Herinnering ALV 18-06-2024

Herinnering jaarvergadering

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 juni 2024 aanvang 20:00 uur
Locatie: St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum (zaal boven)
Algemene jaarvergadering 2024

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2023
5. Financieel verslag over 2023
6. Verslag kascommissie over het jaar 2023
7. Begroting voor 2024
8. Benoeming leden kascommissie
9. Voorstel donatie aan het GNR
10. Benoeming leden/reserve leden kascontrole commissie
Aftredend Ab Schuurmans
11. Aftredend Danny van Kooi (herkiesbaar)
12. Aftredend Anneke Reijn (herkiesbaar)
13. Jaarplan 2024/2025
14. Rondvraag
15. Sluiting

Zoals u ziet is voor de kascommissie Ab Schuurmans aftredend omdat zijn termijn er op zit. Wij
vragen de leden, die niet op deze vergadering aanwezig kunnen zijn, maar wel zitting willen nemen in
deze commissie om zich te melden via dit e-mailadres:
secretaris@annashoeve.nl

Normaal gesproken wordt een kascommissielid gekozen tijdens de vergadering maar de praktijk leert
dat dit soms moeizaam gaat. Gelukkig is het altijd nog wel gelukt maar wij willen graag dat meer
leden zich hiervoor aanmelden. Wij brengen uw voordracht dan op de vergadering ter stemming, ook
als u niet aanwezig bent maar wel met uw goedkeuring. Wij proberen hiermee een lijst met namen
vaststellen zodat we hier een naam uit kunnen kiezen die dan voor te dragen aan de leden om deze
in stemming te brengen.

De kascommissie komt maar één keer per jaar in actie en dat is dan om bij de penningmeester de
financiële administratie te controleren en hopelijk in orde te bevinden. De tijd die hiervoor nodig is
neemt hooguit 2 uur in beslag. Wij hopen dat na het lezen van deze info, leden zich aan melden.
Dan rest ons nu te zeggen, tot dinsdag 18 juni op onze jaarvergadering.

Geschreven door