Anna’s Hoeve Koerier

Anna's Hoeve Koerier

het nieuws- en mededelingenblad sinds 1984

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt tenminste drie keer per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via koerier@annashoeve.nl of schriftelijk aan E.B. Mulder, Röntgenstraat 77, 1223 LV Hilversum

Lees hier de laatste Koerier.

Alle jaargangen die vanaf 1984 (toen nog Courier) zijn verschenen, zijn in 2014 ter ere van het 30-jarig jubileum gebundeld in blokken van 10 jaargangen. De vereniging is de heren Peet en Triebels nog steeds dankbaar voor deze enorme klus. Deze nummers bevatten een schat aan informatie over het gebied en de mensen die nauw betrokken zijn en waren bij Anna’s Hoeve.

In deze bundels zijn, op chronologische volgorde, tussen de nummers van de Koeriers door, ook de in die tijd verschenen Nieuwsbrieven en gemeentelijke informatie te vinden. Hierdoor krijgt de lezer een goed beeld van alle zaken die toén actueel waren.

De recentere Koeriers vanaf 2014 tot en met heden zijn per jaar via de knoppen hieronder te lezen. In de traditie van de vereniging zal er aan het eind van 2023 weer een bundeling van 10 jaargangen plaatsvinden.

(PDF, 71 Mb)

Met o.a. recreatieonderzoek, sportactiviteiten, jubileumboek, sanering, paviljoen Anna’s Hoeve, symposium, plan Drakenburgergracht, jubileum bosploeg, grondwatermeter, eco-zone De Groene Schakel, rioolwaterzuivering, kiosk The Sailor, plan HOV-busbaan, project bosrenovatie, herinrichting Wasmeergebied, beheerplan GNR, vandalisme, huisje Anna, speelstrook, vissteiger, verbreding A27, nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve, verlegging Weg over Anna’s Hoeve, risicovolle bemaling en natuurlijk veel natuurartikelen en aandacht voor vrijwilligersactiviteiten.

(PDF, 91 Mb)

Met o.a. saneringsplan bodemverontreiniging, verkeer door AH, parkeerverbod, actie tegen bouwplannen op speelweide, bestemmingsplannen, overleg met GNR, beheerplan, vandalisme, vleermuisexcursie, verstedelijkingsdruk, water/droogte problemen, herinrichting H’sum Oost, wandelroutes, weg langs het spoor, woningbouw, gemeenteplan “Nieuw-Oost”, Ecoduct plan GNR, uitzichtpunt, afslag A27, bouwplan Ruijssenaars, rioolwaterzuivering, Plan Anna’s Hoeve en natuurlijk veel natuurartikelen en aandacht voor vrijwilligersactiviteiten.

(PDF, 41 Mb)

Met o.a. oprichting, doel, eerste schoonmaakacties, verbeterplannen, overleg gemeente, enquête Anna’s Hoeve, bodemverontreiniging, natuurexcursies, fietspad langs WoAH, overgang eigendom naar GNR, start vrijwilligers bosploeg, ruimtelijke zorg sneltram/bus door AH, natuureducatie met Nassauschool, visplaats voor invaliden, amfibieënpoel, hondenaanlijngebod, symposium over Anna’s Hoeve, bodemverontreiniging Wasmeer – Anna’s Hoeve, water/droogte problemen en natuurlijk veel natuurartikelen.