Datums 2020 en update 2019

Namens het bestuur wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2020.

Via deze Nieuwsbrief van 23 december 2019 nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering en brengen wij u op de hoogte van de recente activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2020
Op zondag 12 januari 2020 is er voor u, als lid of vrijwilliger, een nieuwjaarsbijeenkomst. U bent van harte welkom. Deze bijeenkomst begint om 15:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Het is natuurlijk geoorloofd om uw partner of een introducé mee te nemen. Wij zouden het op prijs stellen als u zich voor 8 januari 2020 aanmeldt via dit e-mailadres: secretaris@annashoeve.nl. Dit om een goede inschatting te kunnen maken, voor het bestellen van de catering. Alvast bedankt voor uw aanmelding en tot ziens in 2020. Locatie: St. Joseph, Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum.

Algemene Ledenvergadering 15 april 2020
Een tweede datum die u alvast kunt noteren is die van de Algemene Ledenvergadering. Deze staat gepland voor 15 april 2020 en vangt aan om 20:00 uur.

Verder in deze nieuwsbrief willen wij u bijpraten over zaken die ons, als vereniging, de afgelopen tijd bezig hebben gehouden en waar veel tijd in is gaan zitten. Met name Jelle Harder, onze ecologisch adviseur, is behoorlijk druk geweest met zaken die speelden rond de kap van de bomen, het veilig stellen van de, in Anna’s Hoeve en Monnikenberg levende dieren, en het aandragen van diverse extra maatregelen.

Gesprek met de provincie in Haarlem
In de nieuwsbrief van 30 september 2019 heeft het bestuur het resultaat van de rechtszitting in Alkmaar, op 10 september 2019, aan u meegedeeld. Tijdens deze rechtszitting heeft de rechter aangegeven dat het beter zou zijn als de provincie en onze vereniging met elkaar in gesprek zouden gaan. Dat hebben wij ook diverse keren geopperd maar de provincie wilde niet op ons verzoek ingaan. Aan het eind van de rechtszitting kwam de advocaat en Petra Nijmeijer van de provincie Noord-Holland naar ons toe om een afspraak te maken voor een gesprek. De datum hiervoor werd vastgesteld op 1 oktober 2019. Dit gesprek vond plaats in Haarlem, onder leiding van twee mediators. Bij deze bijeenkomst waren twee afgevaardigden van de provincie, één ecoloog van Movares, twee medewerkers van de Omgevingsdienst, twee bestuursleden (Danny van Kooi en Kees van Vliet) en Jelle Harder, onze ecologisch adviseur, aanwezig. Het was een constructieve bijeenkomst waar goede afspraken gemaakt werden en ook toezeggingen gedaan werden. Tijdens dit gesprek heeft Jelle, nogmaals van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige dassenburcht op Monnikenberg onder de aandacht te brengen. Volgens de Omgevingsdienst was dat grote stuk bos onderzocht en was er op de plekken waar zij geweest zijn geen actieve burcht. Men sprak echter over een burcht met slechts twee pijpen en elders een losse vluchtpijp, die inmiddels onklaar zijn gemaakt, terwijl Jelle een burcht had ontdekt met zeker een zestal pijpen waar ook nog eens een flinke hoeveelheid zand was uitgegraven. Wat direct voor de ingang van de drie pijpen lag. Op ons voorstel om, samen met de ecologen van Movaris, deze burcht aan te wijzen, werd niet ingegaan.

Bomenkap Monnikenberg en aantasting dassenburcht
De bomenkap, waartegen wij beroep aangetekend hadden, ging van start op 7 oktober 2019. Er werd gestart op Monnikenberg. Juist in het gebied waar een dassenburcht aanwezig is. Door de aannemer waren er geen maatregelen getroffen om deze burcht, en de eventueel daarin aanwezige dassen, te beschermen. Dat is een overtreding van de Wet Natuurbescherming. Jelle heeft hierop contact gezocht met de omgevingsmanager van de HOV, de heer Groenendijk. De heer Groenendijk is met ons mee gegaan naar Monnikenberg om daar de burcht te bezoeken. Er ontstond een welles-nietes discussie, waarbij de heer Groenendijk zich afvroeg of het wel een dassenburcht was. Op dat moment waren alle bomen op het circa 4ha grote gebied al geveld.
De vereniging heeft, i.v.m. de aangetaste dassenburcht, een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Op basis van ons verzoek is de provincie verplicht gesteld om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de dassenburcht. Er moesten bouwhekken geplaatst worden. Ook rond de burcht moest men een hek plaatsen, zodat de eventueel aanwezige dassen, vanuit deze burcht, niet op het bouwterrein kunnen komen. Kort gezegd is de provincie, onder een opgelegde dwangsom, alsnog datgene gaan doen wat vóór de kapwerkzaamheden plaats had moeten vinden.

Presentatie op 29 oktober 2019
Kees van Aggelen heeft, aan de hand van mooie foto’s, een presentatie gegeven over de geschiedenis van Anna’s Hoeve. Aangevuld met mooie verhalen. Aansluitend heeft Danny van Kooi de ontwikkelingen in het gebied van Anna’s Hoeve gepresenteerd zoals die in het schetsontwerp van de voltooiing Groene Schakel zijn opgenomen. Er volgen nog diverse werkateliers waarin eerst nog een voorlopig ontwerp aanbod gaat komen en er uiteindelijk een definitief ontwerp op tafel komt te liggen. Wij proberen deze ontwikkelingen zoveel mogelijk op onze website te zetten. Het was verrassend te zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om naar deze avond te komen (meer dan 60).

Geschreven door