Wethouder: Vertraging, maar voortgang!

Het is al een jaar geleden dat Ben Hammer als wethouder verantwoordelijk werd voor Plan Anna’s Hoeve. Op 3 april heeft hij (een delegatie van) het bestuur van de Vereniging bijgepraat over de stand van zaken. Het betrof hier een kennismakingsgesprek dat al enkele keren was gepland maar nog nooit had kunnen plaatsvinden. Ook de nieuwe gemeentelijke projectleider voor Plan Anna’s Hoeve, ir. Maud Naaijkens, woonde het gesprek bij. Zij heeft vorig jaar deze taak overgenomen van Ben van der Waal.

Afgelopen najaar werd bekend dat de door Waternet ontworpen nieuwe rioolwaterzuivering onbetaalbaar duur zou worden. Er moest een geheel nieuw ontwerp komen. Dat betekende een onwelkome vertraging van minimaal anderhalf jaar voor de bouw van de nieuwe woonwijk. B&W hopen echter komende zomer een nieuwe procesplanning aan de gemeenteraad  te kunnen voorleggen. Want er zit vordering in het nieuwe ontwerp voor de zuivering. Het is nu de bedoeling deze achter het gronddepot te bouwen, evenwijdig aan de gemeentegrens die langs het Laarder Wasmeer loopt. Er wordt geprobeerd om ruimte te winnen door de zuivering over het eerste bergingsbassin heen te bouwen. Het gronddepot kan dan zelfs nog wat beter worden ingericht voor recreatief gebruik. Helaas moet de bestemmingsplanprocedure opnieuw. Want de nieuwe opzet wijkt toch wel zoveel af van het reeds goedgekeurde bestemmingsplan dat een artikel-19-procedure (om van het bestemmingsplan te kunnen afwijken) niet mogelijk is. Het zuiveringsconcept (MBR-technologie, dat zeer schoon effluentwater oplevert) staat nog steeds overeind. De nieuwe RWZI zal niet hoger worden dan 20 meter, maar welke oplossing er komt voor de noodzakelijke luchtafvoer is nog niet bekend.

De wethouder beklemtoont dat de hele gang van zaken geen afbreuk mag doen aan de beoogde kwaliteit van de nog te ontwerpen nieuwbouwwijk. Ook de voorgenomen goede aansluiting bij natuurgebied Anna’s Hoeve en de realisering van toegezegde natuurcompenserende maatregelen lopen geen gevaar. Er vindt overleg plaats met GNR over de nieuwe inrichting van het gebied, inclusief het terrein van het afgebrande paviljoen. Het is inderdaad de bedoeling om de eigenaar aan te schrijven om de ruïne van het paviljoen te slopen. De Welstandscommissie had hiertoe geadviseerd. Over eventuele nieuwbouw op de plek van het Paviljoen is er geen nieuws.

Desgevraagd zei de wethouder er van uit te gaan dat de eveneens sterk vertraagde waterbodemsaneringen (stadvijvers, achterste vijvers van Anna’s Hoeve, en de Laarder Wasmeren) binnenkort toch eindelijk van start kunnen gaan. Het door Waternet te ontwerpen nieuwe watersysteem is echter nog niet rond.

Over een nieuw traject voor de snelbuslijn beklemtoonde de wethouder dat B&W alléén akkoord zijn gegaan met een studie naar de voor- en nadelen van diverse varianten. Het staat beslist nog niet vast dat de variant door Anna’s Hoeve (langs de spoorbaan) voor de gemeente uiteindelijk acceptabel zal zijn.

Op voorstel van wethouder Hammer zal er vanaf nu enkele malen per jaar bijpraat-overleg met het verenigingsbestuur plaatsvinden.

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door