ANBI

De VBAH is een ANBI

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve en Omgeving (VBAH) is middels een beschikking van de Belastingdienst vanaf 01 januari 2022 als ANBI aangemerkt.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een schenker?

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Drempel en maximum

De aftrek van deze giften heeft een drempel en een maximum, die worden afgeleid van het verzamelinkomen. Als de schenker het hele jaar een fiscale partner heeft, moet ook het verzamelinkomen van deze partner worden meegeteld. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomens in box 1, 2 en 3.

  • De drempel is 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60.
  • De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen. De drempel en het maximum gelden niet voor giften in de vorm van periodieke uitkeringen die minimaal 5 jaar lopen.

Mogelijkheden voor leden van de VBAH

Sommige van onze actieve leden maken kosten die niet worden gedeclareerd. Daarbij kan worden gedacht aan auto-, telefoon-, kopieer-, portikosten etc. Het meer betaalde dan de minimumcontributie is ook een schenking. Wie al deze kosten netjes verantwoordt en opgeeft aan de penningmeester met de mededeling dat hij deze kosten weliswaar voor de vereniging heeft gemaakt maar niet declareert, dus schenkt aan de vereniging, krijgt van de penningmeester een bedankbrief met bevestiging. Deze bevestiging samen met de verantwoording van de schenker geeft de mogelijkheid om het bedrag van de schenking samen met andere schenkingen en die uitgaan boven de drempel, op zijn inkomen in mindering te brengen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de vereniging is NL 10 INGB 0005 9208 44

De VBAH en uw belastingaangifte

De penningmeester heeft zijn best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren over de fiscale mogelijkheden van schenkingen aan de VBAH, maar hij is geen belastinginspecteur. Daarom wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor aan de VBAH gedane schenkingen en de gevolgen daarvan voor de schenker met betrekking tot de belastingen.

Publicatieplicht

De VBAH voldoet aan de publicatieplicht die de overheid stelt aan een ANBI:

  • Onze statuten: Statuten
  • De jaarverslagen, jaarplannen en verenigingsverslagen vindt u hier
  • De samenstelling van het bestuur vindt u hier
  • De contactgegevens vindt u hier
  • Een samenvatting van de overige gegevens (en het beloningsbeleid) vindt u hier: