Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012

donderdag 05 april 2012

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op:

woensdag  9 mei 2012

in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de op 11 mei 2011 gehouden jaarvergadering. De notulen liggen in de vergaderzaal ter inzage
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 1. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 (afgedrukt in deze Koerier)
 2. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 3. Décharge bestuur van vorig jaar
 4. Aftreden bestuursleden:

o   Ruud Bochardt (voorzitter, stelt zich niet herkiesbaar)

 1. Bestuursverkiezing

o   Martin Triebels (voorzitter)

o   Carolien Jansson (bestuurslid)

o   Lida De Keijzer (bestuurslid)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

(Pauze)

 1. Onderwerp: de nieuwe woonwijk!  Informatie over de nieuw te bouwen woonwijk vindt u op onze website www.vb-annashoeve.nl en in de Koerier.

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM

Geschreven door