Historie Vereniging

Op deze plek vertellen we over het ontstaan van de vereniging en dit zal ook de plek worden om de mensen die zich de afgelopen decennia voor de vereniging / Anna’s Hoeve hebben ingezet in de schijnwerpers te zetten.

Hoe het allemaal begon

Onder deze kop werd in de allereerste Anna’s Hoeve Courier (zo werd dat toen gespeld) beschreven hoe onze vereniging tot stand is gekomen.

“Woensdag 23 november 1983 met grote letters in Gooi- en Eemlander: “Vissterfte door gebrek aan water in vijvers van Anna’s Hoeve”. Joop Dijkman op de foto met twee dode palingen. De krant vervolgde met: “Verschillende natuurliefhebbers zien de vissterfte met lede ogen aan. Van diverse kanten is er bij de Gemeente al op aangedrongen om actie te ondernemen.” Men vreest voor nachtvorst en dan zou het complete visbestand het loodje leggen. Door de uitzonderlijk lage waterstand kon men toen goed zien wat er zoal in de vijvers lag: oude fietsen, bromfietsen, karretje van de supermarkt, kortom teveel om op te noemen. Enkele vissers opperden toen de idee, kunnen we die rommel niet opruimen?”

 

Er volgde een gesprek met de Afdeling Reiniging van de Gemeente. Het resultaat was: de Gemeente had wel het materiaal, maar geen mensen. Na spoed-overleg bleken 35 mensen bereid om mee helpen de vijvers schoon te maken. Een dag werd afgesproken en ’s morgens om 09.00 uur zou de operatie beginnen. ’s Nachts kwam evenwel een hoosbui en ’s morgens om 09.00 uur was de waterstand zoveel hoger, dat met schoonmaken niet begonnen kon worden. Afgesproken werd om in ’t voorjaar de gelegenheid af te wachten. Toen was de bal begonnen te rollen.

Jan en Flip Deijs kregen het advies: probeer een vereniging te stichten met zoveel mogelijk leden waardoor je bij de Gemeente veel sterker je wensen naar voren kunt brengen. Jan en Flip op de fiets in de regen aan het werk en hoe!! Deze twee mannen zijn dus de voorlopers geworden, en hebben ontzettend veel werk geleverd om te komen tot wat wij nu hebben. Het contact onderling was gelegd en daaruit vloeide voort: “Kunnen we niet eens bij elkaar komen om te overleggen wat er zoal verder moet gebeuren. Want Jan en Flip Deijs staan overal alleen voor.”

Wij vroegen de heer H. de Ronde, al jaren alleen bezig met Anna’s Hoeve om ons op een avond voor te lichten en te informeren daar hij als deskundige vele contacten had opgebouwd. Wij konden misschien ons voordeel daarmee doen.Afgesproken! Op 29 novernber 1983, ’s avonds 20.00 uur in het gebouw van de Stichting Hilversemse Gemeenschap, toen gevestigd op Steynlaan 9 te Hilversum. Aanwezig 18 personen, 2 personen met kennisgeving afwezig.

In deze vergadering werd de naam van onze vereniging gekozen. Wij zouden ons als doel stellen:

  1. Bescherming van het milieu in de ruimste zin van ’t woord.
  2. Niet alleen woorden, maar bovenal daden stellen.
  3. Contributie 1 cent per dag, dus f 3,65 per jaar.
  4. Activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld rapporteren, controleren, inspreken, suggesties doen.
  5. Mededelingen verspreiden in de omgeving van Anna’s Hoeve.

Maar bovenal geldt de bestrijding van iedere vorm van aantasting van het natuurlijke milieu.

In deze zeer geslaagde bijeenkomst werd uiteindelijk besloten om een werkgroep in te stellen om zo een opzet te maken en voorbereidingen te treffen die leiden tot de definitieve oprichting van een vereniging. Op een oprichtingsvergadering zou dan officieel een bestuur gekozen kunnen worden. Getracht zou worden om in maart 1984 gereed te zijn om gericht te gaan arbeiden.

Tot zover het verslag in de Anna’s Hoeve Courier nummer 1.

De Stichting Hilversumse Gemeenschap was indertijd de organisatie voor het buurtopbouwwerk: bewoners ondersteunen om systematisch zelf te werken aan verbetering van het woon- en leefklimaat. Tegenwoordig valt dat onder de Versa Welzijn.

Hoewel onze vereniging officiëel is opgericht op 17 april 1984, is de datum 29 november 1983 in onze historie minstens even belangrijk. Toen werd immers de werkgroep opgericht om te komen tot oprichting van onze vereniging, en werd ook de naam van de vereniging al vastgesteld.

Op 29 november 1983 werd in een vergadering bij de Stichting Hilversumse Gemeenschap besloten onze Vereniging te gaan oprichten. Er werd hiertoe een voorbereidingswerkgroep gevormd. Hier is het vervolg van het verhaal, opnieuw gebaseerd op het verslag dat is afgedrukt in de allereerste uitgave van de Anna’s Hoeve Courier.

In de voorbereidingswerkgroep werden benoemd:

J. Deijs – voorzitter

H.S. Kwappenberg – penningmeester

M.P. Vlaanderen – secretaris

J. Dijkman – lid

Ph. Deijs – lid

Besloten werd in overleg met de Stichting Hilversumse Gemeenschap een Manifest op te stellen voor verspreiding in de omgeving. Diverse leden gaven zich op om te helpen bij de verspreiding hiervan. Onderaan dat Manifest zat een strook, voor aanmelding als lid. Er werden 1000 manifesten gedrukt, en toen aan het werk: bezorgen en laten ophalen van de strookjes. Kunt u begrijpen dat we de grootste bewondering hebben voor deze mensen, die vrijwillig deze taak op zich namen, maar ook afmaakten!

Dinsdag 20 december 1983 in de Gooi en Eemlander met dikke letters:

“Bewoners zetten zich in voor natuur Anna’s Hoeve. Men is bezig met het oprichten van een vereniging; er hebben zich al 150 leden aangemeld.”

Wij vervolgen het verslag uit de allereerste Anna’s Hoeve Courier.

“De strookjes voor aanmelding van nieuwe leden waren intussen opgelopen tot ongeveer 700. De werkgroep, welke bijna dagelijks contact met elkaar had, heeft toen even rust gevraagd om alles op een rij te zetten.

Voorbeeld: we wilden een ledenlijst maken, liefst alfabetisch. Ga er maar eens aanstaan, 700 leden! Onleesbare namen, onleesbare straten, wel betaald of niet betaald, enz. enz. Hier ging dus veel tijd in zitten, zodoende waren er al leden die vroegen: “doen jullie nog wel wat of stoppen jullie ermee?” Dit was gelukkig niet het geval. De werkgroep heeft genoeg gedaan, zoals besprekingen met de Afdeling Reiniging van de Gemeente, besprekingen met de Afdeling Milieu op het raadhuis, enz. Deze werkgroep heeft keihard gewerkt, en het resultaat was dat op 17 april in de Ontmoetingskerk de oprichtingsvergadering gehouden kon worden. In het begin heeft U kunnen lezen dat getracht zou worden in maart gereed te zijn, dus alles bij elkaar was 17 april niet al te laat.”

Tot zover de bijna letterlijke overname uit het verslag in de eerste Courier, mede namens Jan Deijs geschreven door werkgroeplid M.P. (Thijs) Vlaanderen, die zich om gezondheidsredenen niet beschikbaar stelde voor het eerste Verenigingsbestuur.

Ook de officiële oprichting op 17 april haalde uitgebreid de krant (zie foto).

Uit de eerste Courier herhalen we hier ook de verkorte notulen van de oprichtingsvergadering die plaatsvond in de Ontmoetingskerk, en die geheel werd voorgezeten door Jan Deijs.

“Aanwezig: 52 leden.

Om 20.10 uur opent de heer J. Deijs de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mede dat er allereerst een bestuur gekozen moet worden en dat daarna een ieder met suggesties en vragen kan komen.

Hij noemt vervolgens nog eens de namen van de mensen die in de voorbereidingsgroep zitten: J. Deijs (voorz.), M. Vlaanderen (secr.), H. Kwappenberg (penn.,), H. Eerenberg en F. Deijs.

Voor tot de bestuursverkiezing wordt overgegaan komen er enkele opmerkingen uit de zaal. Mevr. Lam: plastic zakken in de vuilnisbakken doen. Heer Toes: is positief over het doel. Hij vraagt zich vooral af hoe de gemeente over onze nieuwe Vereniging denkt. Heer Kremer: wil dat er snel mogelijk toegangsborden geplaatst worden. Mevr. Philips: kunnen we geld van de gemeente krijgen? Heer van Huisstede: vraagt hoe de voorzitter wordt gekozen.

Vervolgens noemt de heer J. Deijs welke personen zich kandidaat gesteld hebben voor een bestuursfunctie. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden achtereenvolgens benoemd:

  W. Keijzer, voorzitter

  W. Deijs jr., 1e secretaris

  M. Veerman-Nijhuis, 2e secretaris

  H. Kwappenberg, le penningmeester

  J. Deijs, 2e penningmeester

en de algemene bestuursleden L. Philips-Verstegen, Ph. Deijs, H. Eerenberg en J. Harder.

De heer Vlaanderen heeft zich niet kandidaat gesteld en wordt bedankt voor zijn vele werk in de voorberereidingsgroep.

Na de pauze doet de voorzitter een beroep op iedereen mee te werken aan het behoud van Anna’s Hoeve. Op zijn vraag om suggesties van de aanwezigen melden zich: Heer Schnitger: meer politietoezicht. Heer Bottenheft: maak circulaires met de doelstelling van de Vereniging. Heer Toes: statuten en reglement opstellen, maak een programma voor het gebied en bespreek dat met de gemeente, fietspad Hilversum-Baarn, schoonmaakacties samen met de jeugd. Heer de Jong: laat het bestuur informeren hoe het met de crossbaan is gesteld. Heer van Huisstede: hoe wordt contributiegeld besteed?

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar komst en inbreng

Tot zover het verslag.

Opgemerkt moet worden dat de heer W. Keijzer door afwezigheid nooit als voorzitter heeft kunnen functioneren. Bij gebrek aan een vice-voorzitter heeft Jelle Harder al direct enkele malen de bestuursvergaderingen geleid. In de ledenvergadering van 11 december 1984 werd de heer Gert Toes tot de eerste “echte” voorzitter van de Vereniging benoemd.

Van de genoemde mensen van het eerste uur zijn er helaas al minimaal 5 overleden.

(Deze laatste woorden zijn van december 2003. Er wordt gewerkt aan een update / aanvulling.)