Agenda Algemene Ledenvergadering 2009

Agenda Algemene Ledenvergadering 2009 

van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, te houden op WOENSDAG 13 MEI 2009 om 20.00 uur.

(zaal open 19.45) in het Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum:

1. Opening

2. Notulen van de op 23 april 2008 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 25 nummer 2, 2008.

    De notulen zullen in de zaal  liggen, zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien.

3.Ingekomen stukken

4.Jaarverslag van de secretaris (Afgedrukt in de Koerier en op onze website)

5.Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009 (Afgedrukt in de Koerier)

6.Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kas controlecom­missie

7.Decharge bestuur van vorig jaar

8.Aftredende bestuursleden:

France Carrière (secretaris, niet herkiesbaar)

Sander Koopman (algemeen lid, niet herkiesbaar)

Kees van Vliet (algemeen lid, herkiesbaar)

9. Bestuursverkiezing

Herbenoembaar: Kees van Vliet (algemeen lid)

Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuur leden:

Henny Bergsma (algemeen lid) Ruud Bochardt (secretaris)

10.Inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten.

11.Rondvraag

12.Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

13.Pauze

14.Lezing door Wim Genuit, raadslid van Groen Links in Baarn, over het bestemmingsplan Drakenburgergracht (het gebied ten oosten van Anna’s Hoeve)

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid: u bent van harte welkom!

Geschreven door