Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

               Reactienota op Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve

                                                                                                                                        27-6-2014

1. Kwaliteit inrichtingsvisie

1.1  Inzichtelijk en transparant

De inrichtingsvisie AH draagt de onvermijdelijke sporen van grote haast, van de korte realisatietijd die er voor gegeven is. Dat uit zich al in het ontbreken van tekst. Voor de burger die niet bij de consultatie-bijenkomst is geweest is het haast ondoenlijk om op basis van de plaatjes tot een inzicht en oordeel te komen, laat staan tot het formuleren van een inhoudelijke reactie.

Beoordeling op dit punt: Lage kwaliteit.

1.2  Analyse

Het gaat er om vanuit een helicopterview naar de ontwikkelingen in en rondom AH te kijken, en dan vooral naar hun interactie en effecten. Welke invloed heeft het een op het ander, wat heft elkaar op, wat versterkt elkaar, wat voor knelpunten vloeien daar uit voort, hoe gaan we daar mee om. De inrichtingsvisie komt niet verder dan een simpel lijstje van de veranderingen, maar de betekenis daarvan, de verdiepingsslag, de analyse ontbreekt.

Beoordeling op dit punt: Lage kwaliteit.

1.3  Doelen

Centraal geformuleerd en meest uitgewerkt is één doel: het inpassen van de Groene Schakel. Andere doelen zijn daaraan ondergeschikt of worden in het geheel niet genoemd. De inrichtingsvisie kent een duidelijke eenzijdigheid in doelstellingen en ambities.

Beoordeling op dit punt: Slechte kwaliteit.

2. Inrichtingsvisie, wat ontbreekt                       

2.1  Scope, beperking in

De inrichtingsvisie heeft te maken met de inpassing van de HOV-busbaan. Alterra schreef hierover:

In beide natuurgebieden zijn verstoringseffecten te verwachten door het gebruik van de HOV. Dit zal ten koste van de natuurkwaliteit gaan, als er geen mitigerende maatregelen worden genomen.

Eventuele effecten van de HOV op actuele natuurwaarden, zoals beschermde flora en fauna, in de gebieden Anna’s Hoeve en Landgoed Monnikenberg zijn hier niet beschouwd. Eventuele maatregelen die effecten van de HOV op actuele natuurwaarden mitigeren zijn niet beschouwd.

Dat zou dus nu bij de Inrichtingsvisie moeten gebeuren maar dat is nadrukkelijk niet het geval. Geen onderzoek, geen compenserende maatregelen in de gebieden zelf. Monnikenberg wordt buiten de Inrichtingsvisie gehouden, de daar te treffen compenserende maatregelen weggehouden.

Beoordeling op dit punt: slechte kwaliteit

2.2  Natuuronderzoek

Inzicht in de natuurwaarden dient aan de basis te staan van het ontwerpproces. Hier is dat niet het geval, komt het resultaat natuuronderzoek pas later beschikbaar, wordt dan gebruikt als toets achteraf. Een twijfelachtige gang van zaken die de geloofwaardigheid van natuurdoelen aantast. Bovendien is ook nog steeds niet duidelijk wat wel en wat niet is onderzocht en wat de kwaliteit daarvan is.

Beoordeling op dit punt: Slechte kwaliteit

3. Ambities, doelstellingen

De Inrichtingsvisie geeft met stip op 1:               - Realiseren Groene Schakel

Daarbij wat aan te houden condities:                  - Behoud landschappelijke en ecologische waarden                                                                                             - Aansluiting op de omgeving

En nog een harde voorwaarde gemeente:         - WoAH behoud ligging en functie

Het straalt een eenzijdigheid en oppervlakkigheid uit waarop onze wegen zich echt scheiden. Oppervlakkig omdat doelstellingen algemeen blijven, niet geoperationaliseerd worden, onduidelijk is over welke landschappelijke en ecologische waarden de plannenmakers het hebben.

3.1  Eenzijdigheid

Hier, maar door de hele visie, treed de absolute dominantie van het Groene Schakel doel naar voren. Een recreatieve doelstelling wordt niet eens genoemd!!  Bij ontbreken daarvan is het makkelijk om tot massieve afsluiting en harde scheiding natuur/recreatie te komen. Dat raakt geen gestelde doelen.  De condities die wel genoemd worden (landschappelijk, aansluiting) blijken boterzacht als we kijken naar de foeilelijke hekken langs de gehele WoAH. De dominantie van het Groene Schakel doel is ook een uiting van kiezen voor de makkelijke weg, voor een laag ambitieniveau. Verschillende (deels strijdige) doelen met elkaar verzoenen is lastiger, vraagt meer inzet, creativiteit, overleg, maar staat wel voor een hoger ambitieniveau.

  • Wat we pertinent afwijzen is de grote eenzijdigheid in de doelstellingen, de keuze voor de makkelijke weg, een laag ambitieniveau.
  • Wat we verlangen is een evenwichtiger set doelstellingen die in relatie staat met hiervoor genoemde (ontbrekende) analyse en waarvan ook nadrukkelijk recreatieve doelstellingen deel uitmaken. Daarbij een duidelijk hoger ambitieniveau, inzet op doelen met elkaar verzoenen.

Beoordeling van dit hoofdstuk: Onvoldoende kwaliteit

 

4. Massieve afsluiting, harde scheiding natuur/recreatie.                   

De grote steen des aanstoots is de massieve afsluiting en harde scheiding natuur/recreatie.

Dat heeft een relatie met           - Voornoemde eenzijdige doelstelling

Tevens met                                     - De nu gepresenteerde rustcirkels bij beide ecoducten                                                            - De redenering dat bij B-keuze ecoducten, A-keuze inpassing moet

                                                                  worden toegepast om het toch te laten werken.                                                             - De redenering dat mensen toelaten (acceptabel) onvermijdbaar

inhoudt honden toelaten (niet acceptabel), dus dan maar niemand toelaten.

4.1  Procedureel

Het grote procedurele probleem bij de massieve afsluiting is dat deze ‘consequenties’ onder de pet zijn gehouden toen (in 2013) burgers gevraagd is hun voorkeur voor variant met één ecoduct of twee ecoducten aan te geven. Velen hebben gekozen op basis van het voorgespiegelde beeld (pad over ecoduct) om via dat pad te kunnen bewegen op en bij de ecoducten. Nu pas bij de uitwerking een heel ander verhaal naar voren komt, voelen burgers zich bij de neus genomen, gemanipuleerd. Ook VBAH.

In weerwil van het raadsbesluit okt’13 (duidelijkheid geven) verlangen wij dat alsnog het oorspronkelijke procesvoorstel wordt uitgevoerd: van beide varianten (één ecoduct resp twee ecoducten) een uitwerking/inrichtingsplan tonen en beslissen op basis van vergelijking daarvan. De kans op verrassingen achteraf is dan in ieder geval kleiner.

4.2  Inhoudelijk

De vraag is natuurlijk ook hoe hard, onderbouwd voornoemde ‘consequenties’ zijn. Duidelijk is dat ze  meeliften op die absolute dominantie van het Groene Schakel doel. VBAH steunt dat doel, maar wel vanuit een minder monomaan referentiekader. Onze ambitie is niet het scheiden, maar verbinden van natuur en natuurbeleving. Wij zoeken naar verzoenen, synthese van verschillende doelen, een acceptabele balans. Vandaaruit komen we in de VBAH-notities tot acceptatie van opheffen wandelpaden en geen medegebruik ecoducten. Halen we verstoring weg door honden en mountainbikers weg te houden. Maar willen we tegelijk ook 2 natuurpaden in stand houden die we cruciaal achten om het gebied (mn noord-AH) voor wandelaars aantrekkelijk te houden, daarmee ‘recreatief AH’ te ontlasten.  In de kern gaat het hier om een keuze tussen monomane benadering of genuanceerde benadering, scheiden of verbinden. Wij maken een andere keuze dan het Inrichtingsplan.

De langgerekte massieve afsluiting is onacceptabel. De afsluiting loopt van nabij het fietspad naar ‘t Bluk langs het hele Wasmeergebied, Anna’s Hoeve, tot in Monnikenberg. Een hek van 2,3 km (!) om de bebouwde kom, met ertussen een smalle groenstrook voor de (ingesloten) wandelaar. Dat is buiten verhouding, wordt nergens anders rond Hilversum vertoond. Waarom is onze minimale eis van een natuurpad naar Speelbos ’t Laer te veel gevraagd? Zonder dat pad komt het speelbos geïsoleerd achter de massieve afsluiting te liggen, niet meer door wandelaars te bezoeken. Zonder dat pad is Noordelijk AH een doodlopende uitstulping.

Beoordeling van dit hoofdstuk: Slechte kwaliteit

5. Recreatiedruk,  Ademruimte,  Noordelijk Anna’s Hoeve

In de VBAH notities staat als doelstelling aangegeven ‘op heel Anna’s Hoeve een acceptabele balans natuur/recreatie houden’. Natuurlijk ligt die balans westelijk anders dan oostelijk, maar westelijk mag het niet zo zijn dat de natuur weggedrukt wordt, en oostelijk mag het niet zo zijn dat de wandelaar weggedrukt wordt. In beide gevallen geen acceptabele balans meer.

Onze analyse legt er de vinger op dat de verwachte toename van bezoekers op het veel kleinere AH zal leiden tot een zodanige recreatiedruk dat de natuur daar weggedrukt wordt. Dat willen we niet (doelstelling), derhalve zoeken naar minder druk, meer ademruimte…Noordelijk AH er bij halen, uit z’n isolement halen.

5.1  VBAH analyse genegeerd

Men hoeft het niet eens te zijn met onze doelstellingen en analyse, maar er dan wel iets tegenover stellen. De Inrichtingsvisie stelt er niets tegenover, heeft geen recreatieve doelstelling, laat staan een beschouwing over balans natuur/recreatie, heeft geen (andere) analyse…maar doet dus ook niets met de onze.

De facto worden we met onze doelstelling, probleemanalyse en oplossing gewoon genegeerd. Cruciale maatregelen om Noordelijk AH er bij te halen, uit z’n isolement te halen worden niet genomen. De barrièrewerking van de WoAH wordt niet verlaagd. Op de Inrichtingskaart is Noordelijk AH (meer dan nu) een doodlopende uitstulping. Geen doorgaand natuurpad om de bergvijver. Geen doorgaand natuurpad ‘rondje Wasmeer’of naar Speelbos ’t Laer. Voor de wandelaar is dit Noordelijk AH volstrekt onaantrekkelijk. De wandelaar beperkt zich noodzakelijkerwijs tot ‘Klein Anna’s Hoeve’.

5.2  Inrichtingsvisie ongeloofwaardig

Hoe de Inrichtingsvisie met de daar optredende recreatiedruk dan toch natuurwaarden wil behouden, zelfs versterken is een raadsel. Eigenlijk kent men die natuurwaarden dus nog niet (onderzoek loopt). Genoemd worden slechts vleermuizen en broedende bosvogels. De natuur in AH is veel rijker en daarin kwetsbaarder. Eén grote ontbrekende willen we hier noemen: de ringslangen. Ringslangen zijn al verdreven uit hun leefgebied rond de Accumulatievijver, zonder dat hier enige compensatie op is geboden. De gemeente had een rapport dat ringslangen hier niet voorkwamen. Wij hebben fundamentele kritiek geuit op de onderzoeks- en waarnemingsmethode van dat rapport, onze waarnemingen er tegenover gesteld. Die kritiek is niet weersproken, maar er gebeurt dus verder ook niets. Voor de inrichtingsvisie is derhalve ingebracht “VBAH wil zich met aanleg en bijhouden broedhopen inzetten voor de ringslangen. Voor veilige verplaatsing naar aangrenzend leefgebied is een onderdoorgang onder de WoAH aan te leggen”. Resultaat: het woord ringslang komt in de Inrichtingsvisie niet voor. Het grote negeren, illustratief voor hoe wordt omgegaan met alles wat buiten het dominante Groene Schakel doel valt.

Beoordeling van dit hoofdstuk: Onvoldoende kwaliteit

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft al in mei met drie notities een participatie inbreng geleverd voor de Inrichtingsvisie. Zie:

Een reactie op de inrichtingsvisie is ook vernomen van D66 Laren. Zie hier

En tenslotte een link naar de inzet van de Vrienden van het Gooi in dit dossier

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter