Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

                Op 21-8-2014

                Aanwezig Carolien Jansson, Martin Tribels, Kees van Vliet en Hans de Ridder

 

 • Martin opende de vergadering om 10.00 uur.
 • Ingekomen stukken
  • Uitnodiging voor lezingenreeks Utrechtse Heuvelrug. Martin gaat een van de lezingen bijwonen.
  • Uitnodiging cursussen voor het gebruik van de zeis en handgereedschap
 • Notulen van de vorigwe vergadering
  • De actiepuinten uit de notulen van de vergadering van 16-7 zijn of uitgevoerd, of worden gedurende de vergadering besproken.
 • Inrichtingsplan Anna’s Hoeve

Nav de reacties op Inrichtingsvisie 1 heeft de Stuurgroep HOV besloten toch ook een Inrichtingsvisie 2 uit te werken (gebaseerd op verlegging WoAH) en hierover in sept met gemeenteraden H’sum resp Laren van gedachten te wisselen. Wij hebben een inbreng gegeven ter bewerkstelliging van een “AH-vriendelijke” visie 2.

Interne fase

Het is nu afwachten wat er uit de bus komt, daar een oordeel over vormen, dat ook voorleggen aan de leden. Op 22/24 aug wordt meer bekend van de procedure aan gemeentekant, waarmee dan ook een datum voor ledenvergadering is te plannen.

Externe fase

De raadsleden zijn officieel  nog onkundig van de move van de Stuurgroep.We gaan ze onze visie, geen tweedeling van Anna’s Hoeve, geen aantasting van de speelstrook, nogmaals onder de aandacht brengen

 

Ook op de Vrijetijdsmarkt wordt dit het thema.

 

Twee subpunten bij dit onderwerp zijn nog:

    • Dossier ringslangen.   Maud heeft gereageerd op de Nieuwsbrief zij het nog tamelijk defensief. Gaf ons een nieuw rapport (voorgelegd aan Jelle). Wil wel iets doen, orienteert zich op inpassing faunatunnel en kostenraming daarvoor. Verwacht er in sep meer over te kunnen zeggen. Dit loopt nu al een jaar. Deadline stellen.
    • Zuidboog.    Cliëntenraad van het ziekenhuis heeft gereageerd met excuses voor vertraging. Komt op agenda van hun vergadering van deze week. Afwachten wat er uit komt.
    • Crematorium.   Onverwacht nieuws…er komt toch een crematorium bij Anna’s Hoeve, aan de andere kant van de A27. Met 200 geplande parkeerplaatsen gaat dit nog meer verkeer aantrekken.
 • Vrije Tijdsmarkt.  Kees heeft de organisatie op zich genomen.
 • Jubileum  30jr Anna’s Hoeve
  • Er komen nog de paddestoelenwandeling en de natuurexcursie IVN. Zowel in de Koerier als op de website zalvoor deze twee excursies aandacht zijn.
  • De gedigitaliseerde Koeriers zijn via de website beschikbaar. In de komende koerier zal hier aandacht voor zijn.
  • Voor de Einde Jaars bijeenkomst werd geopperd de nieuwe waterzuivering te bezichtigen. Actie Hans
 • Activiteiten in het Veld
  • ARBO verplichtingen bij het veldwerk. Kees heeft een bijeenkomst bijgewwond over dit onderwerp. De VBAH zal verdere informatie proberen te krijgen via GNR, ( Hr J Vlaanderen)
  • Meldteam. GNR is uitgenodigsd voor een evaluatiewandeling. Aandachtspunten zijn prullebakken. Het meldteam gaat dit onderbouwen
 • Website.

Het gaat gelukking weer beter met Roel. Hopelijk kan hij in 2015 de website weer “bemannen”.

  • Financien
  • Herinnering acceptgiro’s zijn verstuurd
  • “Groen”  banken worden geevalueerd tegen de ING wat de kosten per jaar betreft.
  • Begin september is er een voorstel voor een database die Lanna moet vervangen.
  • Rondvraag en sluiting
   • Nieuwe bestuursleden hard nodig. Opties: Beursvloer, 27-11-2014. Adverteren op Versa Welzijn, Advertentie in dde Koerier.
   • Datum volgende vergadering 25-9-2014, 10 uur, bij Hans.
 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter