Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur vorig jaar besloten de algemene ledenvergadering 2020 van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen. Naar onze verwachting is het ook dit jaar niet mogelijk om een normale algemene ledenvergadering te houden. Daarom hebben wij besloten om de beide algemene ledenvergaderingen op de volgende manier af te handelen:

Alle stukken die normaal vóór en tijdens de vergadering worden verstrekt, staan nu op de website: www.annashoeve.nl/bestuur: HOME –> Vereniging –> Bestuur

Wij verzoeken de leden kennis te nemen van de stukken en hierop vóór 24 juni 2021 hun eventuele vragen en opmerkingen te geven. Dit kan naar het mailadres van de secretaris: secretaris@annashoeve.nl. Wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren en streven er naar om de vragen met de antwoorden voor 1 juli 2021 bij de verenigingsverslagen te vermelden: www.annashoeve.nl/alv/: HOME –> Vereniging –>
Bestuur –> Algemene Ledenvergaderingen

Agenda 25 juni 2021

 1. Vaststellen verslagen Algemene Ledenvergadering 23 april en 25 juni 2019
 2. Jaarverslagen en financiele verslagen 2019 en 2020
 3. Mutatie bestuur: Kees van Vliet in 2020 herkozen tot algemeen bestuurslid (60 leden hebben in 2020 een positief mailbericht gezonden).
 4. Jaarplan 2021 en begroting 2021
 5. Benoeming kascommissie 2021 (2 leden, plus reserve)
  Christien Jekel, Roel Luijer en reserve Ineke Marx zijn allen aftredend.
  Leden die willen plaatsnemen in de kascommissie kunnen dit vóór 24 juni 2021 mailen naar secretaris@annashoeve.nl of zich melden bij een van de bestuursleden.
 6. Bestuurssamenstelling en verkiezing
  a. Voorzitter: Danny van Kooi is aftredend en herkiesbaar
  b. Penningmeester: Anneke Reijn is aftredend en herkiesbaar
  Leden die zich kandidaat willen stellen voor een van de bovenstaande bestuursfuncties kunnen dit vóór 24 juni 2021 mailen naar: secretaris@annashoeve.nl

Verder vragen wij de leden om vóór 24 juni 2021 bij voorkeur alleen via de mail aan de secretaris, aan te geven of ze akkoord gaan met:

 1. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2019
 2. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019
 3. Jaarverslag 2019 (jaarverslag is cursief weergegeven in jaarplan)
 4. Jaarverslag 2020 (jaarverslag is cursief weergegeven in jaarplan)
 5. Jaarplan 2020 (inclusief jaaverslag)
 6. Jaarplan 2021
 7. Financieel verslag 2019 (inclusief begroting 2020)
 8. Financieel verslag 2020 (inclusief begroting 2021)
 9. Begroting 2020 (onderdeel financieel verslag 2019)
 10. Begroting 2021 (onderdeel financieel verslag 2020)
 11. Herbenoeming Danny van Kooi (voorzitter)*
 12. Herbenoeming Anneke Reijn (penningmeester)*
  * Als zich geen (tegen)kandidaten melden voor 25 juni 2021.

U kunt simpel reageren door per nummer JA of NEE aan te geven.
Bijvoorbeeld: 1 JA, 2 JA, 3 JA, enz. Of 1 tm 12 JA.

Mocht u geen mailadres hebben, dan kunt u een brief sturen naar:
Secretaris Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Radiostraat 103
1223 BC Hilversum

Geschreven door