Kamsalamanders

Binnen de HOV problematiek is de bescherming van de kamsalamanders in Anna’s Hoeve inmiddels een apart hoofdstuk geworden en nog steeds actueel. De vereniging maakt bezwaar tegen de wijze waarop de verantwoordelijke instanties met de amfibieën wordt omgegaan. Op deze plek zal de komende weken alle beschikbare informatie gebundeld worden. Hieronder alvast een voorproefje.

04-06-2019

Kamsalamanders in De Gooi- en Eemlander

Uit: De Gooi- en Eemlander d.d. 03-06-2019

GS Noord-Holland vinden dat er zorgvuldig is gehandeld in kamsalamander-kwestie: ’Poel niet te vroeg gedempt’

De provincie heeft geen verboden overtreden toen ze vorig jaar zomer een poel dempte op Anna’s Hoeve waarin zich beschermde kamsalamanders bevonden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en SP.

De poel in het natuurgebied Anna’s Hoeve is destijds dichtgegooid voor de aanleg van de busbaan voor de HOV-lijn in het Gooi. De actie van de provincie zorgde voor veel onrust bij de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH). De vereniging vreesde dat de kamsalamanders in en rond de poel – een bedreigde diersoort – erdoor in de verdrukking zouden komen.

Volgens de provincie was er niets aan de hand en waren alle kamsalamanders vorig jaar zomer gevangen en verhuisd naar veiliger wateren. De vrijwilligers van de VBAH drongen echter aan op het opengraven van de poel, in de hoop dat eventueel overgebleven salamanders daar alsnog gevangen konden worden.

Overtreding

Volgens het provinciebestuur zou opengraven geen enkel doel dienen, maar na lang steggelen gaf het alsnog toe. Het liet het zand uit de poel weghalen en het water weer toestromen. In april van dit jaar meldde de VBAH trots dat de eerste twee kamsalamanders bij het water waren gevangen.

’Is de provincie met haar uitspraak dat uitgraven geen enkel doel dient nu niet veel te voorbarig geweest?’, willen statenleden F. Zoon (Partij voor de Dieren) en R. Alberts-Oosterbaan (SP) weten. En misschien erger nog: heeft de provincie met het dichtgooien van de poel wellicht de Wet Natuurbescherming overtreden?

Goede wil

GS wijzen alle schuld van de hand. Toen de poel op 22 augustus werd gedempt, waren er geen dieren meer in aanwezig, stellen zij. Onafhankelijke diensten hebben volgens GS vastgesteld dat er geen enkele bepaling uit de Wet Natuurbescherming is overtreden.

Dat het provinciebestuur de poel toch heeft laten opengraven, moet volgens GS louter worden gezien als een gebaar van goede wil. Ze hoopte daarmee een betere verstandhouding van de VBAH te krijgen en de voortslepende discussie te beëindigen. Met andere woorden: de provincie had het niet hoeven doen en het is zeker geen schuldbekentenis.

De opengegraven poel dient volgens het provinciebestuur alleen om achtergebleven kamsalamanders te lokken, zodat ze vervolgens door vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve in emmers kunnen worden gevangen en worden overgebracht naar een nieuwe woonplaats. Inmiddels zouden er vijf exemplaren van de bedreigde amfibieënsoort door de VBAH zijn gevangen. Al met al GS achten de kans klein dat dieren tijdens het dempen van de poel niet op tijd het bouwterrein zijn afgekomen.

Te laat

De kamsalamander leeft in de winter op het land. In het voorjaar keren de dieren terug naar het water om zich voort te planten. De VBAH was blij dat de poel dit voorjaar weer beschikbaar was, maar vreesde ook dat het opengraven enkele maanden te laat was. Dat gebeurde in april, terwijl februari beter was geweest.

Klik hier voor het originele bericht

18-04-2019

Kamsalamanders op NH Nieuws

NH Nieuws heeft opnamen gemaakt bij het opengraven van de gedempte poel. Kijk hier de video. Klik hiernaast voor het gehele bericht dat een mooie samenvatting geeft van de gebeurtenissen omtrent de kamsalamanders in Anna’s Hoeve.

Informatie en instructies over

amfibieën

Na het opengraven van de gedempte poel hebben de vrijwilligers van de vereniging van Ravon instructies ter plekke en schriftelijke informatie gekregen hoe de amfibieën te herkennen zijn en hoe hiermee dient te worden omgegaan. Iedere dag controleren onze vrijwilligers de emmers rondom de opgegraven poel, registreren de aangetroffen amfibieën en zorgen ervoor dat deze in de nieuwe poel terechtkomen.

Schriftelijke informatie:

 

Opengraven en aangetroffen amfibieën

Poelfoto's

media

Kamsalamanders in De Gooi- en Eemlander

De Gooi- en Eemlander d.d. 03-06-2019 (door Wim Wegman) De provincie heeft geen verboden overtreden toen ze vorig jaar zomer een poel dempte op Anna’s Hoeve waarin zich beschermde kamsalamanders bevonden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en SP. De poel in het natuurgebied Anna’s Hoeve is...
Lees verder
Wettelijk beschermde diersoort van rode lijst kopje onder

Poel kamsalamanders gedempt voor HOVbusbaan

In het zuidelijke deel van Anna’s Hoeve lag decennia lang in de oksel van de A27 en de spoorlijn een prachtige poel waarin onder andere zeldzame kamsalamanders leefden. Deze bijzondere soort die op de “Rode Lijst” als “kwetsbaar” wordt aangeduid, moet in Anna’s Hoeve wijken voor de HOVbusbaan. De vereniging maakt bezwaar tegen de wijze waarop de verantwoordelijke instanties met de amfibiën wordt omgegaan.

Op deze foto van Jelger Herder is het mannetje van de kamsalamander (Triturus cristatus) te zien. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Meer informatie over herkenning, voorplanting, levenswijze en verspreiding vindt u op de website van Ravon.

In de Koerier van november 2018 schrijft voorzitter Danny van Kooi het volgende:

 

In mijn voorwoord heb ik al kort het probleem met de kamsalamanders aangestipt. Inmiddels ligt er een goed doortimmerd bezwaarschrift bij de RVO, geschreven door Jelle Harder. Wij maken bezwaar tegen hoe er wordt omgesprongen met de amfibieën – waaronder de zeldzame kamsalamanders – die in het voorjaar in de poel op het Geitenweitje verblijven.

Om ruimte te maken voor de HOVbusbaan zou deze poel moeten worden gedempt. Ter compensatie is schuin tegenover op het Geitenweitje een nieuwe poel aangelegd. Om de kamsalamanders niet te laten begraven onder een berg zand in de bestaande poel, was met de provincie de afspraak gemaakt dat er in mei 2017 een scherm met vangemmers omheen geplaatst zou worden. Dan zouden vrijwilligers de kamsalamanders en andere amfibieën kunnen afvangen en verplaatsen naar de nieuw gegraven poel.

Het beloofde scherm bleef echter achterwege. Ook in 2018 kwam van de beloften, die de provincie keer op keer deed, niets terecht. Er is in 2017 geen scherm direct rond de de poel geplaatst terwijl dit volgens de wet verplicht was. Wel werd halverwege juli 2018 een lang amfibieënscherm bij de nieuwe poel geplaatst. Dit scherm (zie foto 1) had in feite geen zin, omdat de meeste amfibieën – waaronder de zeldzame kamsalamanders – tot de volgende paartijd in 2019 op het land zitten; precies op het toekomstige bouwterrein van de busbaan en nieuwe weg!

Dit scherm loopt vanaf de nieuwe poel door het bos en kruist wat paden, die hierdoor minder toegankelijk zijn geworden. Het eind van dit scherm (zie foto 2) is ongeveer halverwege het pad dat langs de Bergvijver loopt. Sinds eind september 2018 staat er ook een lang scherm (zie foto 3) met een paar vangemmers tussen de spoorlijn en de vijver bij de Speelweide. Dit scherm is geplaatst om de amfibieën die langs de spoorlijn leven, te vangen en over te zetten naar de andere kant. Dit scherm loopt helemaal door tot aan het eerder geplaatste scherm vanaf de nieuwe poel.

Voor de recreanten die Anna’s Hoeve bezoeken betekent dit minder ‘bewegingsvrijheid’ – voor onbepaalde tijd. Dit geldt zeker voor mensen die met een scootmobiel, rollator of rolstoel Anna’s Hoeve bezoeken: veel routes worden gekruist door schermen, die voor hen onneembare obstakels zijn. Vanaf de Mussenstraat kunnen zij al helemaal niet meer Anna’s Hoeve in omdat het toegangspad na ca 50 m wordt geblokkeerd door een scherm.

Op 16 oktober hadden wij, als vereniging, met het GNR en twee medewerkers van de HOV-projectgroep een gesprek over het niet op tijd plaatsen van de schermen. Met name ging het erom dat het scherm rond de oude poel niet tijdig is geplaatst – waardoor de provincie nu in feite de wet heeft overtreden door half oktober al wél de oude poel te dempen. Daarnaast wilden we erop wijzen dat er, in onze ogen, onnodig paden zijn gekruist door de in september geplaatste schermen.

Helaas werd het probleem heen en weer geschoven als een hete aardappel. Het GNR vond dat de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken voor de provincie was. De HOV-projectgroep vond dat de provincie juist alles goed heeft gedaan. Men voelde zich niet aangesproken. Wij deden het voorstel om de oude poel weer open te maken zodat de salamanders, kikkers en padden begin volgend jaar opgevangen kunnen worden en daarna veilig in de nieuwe poel kunnen worden overgezet. Maar ook dit constructieve voorstel vond geen weerklank.

U begrijpt, deze zaak is voor ons nog lang niet afgedaan.