het afvalwater zo ver gezuiverd worden, dat het daarna in de bodem geďnfiltreerd kan worden. Met deze infiltratie van gezuiverd water wordt compensatie geboden voor de verdroging van het gebied. Dit voordeel rechtvaardigt voor AGV de vereiste hogere investering in de rwzi.  

Ter voorkoming van de (voor Hilversum en Rijk) hoge verwerkingskosten bij de sanering van de in het gebied vrijgekomen vervuilde grond en om de benodigde ruimte te verkrijgen voor de woningbouw hebben partijen onderzocht of het mogelijk was de nieuwe rwzi te plaatsen in de op te werpen berg vervuilde grond. Dit bleek financieel niet haalbaar.  

Daarom is een alternatief ontwikkeld, waarbij de rwzi op voorstel van de gemeente Hilversum boven de overstortbassins van de gemeente wordt gebouwd.  

In goed overleg met alle betrokken stakeholders zijn alternatieve locaties voor de behandeling van het afvalwater van Hilversum onderzocht. Dit heeft geleid tot een schetsontwerp van de rwzi buiten de grondberg, waarbij de rwzi integraal is geprojecteerd met de door de gemeente te realiseren overstortbassins (bufferbakken) voor de tijdelijke opslag van rioolwater.

De Stuurgroep Anna’s Hoeve heeft begin 2007 AGV verzocht dit schetsontwerp (5e ontwerp) nader te onderzoeken op zijn financiële en bestuurlijke haalbaarheid.  

De realisatie van dit ontwerp, dat door AGV samen met Hilversum is voorbereid, wordt nu bedreigd door o.a. het ontbreken van toestemming voor het infiltreren van het gezuiverde water.  

Infiltratie van het effluent (gezuiverd afvalwater) in de ondergrond is voor AGV vanuit een waterbelang de centrale rechtvaardiging van de vereiste hoge investeringen en exploitatiekosten, die ook het 5e ontwerp met zich meebrengt. In het verleden zijn daar bestuurlijk afspraken gemaakt, waarin is vastgelegd dat 2/3 van het effluent voor infiltratie in de ondergrond in aanmerking kwam. Thans worden deze afspraken echter opnieuw ter discussie gesteld door zowel de Provincie NH als door GNR. Toekomstige wettelijke kaders roepen bij hen twijfel op over de mogelijkheid, of het tot infiltratie van het effluent mag komen. En dit, terwijl bij de partijen bekend is dat de voortgang van het 5e ontwerp juist sterk afhankelijk is van een structurele zekerstelling van deze infiltratiemogelijkheid.  

Daarnaast worden door de gemeente Hilversum en het GNR extra eisen gesteld aan het ontwerp, waardoor de technische risico’s en daarmee de bouwkosten wederom toenemen.  

Tenslotte is er tussen de gemeente Hilversum en AGV geen overeenstemming over de kostenverdeling. Anderzijds heeft de gemeente Hilversum gemeend een schadeclaim aan AGV op te moeten leggen van circa € 2,5 miljoen vanwege gederfde kosten door de uitloop van het project. Dit staat in geen verhouding met de gezamenlijkheid waarmee alle partijen zich hebben ingezet voor de realisering van het plan Anna’s Hoeve en waarbij ook AGV de nodige risico’s bereid was te nemen. AGV is echter vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gehouden deze risico’s in relatie te zien tot haar watertaken. Het ontbreekt AGV aan ruimte, om buiten deze relatie subsidiabele bijdragen te verlenen aan het plan Anna’s Hoeve.   

Alles overziend heeft AGV geen groen licht gegeven voor de bouw.  

AGV heeft voorts besloten een onderzoek te verrichten om de risico van het ontwerp te verminderen.

Tevens wordt naar alternatieven gezocht voor de behandeling van het afvalwater van Hilversum. Renovatie van de huidige rwzi wordt als financiële- en technische referentie gebruikt.

Medio 2008 worden de eerste resultaten van deze onderzoeken verwacht.