Extra Algemene Ledenvergadering dinsdag 25 juni 2019 – 20:00 uur

Geachte leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Op 23 april 2019 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onder andere het financieel verslag besproken. Door sommige aanwezige leden is bezwaar gemaakt tegen de cijfers die hier in stonden. De kascontrolecommissie had hier ook al melding van gemaakt. Om die reden kon er geen decharge worden verleend.

Danny van Kooi

Het bestuur, aangevuld met Egbert Leijdekker (de vorige penningmeester), heeft zich opnieuw over de financiële stukken gebogen. Er zijn enkele formulefouten uit het gebruikte Excelbestand gehaald en een en ander is opnieuw op een rijtje gezet.
Om aan de statuten van onze vereniging te voldoen wordt er een nieuwe ALV uitgeschreven, waarin de financiële situatie van de vereniging ter tafel komt.
Deze vergadering vindt plaats op 25 juni 2019. Aanvang van deze vergadering is om 20:00 uur en vindt plaats in wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum. Wij hebben hier de grote zaal, op de eerste verdieping, voor gereserveerd.

Agenda
1. Opening
2. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 Bespreking financiële stukken, decharge penningmeester en daarmee het bestuur voor het financieel jaar 2018.
De kascommissie 2018 bestaat uit Carolien Jansson en Christien Jekel met Roel Luijer als reserve.
Carolien Jansson is aftredend en tijdens onze vorige jaarvergadering is Egbert Leijdekker gekozen als lid van de kascontrolecommissie. Roel Luijer bleef als reserve genoteerd staan. Egbert heeft echter besloten om zijn lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen en daarmee ook zijn functie als kascontrolecommissielid te beëindigen. Roel Luijer is gevraagd of hij, als reserve, de plaats van Egbert Leijdekker in wil nemen. Daar is hij toe bereid.
3. Verkiezing kascontrolecommissielid Verkiezing Roel Luijer als nieuw kascontrolecommissielid en een reserve lid.
4. Rondvraag
5. Sluiting vergadering

Zie ook het financieel verslag (Balans, resultaatberekening en de begroting 2019) op de achterzijde van deze brief.

 

 

Geschreven door