HOV-baan Huizen-Hilversum door het gebied van Anna’s Hoeve?

(Uit: Koerier 1 – 2008)

De provincie heeft het voornemen om een busbaan (HOV-baan) aan te leggen die voor een deel door Anna’s Hoeve zal lopen. Op 11 januari heeft het bestuur van de vereniging een overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente om deze plannen te bespreken en de situatie ter plaatse te bekijken. In dit artikel treft u het verslag aan van deze bijeenkomst.

Plek afrit busbaan Voor het gesprek zijn we naar de plek gewandeld waar de afrit van de busbaan gepland is. De Provincie wil nl. een busbaan aanleggen voor de bus van Huizen naar Hilversum v.v.: die zou er door die busbaan veel sneller over doen en niet meer in de file staan. Nu zijn de bussen tussen Huizen en Hilversum tijdens de spits overvol. De rit van het busstation van Huizen naar het treinstation van Hilversum zou dan maar 20 minuten duren, zodat de bus een aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt. De provincie verwacht dat door die busbaan het aantal buspassagiers tussen Bussum en Hilversum omhoog zal gaan van 3.000 nu tot 11000 als de busbaan af is. Die afrit door Anna’s Hoeve zou de vorm van een viaduct hebben, zodat het wild eronder door kan. Je houdt dan natuurlijk wel het verkeerslawaai.

Visie Provincie Noord-Holland De vertegenwoordiger van de provincie schetst wat de voorgeschiedenis van deze busbaan is: er wordt al langer bekeken hoe de bereikbaarheid van het Gooi verbeterd kan worden, bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamde Gooise Ring van Hilversum naar Bussum, Laren en Huizen. Het traject tussen Hilversum en Bussum is ongeschikt voor een busbaan of iets dergelijks en daar is dat ook niet nodig omdat er een goede treinverbinding is tussen Huizen en Hilversum echter is geen treinverbinding en daar is wel plaats voor een busbaan. In Huizen is die busbaan relatief makkelijk aan te leggen: er is al ruimte voor gereserveerd in de bestemmingsplannen. Tussen Huizen en Hilversum zou de busbaan op hel verbrede talud naast de A 27 komen te liggen en vervolgens naar Hilversum afbuigen. Daarnaast zijn er ook plannen om de A27 te verbreden. Er worden nu twee alternatieven voor de afrit naar Hilversum bekeken: langs de spoorlijn, door het gebied van Anna’s Hoeve, of bij de Soestdijkerstraatweg. Het laatstgenoemde alternatief is door de gemeente Hilversum aangedragen, omdat bij verschillende partijen in Hilversum bezwaar is tegen de route door Anna’s Hoeve; via de Soestdijkerstraatweg is echter een omweg, dat scheelt ca. 8 minuten. Verder is dan een wijziging van het streekplan nodig, wat bij de variant door Anna’s Hoeve niet nodig is. Een afrit via het terrein

van de Stad Gods is onbespreekbaar. Daarom is de provincie een voorstander van de route door Anna’s Hoeve; bij de gemeente Hilversum is de raad verdeeld over dit onderwerp.

Visie Vereniging Behoud Anna’s Hoeve De VBAH is sterk gekant tegen een afrit door Anna’s Hoeve: dan wordt een stuk van dit waardevolle natuurgebied afgehaald en ondervinden de recreanten in dit gebied veel hinder (lawaai, stank) van de busbaan. De busbaan zal een extra barrière opleveren voor migrerende planten en dieren in dit toch al versnipperde gebied. Bovendien is er een alternatief dat nog niet is onderzocht: een afrit naar de Weg over Anna’s Hoeve en vervolgens rijden de bussen over deze weg Hilversum in; eventueel kunnen enkele scherpe bochten worden rechtgetrokken en kan de weg tijdens spitsuur afgesloten worden voor overig verkeer. In dat geval wordt er nauwelijks extra asfalt aangelegd.

Procedure Er is een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van de vijf betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Deze stuurgroep coördineert een haalbaarheidsonderzoek; vervolgens besluiten de gemeenten medio 2008 of ze doorgaan met dit project. Daarnaast wordt de financiële kant bekeken van beide varianten. Verder is voor dit project een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig en moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Zodra er voldoende draagvlak is voor een bepaalde variant en er duidelijkheid is over de financiering kan men beginnen. De provincie is niet van zins om een bepaalde variant door te drukken tegen de wil van de betrokken gemeenten in. Naast de stuurgroep is er bilateraal overleg met onder meer GNR en Prorail over verschillende aspecten van het traject. Het adviesbureau DHV bekijkt nu samen met GNR en Rijkswaterstaat hoe alle eisen kunnen worden ingepast, waaronder het natuuraspect. Eind februari is het eindrapport van DHV klaar.Verder is er al een Plan van Aanpak gemankt. De besluitvorming over een eventuele verbreding van de A27 verloopt onafhankelijk van dit traject. Er is wel ruimte gereserveerd voor die verbreding.

Toekomstperspectief Te zijner tijd zou er een tram over het tracé van de busbaan kunnen rijden, nu zijn daar nog te weinig passagiers voor om dat rendabel te maken. Een eventuele monorail zou helemaal niet rendabel zijn.

 

 

Geschreven door