Busbaandebat levert geen vuurwerk op

(Uit: Koerier nummer 2 – 2010)

Twee gemeenteraadsleden werden op woensdagavond 12 mei geïnterviewd over de busbaanplannen van de Provincie: Frits Vogel van de nieuwe collegepartij VVD, en Meijndert Ruitenberg (oud-voorzitter van onze vereniging) van oppositiepartij Hart voor Hilversum.

Onze huidige voorzitter Ruud Bochardt, die beide heren zou gaan ondervragen, was door ziekte geveld en werd (goed) vervangen door vice-voorzitter Henny Bergsma.

Politiek vuurwerk leverde het interview niet op. Beide raadsleden waren het op hoofdlijnen met elkaar eens: een “positieve grondhouding” tegenover goed openbaar vervoer, maar een kritische houding jegens de tot nu toe gepresenteerde plannen. Er werden wel verschillende accenten gelegd. De VVD wil er vooral van overtuigd zijn dat een hoogwaardige busbaan voldoende extra’s oplevert om de hoge investeringskosten (uitgave van gemeenschapsgeld) te rechtvaardigen, en heeft daar tot nu toe twijfels over. Met name de verwachte stijging van het aantal passagiers wordt argwanend bezien. Hart voor Hilversum vindt een tracé langs het spoor door Anna’s Hoeve sowieso onacceptabel, evenals verlegging van de verkeersweg naar de groenstrook (het talud) langs de Anthony Fokkerweg. Aantasting van de natuur en onevenredige overlast voor aanwonenden speelt hierbij de hoofdrol. HvH verwacht dat er geen enkel tracé mogelijk is zonder onaanvaardbare overlast. Met een tram- of lightrailbaan zou dat anders kunnen zijn. Maar de VVD steunt de ambtelijke visie dat hiervoor nog veel meer reizigers nodig zijn (gezien de hoge extra kosten) dan er in het Gooi ooit te vinden zullen zijn.

De Provincie heeft gezegd dat het hele busbaanplan wordt afgeblazen als de betrokken gemeenteraden er niet mee akkoord gaan. Men gaat het geld dan in een ander provinciaal project stoppen. Hoewel niet iedereen er op vertrouwt dat dit bij afstemming inderdaad zal gebeuren (iedereen ziet het busbaanproject immers als een provinciaal prestigeproject, en een provincie kán gemeenten overrulen), hoopt menigeen dat het plan op deze wijze zal sterven in schoonheid.

Geschreven door