HOV-avond in het Raadhuis matig bezocht

Op 4 april vond in het Raadhuis de derde en laatste consultatiebijeenkomst plaats over het busbaanproject (HOV). Deze keer ging het voornamelijk over de drie varianten voor de Weg over Anna’s Hoeve. Omdat met het HOV-project ook de ecologische verbinding “De Groene Schakel” moet worden aangelegd, kan de Weg van Anna’s Hoeve niet blijven zoals hij nu is.

De opkomst was een beetje teleurstellend. Onder de bijna 40 aanwezigen was een flink aantal personen die beroepshalve of bestuurlijk bij het project betrokken zijn. Er waren dus niet veel meer dan 20 aanwonenden en andere betrokken Hilversummers op af gekomen. Veel minder dan dinsdagavond (over het Wandelpad en de Wilhelminastraat / Entradaflats) en woensdagavond (over de  Oosterengweg en de tunnel onder het spoor).

Na een algemene inleiding over het HOV-project werd toelichting gegeven bij de drie mogelijke varianten voor de Weg over Anna’s Hoeve. Bij het oorspronkelijke plan, nu variant 1, werd wonderlijk genoeg geen woord gewijd aan de al bestaande “Speelstrook”. Maar daar kwam natuurlijk direct een vraag over: Past er wel een verkeersweg naast de Speelstrook? Het antwoord was een aarzelend “Ja”, maar voor details werd naar de vervolgsessies in werkzaaltjes verwezen. In het zaaltje over deze variant bleek de zaak iets ingewikkelder. Zoals het er nu bijligt, past er geen verkeersweg meer bij. Misschien moet er wat van de strook af. Of moeten er delen worden verplaatst. Door schuin in plaats van recht parkeren kan een meter ruimte worden gewonnen (maar dat kost wel parkeerplaatsen). En misschien kan beter de hele speelstrook opnieuw worden aangelegd voorbij het benzinestation. Sommige kinderen moeten dan een drukke weg oversteken om er te komen, maar andere kinderen kunnen er dan juist zonder oversteek komen.

Nog even terug naar de centrale inleiding: VBAH-voorzitter Martin Triebels oogstte applaus met zijn betoog dat er in feite geen echte keus is. Een weg door de speelstrook en een weg over het Berkenlaantje zijn geen reële opties. En bij optie 3, een extra ecoduct in de bestaande Weg over Anna’s Hoeve (dus zonder wegverlegging), is het zeer de vraag of De Groene Schakel echt zal kunnen werken als ecologische verbinding. Er zou beter opnieuw goed kunnen worden gekeken naar blijkbaar reeds verworpen varianten: de Weg over Anna’s Hoeve helemaal afsluiten voor auto’s, of de verlegde weg doortrekken via de Mussenstraat en laten aansluiten op Knoop Oost (voor oudere Hilversummers:  het Venetapleintje).

Voor elk van de drie varianten was er een zaaltje waar nader kon worden gekeken, gevraagd, geluisterd en getekend. Alle opmerkingen en ideeën van de aanwezigen werden genoteerd. Dat gaat (samen met alle andere nog te ontvangen reacties) een lijvig consultatierapport opleveren waarmee de deskundigen en (t.z.t.) de Gemeenteraad hun voordeel kunnen doen.

Komende maandagavond 8 april om 19.30 uur vindt in St. Joseph de extra ledenvergadering van onze

Vereniging plaats. Hopelijk wordt het daar erg druk. Ook alles wat daar te berde wordt gebracht, zal kunnen bijdragen aan een optimale besluitvorming. In mei komt er een nieuwe consultatieronde voor het Voorlopig ontwerp per tracédeel. In november moet een definitief ontwerp worden vastgesteld. Daarna beginnen de wettelijke planologische procedures, zoals het aanpassen van bestemmingsplannen. Daarbij is wettelijk opnieuw inspraak mogelijk.

Geschreven door