Bodemsanering vijvers Anna's Hoeve wordt eindelijk afgemaakt


Zondag 03 februari, bijgewerkt zaterdag 01 maart 2008


Home               Plan Anna's Hoeve
Na lang wachten wordt binnenkort toch echt begonnen met het baggeren van de vervuilde bodems van de achterste vijvers van Anna's Hoeve. Op maandag 28 januari is aannemer Heijmans al begonnen met het wegzagen van bomen en takken langs de oevers van de vijvers, die voor de sanering echt in de weg zitten (zie foto).
Boom.jpg (58622 bytes)

Dit werk moet vr de aanvang van het broedseizoen (15 maart) klaar zijn. Na ongeveer een week leek het werk stil te vallen, hoewel het nog lang niet klaar leek te zijn. Daarover hebben we Waternet ingeseind, met de foto die op deze site staat als "bewijs". We zijn benieuwd of er tussen nu en 15 maart alsnog zal worden verder gezaagd.  

Waarschijnlijk starten vr eind maart de voorbereidingen voor de eigenlijke sanering. Het baggeren zelf begint ergens in de eerste helft van april. Het duurt naar verwachting ongeveer drie maanden, waarschijnlijk is het dus in juli klaar.

Een stukje voorgeschiedenis  

Al in 2000 is saneringsproject "Wateren I" uitgevoerd: de vervuilde wateren aan de westkant van Hilversum, waaronder de Gooise Vaart en de voormalige rioolvijvers in de wijk Kerkelanden.

In augustus van de droge zomer 2003 viel het noordelijkste ven van de Laarder Wasmeren, de Leeuwenkuil, droog. Via snelle besluitvorming door de provincie kon de droge bodem van dit ven toen versneld gesaneerd worden. Het was de bedoeling dat in 2005 de overige waterbodemsaneringen zouden beginnen, maar er kwam een kink in de kabel: verschillen van inzicht tussen de opdrachtgever (dienst Waternet van AGV) en de aannemer over de wijze van uitvoering, en onzekerheid over de kwaliteit van het schone zand dat zou overblijven na de voorgenomen scheiding van zand en slib.

De Speelweidevijver van Anna's Hoeve werd nog volgens plan gesaneerd in juni/juli 2005, en in 2006 konden nog enkele kleine saneringen plaatsvinden, waaronder die van de Oude Poel in Anna's Hoeve (10-13 oktober). Maar het "echte werk" moest wachten tot er overeenstemming was over de te volgen werkwijze. Uiteindelijk is besloten geen zand-/slibscheiding uit te voeren maar al het vervuilde slib tijdelijk op te slaan in depots in het Laarder Wasmerengebied. Daar moet het slib indrogen. Daarna wordt het afgevoerd, en worden die plekken als laatste schoongemaakt.  

Eind oktober 2007 kon het grote werk aan de hand van het herziene bestek eindelijk beginnen. Het werkterrein werd ingericht, en de Laarder Wasmeren werden afgekoppeld van het watersysteem. Het regenwaterriool van Hilversum Oost watert (via de Lorentzvijver) nu niet meer af op het Langewater (een ven van de Laarder Wasmeren), maar op de effluentleiding naar de Gooiergracht. De plekken waar het slib wordt opgeslagen werden ingericht, en de sanering van de vennen van het Laarder Wasmerengebied werd voortvarend ter hand genomen. Naar verwachting zal deze fase in augustus 2008 klaar zijn, waarna het Wasmerengebied tot eind november 2008 zal worden heringericht.  

Het depot waar het slib uit "Wateren II" wordt opgeslagen was eind november zover klaar dat er begonnen kon worden met het saneren van de stadsvijvers. Begin december was eerst de Laapersvijver aan de beurt. In februari volgde 't Ven achter het Arenapark. Daarna volgt de Van Riebeeckvijver. En in april dus de achterste vijvers van Anna's Hoeve: de Vijver bij het voormalige Witte Strandje, de Verbindingsvijver en de Bergvijver.  

De wijze van saneren  

Zodra de sanering van de Van Riebeeckvijver klaar is, wordt de Speelweidevijver weer aangesloten op het watersysteem. Het regenwater komt dan dus weer vanuit de Van Riebeeckvijver rechtstreeks in de Speelweidevijver terecht. De stalen omleidingspijp naar de Vijver bij het voormalige Witte Strandje wordt weggehaald, evenals het tijdelijke dijkje aan het begin van de "slurf": de verbindingssloot naar het Dammetje, die zal worden verdiept en verbreed. Het Dammetje zelf blijft voorlopig nog even liggen. Er moet nog overleg plaatsvinden over de toekomstige oplossing: dam met open duiker, of dam weghalen en vervangen door een brug. Tijdens het baggeren zal er  wel water van de Speelweidevijver naar de achterste vijvers kunnen stromen, maar niet omgekeerd!

 

De te saneren vijvers worden niet droog gezet, maar "nat gesaneerd". Daarvoor wordt een baggerboot gebruikt waaraan een zuigbuis met schroef is bevestigd (zie foto's).

Boot.jpg (50260 bytes)

Schroef.jpg (40795 bytes)

Van de boot gaat het slib met een persleiding naar het slibdepot Langewater. Vanaf de boot gaat een drijvende leiding naar een leiding op de kant. De Weg over Anna's Hoeve wordt overgestoken met een leidingbrug. Enkele keren zal de leiding moeten worden verlegd. Behalve de boot is er weinig andere activiteit in het gebied.  

Omdat er water in de vijvers blijft staan worden er vooraf geen vissen uit de vijvers gehaald. Evenmin worden de schildpadjes weggevangen. Zo nodig wordt er water bij gepompt in de vijvers: de baggerboot moet immers altijd kunnen varen. De baggerboot maakt lawaai en vaart langzaam, en vr de boot wordt een soort waarschuwer gemonteerd die vissen of andere dieren wegjaagt als ze niet al weg zijn.

 

Site Meter