Brief aan Gedeputeerde Staten aangaande de Busbaan

Vrijdag 24 april 2009

Het is u vast niet ontgaan, het artikel over de HOV in de Gooi en Eemlander van 23 april. Onze vereniging staat uiteraard kritisch ten opzichte van deze ontwikkelingen en wij hebben dan ook aan Gedeputeerde Staten een aantal vragen gesteld. Inmiddels zijn wij door het projectbureau uitgenodigd voor een nadere toelichting op onze vragen. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden.


 

Gedeputeerde Staten van Noord Holland

Postbus 3007

2100 DA Haarlem

 

Hilversum, 6 april 2009

 

Betreft: HOV tussen Huizen en Hilversum

 

Geachte dames, heren,

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. volgt nauwkeurig de ontwikkelingen rond de beoogde aanleg van een HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum.

Onlangs bereikte ons informatie waaruit voorzichtig valt op te maken welke contouren deze HOV-baan zou krijgen. Voordat nu de betrokken partijen zich uitspreken over een tracé van de busbaan, lijkt het ons wenselijk en raadzaam nog even ‘uit te zoomen’.

 

De studies waarop een uiteindelijke tracékeuze wordt gebaseerd geven immers aanleiding tot enkele vragen en opmerkingen.

 

1) Waarop precies is de verwachting over de toename van het aantal buspassagiers gebaseerd?

Meer in het bijzonder: hoe is de conclusie tot stand gekomen dat automobilisten uit Hilversum en Huizen straks gebruik zullen gaan maken van het snellere openbaar vervoer?

De haalbaarheidsstudie die Goudappel Coffeng heeft verricht noemt weliswaar aantallen, maar deze worden nergens onderbouwd. Het kan dus net zo goed om aannames gaan. Als hiervoor de situatie met de Zuid Tangent is aangehouden, dan worden appels met peren vergeleken.

 

2) Waar gaan de extra 6000 tot 7500 reizigers via deze HOV naar toe?

Uit het onderzoek blijkt dat een significant deel van de beroepsbevolking uit Huizen, Blaricum Bijvanck en Eemnes naar Hilversum zal reizen. Wat is hun reisdoel en waar zit voor hen de tijdwinst?

  1. Het station, om daar per trein verder te reizen. Reizigers naar Utrecht zijn echter niet echt beter af dan nu, want nu stopt de bus bij Hilversum Sportpark.
  2. Het ROC en Arenapark: voor het merendeel van de huidige passagiers met die bestemming is het tracé langs de spoorbaan een verslechtering. Het te lopen stuk is in alle gevallen langer, zowel op start -als eindpunt.
  3. Het Mediapark: voor deze mensen verandert er weinig. De reistijd naar Hilversum neemt met 15 minuten af, maar die komt erbij om vanaf huis de bushalte in Huizen te bereiken wegens opheffen van haltes in woonwijken.
  4. Het centrum van Hilversum: welk onderzoek is gedaan onder winkelend publiek en wat zijn daarvan de resultaten? Voor bezoekers van het centrum moet Hilversum concurreren met Almere. Echter: de reistijd van Huizen naar Almere per auto is korter dan van Huizen naar Hilversum per bus. Bovendien heeft Almere gunstige parkeermogelijkheden en doen mensen liever boodschappen met de auto dan per openbaar vervoer.

Hoe dan ook is de autonome groei veel te positief voorgesteld!

 

3) Dichtslibben van de ring in Hilversum

Ergens moet de bus de buitenring snijden. In de spits zullen circa 32 bussen per uur de ring oversteken, zonder met lijn 156 rekening te houden die ook over de busbaan zal gaan. Dat zou praktisch betekenen dat de ring in de spits iedere twee minuten moet worden stil gezet om de bus door te laten. Het mag duidelijk zijn dat dit tot problemen gaat leiden, vooral als dat bij de Mussenstraat is, bij de spoorwegovergang. Hoeveel tijd is de weg nog open in de toekomst? Is berekend hoe dit in de praktijk uitpakt en zijn daarvoor oplossingen aangedragen?

 

4) Is er voldoende ruimte voor een vrije busbaan langs de A27?

En niet onbelangrijk: is rekening gouden met een uitbreiding van de A27 naar 2*4 rijstroken? Is ook gedacht aan de railverbinding die in de toekomst gepland staat? Dat kan nooit allemaal over hetzelfde oppervlak.

 

5) Zal de filedruk op de A1 en de A27 daadwerkelijk afnemen?

Het zijn Gedeputeerde Staten zelf die aangeven dat een afname van het autoverkeer slechts tijdelijk van aard zal zijn. De ruimte die ontstaat wordt snel weer opgevuld door nieuw autoverkeer. Filedruk is dan ook een oneigenlijk argument en aan haast mag onze schaarse natuur niet worden opgeofferd.

 

6) Onterecht uit beeld: de route over de Soestdijkerstraatweg

Een belangrijke route is uit het gezichtsveld geschoven: die over de Soestdijkerstraatweg.

Deze route kent evenwel aanzienlijke voordelen voor:

 1. het merendeel van de huidige reizigers met bestemming ROC en Arenapark;
 2. de natuur, omdat deze route Anna’s Hoeve ongemoeid laat;
 3. de doorstroming over de buitenring, want de bus volgt de huidige route;
 4. de schatkist: het is minder kostbaar, vooral tussen de buitenring en het station, er hoeft geen aanpassing te worden gemaakt tussen de spoorwegovergang bij de Mussenstraat en het Stationsplein.

Uit bovenstaande blijkt dat belangrijke vragen onbeantwoord zijn gebleven. Met name aan de magere kant is de onderbouwing van aannames die thans de grondslag van uw besluit lijken te gaan vormen. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve kan zich niet voorstellen dat u op grond van globaal onderzoek een dergelijk ingrijpend en kostbaar plan zou willen realiseren.

Onze navraag naar nadere onderbouwing leidde tot een terugverwijzing naar de bestaande rapporten waardoor een cirkelredenering dreigt te ontstaan. Deze cirkel willen wij graag doorbreken.

Hoogachtend,

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

 

mr W.F.M. Brugman

voorzitter

Geschreven door