Terug naar Plan Anna's Hoeve

PLAN ANNA'S HOEVE en de voorgeschiedenis daarvan

zaterdag 01 maart 2008

Plan Anna's Hoeve is een groot project aan de oostkant van Hilversum, met zes doeleinden:

-bodemsanering

-waterbodemsanering

-nieuwbouw van een waterzuivering met een nieuwe waterhuishouding

-een nieuwbouwplan voor woningbouw

-renovatie van een sportcomplex

-herstel en versterking van natuur- en recreatiewaarden in het gebied.

-Onze Vereniging is als belangenorganisatie slechts zijdelings betrokken bij Plan Anna's Hoeve, dat een samenwerkingsproject is van vijf partners: de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de gemeentes Hilversum en Laren, en het Goois Natuurreservaat (GNR).

OfficiŽle berichtgeving over Plan Anna's Hoeve vindt u op de websites

www.plan-annashoeve.nl

http://www.waternet.nl/werk_in_uitvoering/projecten_van/

www.agv.nl (typ in het zoekvakje het woord Hoeve en klik op "zoek")

www.gnr.nl  (klik op "ACTUEEL", daarna op "LOPENDE PROJECTEN", dan op "plan anna's hoeve", en tenslotte ook op het bericht over de Groene Schakel).

Actualiteiten over Plan Anna's Hoeve vindt u echter dikwijls eerder op onze site, dan op de officiŽle webpagina's!  

Voor het NATUURGEBIED Anna's Hoeve, het "werkterrein" van onze vereniging, zijn vooral de saneringen van belang: de bodemsanering en herinrichting van de Speelweide (reeds uitgevoerd) en van de vijvers (reeds gedeeltelijk uitgevoerd: in 2008 wordt de sanering afgemaakt). Sanering betekent: het verwijderen en afvoeren van gifhoudende grond en waterbodems.

Ook belangrijk voor het natuurgebied is het nieuwe watersysteem dat in werking moet treden zodra de nieuwe waterzuivering in bedrijf is genomen. Het nieuwe watersysteem zal bepalend zijn voor de waterstand in de vijvers in natte en droge tijden, en voor de waterkwaliteit.  

Alle overige onderdelen van Plan Anna's Hoeve spelen zich uitsluitend af in de terreinen ten noorden van het natuurgebied, die (behalve de Laarder Wasmeren) veelal ook als Anna's Hoeve worden aangeduid:  

                     het bouwen van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie met bijbehorende bassins. Dit onderdeel van het plan heeft al zeer veel vertraging ondervonden. Er is zelfs nog geen bouwplan voor dat de instemming heeft van alle projectpartners.

                     het afbreken van de oude waterzuivering, het saneren van de grond, het saneren van de waterbodem van de driehoekige Accumulatievijver en het dichtgooien van die vijver, het bouwrijp maken van die gebieden, en het bouwen van een nieuwe stadswijk met ca. 700 woningen. Met dit onderdeel kan pas worden begonnen als de nieuwe waterzuivering in werking is.

                     het inrichten van een depot van vervuilde grond (reeds in aanleg), en dit depot zodra het klaar is inrichten als nieuw  wandelgebied.

                     het moderniseren van de sportvelden van de verenigingen Wasmeer en De Zebra's (grotendeels klaar), en het bouwen van twee nieuwe, aan elkaar gebouwde clubhuizen.   

                     saneren van de waterbodems van de Laarder Wasmeren en van enkele stadsvijvers in Hilversum. In 2003 is ťťn ven van de Laarder Wasmeren gesaneerd. In het najaar van 2007 is begonnen aan de sanering van de rest van de Laarder Wasmeren en van de overige stadsvijvers.

                     saneren en herinrichten van droge gronden van het Laarder Wasmerengebied, voor zover die niet vallen onder het waterbodemsaneringsproject. Dit is door het GNR uitgevoerd, en gevolgd door een project in twee fasen om het oude stuifzandgebied in ere te herstellen. De eerste fase is klaar, met de tweede fase is in januari 2008 begonnen. Dit alles maakt officieel geen deel uit van Plan Anna's Hoeve; GNR heeft de financiering op andere wijze rond gekregen.  

Wie het naadje van de kous wil weten, ook over de voorgeschiedenis van Plan Anna's Hoeve, vindt hieronder een presentatie met heel veel informatie in onderlinge samenhang.  

 

1.  De geschiedenis van Hilversum Oost als vuilstortplaats  

Vuilstort

Rioolwater (vanaf 1875)

Vloeivelden (vanaf 1880)

Aanleg waterzuivering (1939)

Vervuiling Wasmeer (vanaf 1939) en vijvers Anna's Hoeve (vanaf 1954)

Affaire - Lekkerkerk (1980), inventarisatie vervuiling, saneringsplannen  

In de 19e eeuw en een groot deel van de 20e eeuw werden engen (akkers) en heidevelden aan de oostkant van Hilversum gebruikt als vuilstortplaats. Na de aanleg van het eerste rioolplan in 1875 kwam daar ook het afvalwater bij. Aanvankelijk liet men dat achter de Gasfabriek gewoon over de hei uitstromen om in de grond te infiltreren (weg te zakken). Na 1880 werden daar omgreppelde vloeivelden voor aangelegd. Dichtgeslibde vloeivelden werden vervolgens als akker gebruikt. Zo vindt men op oude kaarten de vloeiveldgebieden aangeduid als "Terrein voor gemeentelijke vuilverwijdering en landbouw".  

Naarmate Hilversum Oost werd volgebouwd, schoven de vloeivelden steeds verder naar het oosten op. Ook de Laarder Wasmeren (die bijna helemaal in de gemeente Laren liggen) werden in gebruik genomen voor de afvoer van water uit Hilversum. De toenmalige eigenaar, de erfgooiersvereniging Stad en Lande van Gooiland, had daar toestemming voor gegeven. In 1939 werd de Rioolwaterzuivering Oost aangelegd. Het biologisch gezuiverde afvalwater werd grotendeels geloosd in het Laarder Wasmerengebied waardoor de Wasmeervennen steeds groter werden. Dat met name het industriŽle afvalwater na de biologische zuivering nog veel zware metalen en andere gifstoffen bevatte, waardoor de bodem van de vennen vervuild raakte, was aanvankelijk niet bekend. Toen in de jaren 50 het Wasmeer voor het publiek werd afgesloten was dat wel bekend, maar het werd niet aan de grote klok gehangen. Van 1954 tot 1965 werd het effluent van de waterzuivering via de vijvers van Anna's Hoeve, de Riebeeckvijver, de Laapersveldvijver en het Dudokgemaaltje aldaar, over de heuvelrug heen naar de Gooise Vaart gepompt. In die periode raakten daardoor ook al die waterbodems zwaar vervuild. De Gooise Vaart is in 2000 gesaneerd. In Plan Anna's Hoeve zijn de Laarder Wasmeren, Anna's Hoeve en de genoemde stadsvijvers aan de beurt. Sinds 1976 wordt het effluent, dat dank zij de verscherpte milieuregels geen gifstoffen meer bevat, rechtstreeks via een leiding afgevoerd naar de Gooiersgracht en van daar uit geloosd op het Eemmeer.  

De vuilstorten van Hilversum Oost zijn intussen ook verdwenen. Bovenop een vuilnishoop werd in de jaren dertig als werkverschaffingsproject de Berg van Anna's Hoeve aangelegd. In de jaren vijftig werden de laatste vuilnishopen geruimd voor de aanleg van nieuwe sportvelden voor De Zebra's en EMM, tegenwoordig HSV Wasmeer. Ondergronds bleef er echter in het gebied veel vervuiling aanwezig, o.a. door afval van de voormalige gasfabriek. Met een deel van die vervuilde grond werd in de jaren vijftig de Speelweide van Anna's Hoeve aangelegd. Toen na de Lekkerkerk affaire (1980) heel Nederland werd doorgelicht op bodemvervuiling, kwam dit aan het licht. Sindsdien wordt er gepraat over sanering van de Laarder Wasmeren en van Anna's Hoeve en omgeving.  

 

2.  Woningbouw Gemeente Hilversum  

Van rondwegplan naar woningbouwwens (1987)    

Langs de Van Linschotenlaan en de Anthony Fokkerweg waren na de oorlog taluds aangelegd voor een viaduct over de spoorbaan, ten behoeve van een rondweg tussen het Oostereind en de Kamerlingh Onnesweg. Maar de gemeentekas was leeg. In 1987 besloot de gemeenteraad dat er geen nieuwe rondweg zou komen: de Oosterengweg was goed genoeg. De groenstroken die voor een rondweg waren vrijgehouden werden bestemd voor woningbouw. Aan de Van Linschotenlaan werd de groenstrook snel volgebouwd. Langs de Anthony Fokkerweg kon dat niet wegens de stankcirkel van de rioolwaterzuivering. De gemeente zocht naar een manier om hier toch te kunnen gaan bouwen.  

 

3.  Van project Hilversum (Nieuw) Oost (1995) naar Plan Anna's Hoeve (2002)  

Project Hilversum (Nieuw) Oost (vanaf 1995)

Structuurvisie (raadsbesluit 8 november 2000)

Schets Ruijssenaars (dec. 2001)

Plan Anna's Hoeve (4 juli 2002)  

In 1995 werd een serieuze start gemaakt met project Hilversum Oost, later omgedoopt tot Hilversum Nieuw Oost. Het idee was een verplaatsing van de sportvelden naar het meest westelijke deel van natuurgebied Anna's Hoeve, het Speelweidegebied. Anna's Hoeve was intussen door de gemeente overgedaan aan het GNR, maar onder voorwaarde dat het GNR zou moeten meewerken aan grondruil voor de saneringen. Op de zuidelijke sportvelden, vlakbij de gemeentegrens die langs het Laarder Wasmeer loopt, zou een nieuwe waterzuivering komen. Op de noordelijke sportvelden en het aangrenzende terrein zou op gecontroleerde wijze alle vervuilde grond worden opgeslagen, zodat die geen gevaar meer zou vormen voor het grondwater. Dit gronddepot zou worden ingericht als nieuw natuur- en recreatiegebied, ter vervanging van het Speelweidegebied. Dit is z.g. KWANTITATIEVE natuurcompensatie. Op het terrein van de huidige waterzuivering zou, na sanering van die grond, een nieuwbouwwijk kunnen komen van ca. 700 woningen. Een jarenlange moeizame voorbereiding mondde uit in een raadsbesluit van 8 november 2000, de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost.  

Het GNR buitte zijn positie uit door van de gemeente naast KWANTITATIEVE ook KWALITATIEVE natuurcompensatie te verlangen: er moest een totaalplan komen voor het gebied tot aan de A27, met versterking van de smalle ecologische noord-zuidverbinding via Anna's Hoeve tussen de Gooise natuurgebieden en het Utrechtse deel van de Heuvelrug. In de Structuurvisie werd dit voornemen wel beschreven, maar de gemeente had geen zin om er aan mee te betalen, waardoor een impasse ontstond. Architect Ruijssenaars werd gevraagd iets te bedenken om uit die impasse te komen. Ruijssenaars kwam in het najaar van 2001 met een schets voor 800 woningen, waardoor extra geld op tafel zou komen voor de gewenste natuurmaatregelen. De nieuwe RWZI zou moeten komen in het Hilversumse deel van het Laarder Wasmerengebied. De woningen werden geprojecteerd tot in natuurgebied Anna's Hoeve, en de nieuwe sportvelden werden in een rij langs de spoorbaan ingetekend. Dit plan werd afgeschoten dank zij veel maatschappelijk verzet, en vooral ook dank zij Hoogheemraadschap AGV dat uiterlijk op 1 november 2002 van de gemeente wilde weten wat de exacte plaats voor de nieuwe zuivering zou worden. Procedures om een RWZI te kunnen bouwen in beschermd natuurgebied en om sportvelden aan te leggen buiten de contourgrens in het Streekplan zouden daarvoor veel te lang duren, en de afloop zou ongewis zijn.  

In juli 2002 lanceerde wethouder Kreugel daarom een nieuwe denkrichting waarbij geen grondruil met het GNR nodig zou zijn. Het GNR verloor daardoor veel van zijn machtspositie in de onderhandelingen. Het project kreeg de nieuwe naam Plan Anna's Hoeve.  

Hoewel het nieuwe project in principe breed gedragen werd, bleek het voor de projectpartners onmogelijk om tot een gezamenlijk plan te komen. De financiŽn vormden een belangrijk struikelblok. Pas na intensieve bemoeienis van het provinciebestuur kwam er schot in de zaak.  

De "officiŽle start" van Plan Anna's Hoeve vond plaats op 15 december 2004. Op 5 december 2005 werd een convenant tussen de projectpartners ondertekend. Niets leek toen een voortvarende uitvoering van Plan Anna's Hoeve meer in de weg te staan, maar eerst de waterbodemsaneringen en daarna ook de bouw van een nieuwe RWZI liepen onverwachte vertraging op. Daarmee verschuift ook de bouw van de nieuwbouwwijk steeds verder de toekomst in.  

In januari 2006 stelde de Hilversumse Gemeenteraad het bestemmingsplan "Nieuw Anna's Hoeve" vast. Daarin wordt uitgegaan van de bouw van minimaal 600 en maximaal 750 woningen (op een terrein van ca. 13 hectare).

In 2007 werd duidelijk dat de bestemmingsplanprocure opnieuw moet worden doorlopen omdat de nieuwe RWZI niet gebouwd kan worden binnen het gebied dat daarvoor in het bestemmingsplan was aangewezen.  

 

4. Hoofdlijnen en deelprojecten van Plan Anna's Hoeve

Plan_Annas_Hoeve1.jpg (151378 bytes)

Dit is het eerste vlekkenplan van het nieuwe project van 4 juli 2002.

De projectnaam "Park Anna's Hoeve" is al snel op verzoek van de Gemeenteraad veranderd in "Plan Anna's Hoeve".

Het vlekkenplan onderscheidt de plekken die zijn toebedacht aan natuur (Wasmerengebied en Anna's Hoeve), Sport (de bestaande 5 meest zuidelijke velden), Wonen (globaal het bestaande RWZI-gebied inclusief de driehoekige accumulatievijver) en RWZI / Gronddepot. De RWZI met drie bergingsbassins komt op de oude sportvelden, het gronddepot komt links daarvan, op en bij de voormalige wielerbaan. Op een volgende uitgave van het vlekkenplan zijn de gebieden voor gronddepot en RWZI als ťťn geheel aangegeven.  

De provincie, de gemeente en AGV zijn het in oktober 2003 eens geworden over de financiering van het tekort van bijna Ä 30 miljoen van Plan Anna's Hoeve. De feestelijke "officiŽle start" van Plan Anna's Hoeve vond plaats op 15 december 2004. Op 5 december 2005 werd een convenant ondertekend: een juridisch goed doortimmerd document van zo'n twintig pagina's, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de vijf projectpartners zijn beschreven. Ook werden financiŽle afspraken gemaakt samenhangend met grondruil tussen AGV en de gemeente Hilversum.

Dat betekende niet dat er geen problemen meer op te lossen waren. Het project is uitermate complex, zoals ook blijkt uit de navolgende opsomming van de afzonderlijke deelprojecten van Plan Anna's Hoeve met de stand van zaken. Enkele onderdelen uit vorige plannen zijn in het definitieve plan uit de boot gevallen.

Aan het watersysteem wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.  

1. Saneren en herinrichten van de Laarder Wasmeren. In augustus van de droge zomer 2003 viel het noordelijkste ven, de Leeuwenkuil, droog. Via snelle besluitvorming door de provincie werd het mogelijk de droge bodem van dit ven versneld te saneren. Uitvoering van de "natte" sanering van de overige vennen kon pas starten in het najaar van 2007. Oorzaak waren o.m. verschillen van inzicht tussen de opdrachtgever (dienst Waternet van AGV) en de aannemer over de wijze van uitvoering. GNR heeft nog geen definitief besluit genomen over (gedeeltelijke?) heropenstelling van het Wasmerengebied voor het publiek, nadat de sanering voltooid zal zijn.  

2. Bouw nieuwe RWZI met een open bergingsbassin, en aanleggen van een gronddepot met heuvel, af te werken als parkachtig recreatiegebied.  De gemeente dacht de functies RWZI en gronddepot te kunnen combineren op een kleiner stuk grond dan in het eerdere plan, doordat het inmiddels vastgestelde Waterbodemsaneringsplan uitging van afvoer van al het vervuilde bodemslib. In een eerder stadium had de gemeente verondersteld dat ook het waterbodemslib in het terrein zou moeten worden opgeslagen. Naderhand werd duidelijk dat er ook bij de renoverende nieuwbouw in de bestaande woonwijk Liebergen, de z.g. Stedelijke Vernieuwing, veel vervuilde grond zou moeten worden opgeslagen in het gronddepot bij Anna's Hoeve. Daardoor dreigde er voor het gronddepot toch meer ruimte nodig te zijn dan er beschikbaar is. De Berg van Anna's Hoeve reikt tot 24 m. boven NAP. Op het beschikbare terrein zou een vuilberg van 30 tot 40 m. hoog nodig zijn, met steile wanden. Dat was ongewenst en technisch ook niet uitvoerbaar. Dit probleem leek in 2004 opgelost te zijn, door de nieuwe RWZI grotendeels in het gronddepot te bouwen. De RWZI zou daardoor vanuit de omgeving bijna onzichtbaar zijn. Eind 2006 bleek dit wegens torenhoge funderingskosten toch een onmogelijke zaak, waardoor de beschikbare ruimte opnieuw een probleem werd.

In 2006 was er voor het plangebied al een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Doordat het door alle partijen geaccepteerde bouwplan voor de RWZI niet door kon gaan, moet de procedure voor het bestemmingsplan opnieuw worden doorlopen, nadat er overeenstemming zal zijn over een nieuw bouwplan voor de RWZI. Maar die overeenstemming is er nog steeds niet. De nieuwe RWZI moet op een aanvaardbare wijze landschappelijk worden ingepast. Dat valt niet mee voor een gebouw dat volgens de jongste plannen ca. 18 m hoog zal worden.  

3. Handhaven en herinrichten van de bestaande sportvelden, waar al decennialang niet meer in was geÔnvesteerd wegens de verwachte verplaatsing die uiteindelijk toch niet doorging.  

Het moderniseren van de sportvelden van de verenigingen Wasmeer en De Zebra's, waaronder de aanleg van een kunstgrasveld, is grotendeels klaar. Er moeten nog twee nieuwe, aan elkaar te bouwen clubhuizen gebouwd worden.

4. Sloop van RWZI, saneren van het gebied, opvullen van de gesaneerde Accumulatievijver, bouwrijp maken, ontwerpen en uitvoeren van  woningbouw.

Met uitvoering van dit onderdeel van Plan Anna's Hoeve kan pas daadwerkelijk worden begonnen zodra de nieuwe RWZI in werking is.

Volgens het persbericht van 8 oktober 2003 gaat het om ca. 700 woningen, maar in het jaar 2003 zijn ook de getallen 750 en zelfs 800 genoemd. Hoe meer woningen, hoe moeilijker het zal zijn om de wijk op ecologische wijze in te richten, en hoe meer ongewenste recreatiedruk er zal ontstaan op de ecologische noord zuidverbinding in het oosten van Anna's Hoeve. Onze vereniging heeft zich overigens met tegenzin neergelegd bij het gegeven dat het gebied nooit gesaneerd zal kunnen worden zonder de aanleg van een nieuwbouwwijk naast natuurgebied Anna's Hoeve.

De renovatie van wijk Liebergen in het kader van de Stedelijke Vernieuwing moet volgens de gemeente goed aansluiten bij de nieuwe woonwijk. Wij vinden dat ook aandacht moet worden besteed aan een aanvaardbare, "geleidelijke" aansluiting van de woonwijk op natuurgebied Anna's Hoeve, bijv. via een bufferzone.  

5. Saneren van de Speelweide en saneren van de waterbodems van Anna's Hoeve. Bodemsanering en waterbodemsanering gaan via verschillende wetten. Bij de een is de provincie en bij de ander is hoogheemraadschap AGV de verantwoordelijke overheid. Om te voorkomen dat het gebied tweemaal zou moeten worden afgesloten, was het de bedoeling beide operaties direct na elkaar uit te voeren. Dat is maar voor een klein deel gelukt. 

De Speelweide is gesaneerd van eind februari tot begin mei 2005. Het werk werd niet helemaal goed uitgevoerd; er bleek later nog een aanvullende sanering nodig. In het voorjaar van 2006 werd de Speelweide, op een ruim 1 m lager niveau dan voorheen, opnieuw ingericht als recreatief grasveld, omheind door taluds met jonge aanplant van boompjes en struiken.

De Speelweidevijver werd vanaf eind juni 2005 in enkele weken gesaneerd. Uitdieping tot in het grondwater gebeurde na een onverwachte vertraging pas in mei 2006. De (tijdelijk afgedamde) "slurf" van de Speelweidevijver naar het Dammetje (waar de tweede vijver van Anna's Hoeve begint, de Vijver bij het voormalige Witte Strandje) moet nog worden uitgediept en verbreed.

Zodra alle vijvers zijn gesaneerd, verdwijnt het Dammetje. In plaats daarvan krijgt Anna's Hoeve een vierde brug. De vijvers staan dan weer allemaal met elkaar in open verbinding, uitgezonderd de kleine Oude Poel langs de Liebergerweg.  

6. In Anna's Hoeve wordt al druk gerecreŽerd, en dat zal nog meer worden zodra er een nieuwe woonwijk vlak naast zal zijn gebouwd. Daarom moet Anna's Hoeve na de saneringen worden heringericht voor intensief recreatief gebruik. Daar is in principe geld voor gereserveerd, maar er is nog geen concreet plan. Er is al voorbereidend contact geweest tussen het GNR en onze vereniging, en ook over de verdere planvorming zal de vereniging graag met GNR blijven meepraten. Het is ons ook onduidelijk of de beschikbare financiŽn voldoende zullen zijn om van het gesaneerde vijvergebied weer een aantrekkelijk recreatiegebied te kunnen maken, zoveel mogelijk met behoud van de bestaande natuurwaarden.  

7. Anna's Hoeve, en vooral het oostelijke deel daarvan, vormt het centrale, zeer belangrijke deel van de Groene Schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en alle Gooise natuurgebieden noordelijk van Anna's Hoeve. Daarom had het GNR de wens ingebracht om de Weg over Anna's Hoeve te verleggen naar de Liebergerweg (nu een zandweg achterlangs de Berg), in combinatie met het aanleggen van een ecoduct en faunatunnels. Deze wensen zijn in het nieuwe Plan Anna's Hoeve van 2002 niet opgenomen. Er is dan ook nog geen geld voor beschikbaar, en de gemeente Hilversum wil er niet aan meebetalen. Het GNR heeft wel enkele plannen klaar, beschreven in project De Groene Schakel en in het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug, openbaar gemaakt op 27 oktober 2003.  

8. Aanleg van een fiets-/voetgangerstunnel tussen de Anthony Fokkerweg en de Van Linschotenlaan. Dit is op verzoek van bewoners van de wijk Liebergen door toenmalig verkeerswethouder Bart Heller aan het project toegevoegd. Ook dit planonderdeel is helaas niet opgenomen in Plan Anna's Hoeve van 2002.  

 

5.  Het bestaande en nieuwe watersysteem

Er is nog een groot probleem: de toekomstige waterhuishouding.

Een deel van Hilversum heeft een gemengd rioolstelsel, waarin ook het regenwater van dakgoten en straatputten terechtkomt. Dit rioolwater gaat naar de waterzuivering. Een ander, nieuwer deel van Hilversum heeft een gescheiden stelsel met een apart regenwaterriool. Dit regenwaterrioolwater is schoner, maar niet helemaal schoon als gevolg van hondenpoep, olie, bandenslijpsel, autoshampoo en ander straatvuil, en door verkeerde rioolaansluitingen. Momenteel loost het regenwaterriool van Hilversum Oost via de Lorentzvijver op het Laarder Wasmeer, samen met het z.g. interceptiewater dat sinds 1984 aan de Hilversumseweg wordt opgepompt uit waterbronnen die vervuild bleken te zijn met tri. Dit tri-water wordt gezuiverd maar niet gebruikt als drinkwater. Het regenwaterriool van Hilversum Zuidoost loost via de Riebeeckvijver op de vijvers van Anna's Hoeve. Het GNR wil na de sanering van het Laarder Wasmeer alleen nog maar hemelwater vanuit de lucht toelaten in de vennen van het Wasmeer. AGV wil graag zoveel mogelijk gezuiverd rioolwater (effluent) laten infiltreren om de verdroging van het Gooi te bestrijden. Men wil graag de nieuwe en duurdere MBR-techniek toepassen in de nieuwe waterzuivering, mits het extra schone effluent daarvan gebruikt kan worden voor infiltratie. Zo nodig wil men water ruilen, dus in de toekomst een hoeveelheid water uit het regenwaterriool (liefst zo weinig mogelijk) lozen op het Eemmeer, en het effluent laten infiltreren. Daar is veel ruimte voor nodig, zeker als ook rekening wordt gehouden met toenemende regenval door klimaatverandering. Die benodigde ruimte is nergens te vinden. De vijvers van Anna's Hoeve zijn te klein voor al het effluentwater, laat staan voor effluentwater plus regenwater. De gemeente ziet het water graag geÔnfiltreerd in een of meer natuurgebieden van GNR, want dat is het goedkoopste. GNR vindt dat er een andere oplossing moet komen, bijvoorbeeld infiltreren in stedelijk gebied, of afvoeren naar de Vechtpolders. Drastisch vergroten van de vijvers van Anna's Hoeve is niet aan de orde. Wel is er in de vernieuwde Speelweide een slenk (V-vormig verlaagd gebied) aangelegd dat wat reservecapaciteit biedt na zware regenval, en bij zeer zware regenval kan zelfs de hele Speelweide tijdelijk onder water komen te staan. Maar dat biedt alleen soelaas voor water uit het regenwaterriool.  

Of er uiteindelijk gezuiverd rioolwater (effluent) in de Gooise bodem zal worden geÔnfiltreerd, en zo ja hoeveel en waar, is ons tot op heden niet duidelijk.  

Onze vereniging wil graag dat er ook in droge tijden voldoende water naar de vijvers van Anna's Hoeve stroomt om de vijvers op een aanvaardbaar peil de houden. Wat ons betreft mag dat met effluentwater, maar het GNR is daar geen voorstander van. Nog mooier zou gebruik van het interceptiewater (schoongemaakt tri-water) zijn, dat immers niet meer in de gesaneerde Laarder Wasmeren mag worden ingelaten. In de nieuwe woonwijk komen waarschijnlijk waterpartijen die gevoed worden met interceptiewater. Dan moet het niet moeilijk zijn om ook de vijvers van Anna's Hoeve daarmee op peil te houden.  

 

6.  Samenvatting van de voornaamste punten van zorg.   

Samenvattend heeft onze Vereniging op dit moment vooral de volgende zorgen over Plan Anna's Hoeve:  

1. Het nog steeds ontbreken van een nieuw watersysteem: Is ook tijdens droge perioden voldoende watertoevoer naar de vijvers van Anna's Hoeve gegarandeerd?

2. De onduidelijkheid over de financiering van een herinrichtingsplan voor het vijvergebied (voor intensieve recreatie) en voor het nog ontbreken van een concreet plan daarvoor. Daarover willen we graag meepraten.

3. De uiteindelijke grootte van de nieuwbouwwijk (blijft het bij maximaal 750 woningen?), en ecologisch verantwoorde inrichting en beheer van die wijk. De nieuwbouwwijk en natuurgebied Anna's Hoeve moeten voorts op een aanvaardbare, "geleidelijke" wijze op elkaar worden aangesloten.

4. De ecologische versterking van oostelijk Anna's Hoeve: er is nog geen geld voor wegverlegging en ecoduct.

 

Gerard Peet

oud-secretaris Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve

Terug naar Plan Anna's Hoeve
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer