Leden bosploeg werken samen met Nardinclant

Donderdag 16 maart 2006

Werkgroep Nardinclant plagt vergraste heide in Anna’s Hoeve

Op zaterdag 11 maart hebben 14 vrijwilligers van de werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, aangevuld met twee leden van
onze bosploeg, hard gewerkt in natuurgebied Anna’s Hoeve, en wel in een hoek van “het Heitje” en op de aangrenzende vergraste
heide langs de A27.
In de afgelopen jaren zijn op deze heidevelden al heel veel bomen en struiken weggehaald, en nu kwam de zwaarste klus aan de beurt: het afplaggen van vergraste stukken heide. Daarbij werden plekken met mossen- en korstmossengroei zoveel mogelijk gespaard. Hoewel er tientallen vierkante meters vergraste heide tot op het zand zijn weggeplagd, blijft er op deze heideterreinen nog werk genoeg voor vele nieuwe vrijwilligerswerkdagen!
Dit oostelijke deel van Anna’s Hoeve heeft een natuurfunctie, en ligt in de ecologische hoofdstructuur. Dat is een (landelijk) netwerk van verbindingswegen voor planten en dieren, waarlangs deze zich van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. Uitsluitend
via dit deel van Anna’s Hoeve, helaas doorsneden door de A27, grenzen de centrale Gooise natuurgebieden en de Utrechtse natuurgebieden van de Heuvelrug nog aan elkaar.
Struikheide is een vegetatie die typerend is voor schrale, zandige bodems. Bij een beheer van niets doen zal de heide verg rassen en vervolgens verbossen. Plaggen is een methode om de bodem te verschralen en daarmee de groeimogelijkheden voor heide te vergroten. Het is de bedoeling dat op het kale zand spontaan jonge heide gaat groeien. Het verzamelde plagsel van deze actie zal door het Goois Natuurreservaat worden gebruikt om de ril langs de Nieuwe Poel op te vullen.

Nardinclant is eerder in Anna’s Hoeve aan het werk geweest in maart en november 2000 en in februari 2004. Open plekken in drie bospercelen zijn daarvan de stille getuigen. Op deze plekken kan het bos zich verjongen met verschillende soorten bomen, struiken en kruiden. Voor een verslag met foto’s is het archief op de website van Nardinclant te raadplegen over de heide-actie in Anna’s Hoeve.

Geschreven door