Plaats voor nieuwe rioolzuivering is vastgesteld


donderdag 20 november 2008


Home        Plan Anna's Hoeve

Het begint er op te lijken dat alle projectpartners van Plan Anna’s Hoeve het eens gaan worden over de definitieve plaats voor de nieuw te bouwen Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Hilversum-Oost.  

Net als in eerdere plannen, die om diverse redenen niet door konden gaan, komt de nieuwe RWZI vrijwel zeker op de voormalige sportvelden ten noorden van Sportpark Anna's Hoeve. De nieuwe, moderne maar "conventionele" RWZI neemt meer ruimte in beslag dan de eerder geplande RWZI met Membraan-Bio-Reactortechnologie. Daarom zal het gronddepot (waarin vervuilde grond, vrijgekomen bij bodemsaneringen, op milieuveilige wijze wordt opgeslagen) in zijn definitieve vorm wat verder westwaarts komen te liggen dan in eerdere plannen. Daardoor blijft er op het bestaande RWZI-terrein uiteindelijk minder ruimte over voor de door de gemeente Hilversum zo begeerde nieuwbouwwijk. Dit kan een financiële hobbel opleveren die nog gladgestreken moet worden.  

Een nieuwe planplattegrond, ter vervanging van de vorige uit 2004 (zie foto) kunnen we helaas nog niet presenteren.

RWZI-plan 2004.jpg (399356 bytes)

Voor de nieuwe situering van de RWZI moet het in januari 2006 vastgestelde bestemmingsplan worden gewijzigd, een tijdrovende procedure. Het jaar 2009 zal ook nodig zijn voor de planuitwerking en het opstellen van het bestek. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure. Als er geen nieuwe tegenvallers komen, kan in de eerste helft van 2010 met de bouw van de RWZI worden begonnen en kan de installatie vóór eind 2012 in gebruik worden genomen.  

De bestaande RWZI uit 1975 voldoet, ondanks later aangebrachte verbeteringen, niet meer aan de wettelijke eisen voor de kwaliteit van het schoongemaakte rioolwater. Daarom gaat het AGV-bestuur binnenkort besluiten om 6,6 miljoen euro uit te trekken voor een opknapbeurt van de bestaande installatie, zodat die nog enkele jaren kan blijven draaien tot de nieuwe RWZI in bedrijf is genomen. Het grootste deel ( 5 van de 6,6 miljoen) betreft zandfilters die na het buiten gebruik stellen van de bestaande installatie op andere installaties ingezet kunnen worden, dus dat is geen weggegooid geld.  

Nadat de oude RWZI zal zijn gesloopt, moet de vervuilde bodem nog worden gesaneerd. Het ligt dus voor de hand dat de bouw van de nieuwbouwwijk niet vóór 2014 kan beginnen.

Site Meter