Jaarvergadering Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve: Busbaandebat levert geen vuurwerk op

Twee gemeenteraadsleden werden op woensdagavond 12 mei geïnterviewd over de busbaanplannen van de Provincie: Frits Vogel van de nieuwe collegepartij VVD, en Meijndert Ruitenberg (oud-voorzitter van onze vereniging) van oppositiepartij Hart voor Hilversum. Onze huidige voorzitter Ruud Bochardt, die beide heren zou gaan ondervragen, was door ziekte geveld en werd (goed) vervangen door vicevoorzitter Henny Bergsma.

Politiek vuurwerk leverde het interview niet op. Beide raadsleden waren het op hoofdlijnen met elkaar eens: een “positieve grondhouding” tegenover goed openbaar vervoer, maar een kritische houding jegens de tot nu toe gepresenteerde plannen. Er werden wel verschillende accenten gelegd. De VVD wil er vooral van overtuigd zijn dat een hoogwaardige busbaan voldoende extra’s oplevert om de hoge investeringskosten (uitgave van gemeenschapsgeld) te rechtvaardigen, en heeft daar tot nu toe twijfels over. Met name de verwachte stijging van het aantal passagiers wordt argwanend bezien. Hart voor Hilversum vindt een tracé langs het spoor door Anna’s Hoeve sowieso onacceptabel, evenals verlegging van de verkeersweg naar de groenstrook (het talud) langs de Anthony Fokkerweg. Aantasting van de natuur en onevenredige overlast voor aanwonenden speelt hierbij de hoofdrol. HvH verwacht dat er geen enkel tracé mogelijk is zonder onaanvaardbare overlast. Met een tram- of lightrailbaan zou dat anders kunnen zijn. Maar de VVD steunt de ambtelijke visie dat hiervoor nog veel meer reizigers nodig zijn (gezien de hoge extra kosten) dan er in het Gooi ooit te vinden zullen zijn.

De Provincie heeft gezegd dat het hele busbaanplan wordt afgeblazen als de betrokken gemeenteraden er niet mee akkoord gaan. Men gaat het geld dan in een ander provinciaal project stoppen. Hoewel niet iedereen er op vertrouwt dat dit bij afstemming inderdaad zal gebeuren (iedereen ziet het busbaanproject immers als een provinciaal prestigeproject, en een provincie KAN gemeenten overrulen), hoopt menigeen dat het plan op deze wijze zal sterven in schoonheid.

Vóór aanvang van het debat, dat hierboven zeer kort en onvolledig is samengevat, werd de formele jaarvergadering van de vereniging (in wijkcentrum Sint Joseph) binnen drie kwartier afgewerkt. Hete hangijzers waren er niet. Het gebrek aan bestuurskracht is de voornaamste zorg. Er zijn nog maar vier bestuursleden, zonder secretaris, waardoor er onvoldoende aandacht besteed kan worden aan publiciteit/ledenwerving, begeleiding van vrijwilligers, en nuttige maatschappelijke activiteiten in Anna’s Hoeve.  Ook de redactie van de Anna’s Hoeve Koerier heeft behoefte aan versterking, en ook wordt er nog steeds een nieuwe vormgever (lay-outer) voor het blad gezocht. Dat hoeft niet beslist een vrijwilligersfunctie te zijn.

De webmaster van de vereniging deelde met verdiende trots een overzicht uit van het aantal websitebezoekers in de afgelopen jaren. Jaartotaal 2007 was 3684, jaartotaal 2009 was maar liefst 8857 !  Recordmaand oktober 2009 trok 1036 websitebezoekers. In die maand werd de site gehackt door een extremistische moslimgroepering en werd er in Anna’s Hoeve een nieuwe brug aangelegd. In 2010 blijft het bezoek achter bij 2009, maar dat is begrijpelijk omdat er momenteel geen belangrijke werkzaamheden in Anna’s Hoeve plaatsvinden.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door