Monnikenberg

Binnen de HOV problematiek is het afgraven van het weiland en de akker op landgoed Monnikenberg inmiddels een apart hoofdstuk geworden. De vereniging maakt bezwaar tegen de wijze waarop de verantwoordelijke instanties hier een nat heideveld van willen maken. Dit is een grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van het eeuwenoude landgoed. Bovendien verdwijnt daarmee het belangrijkste voedselgebied van de dassen in dit gebied. Onze vereniging is hier tegen omdat er geen enkele noodzaak is om dit te doen en de feiten ervoor ontbreken. Op deze plek proberen wij alle beschikbare informatie zoveel mogelijk te bundelen.

16-09-2021

Aanvullingen op voorlopige voorziening

13-07-2021

Monnikenberg, Vereniging Anna's Hoeve gaat naar de rechter

PERSBERICHT

13 juli 2021

Danny van Kooi & Jelle Harder

 

Monnikenberg, Vereniging Anna’s Hoeve gaat naar de rechter

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) is het niet eens met een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en stapt naar de rechter. GS wil het weiland en de akker op landgoed Monnikenberg bij Hilversum afgraven met een diepte van 100-140 cm om er een nat heideveld van te maken. De VBAH is hier tegen, er is geen enkele noodzaak dat te doen, de feiten hiervoor ontbreken. De VBAH wordt daarbij gesteund door de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, Dassenwerkgroep Utrecht ’t Gooi, Werkgroep Roofvogels Nederland en Stichting NatuurAlert Nederland.

Eind 2020 heeft de VBAH een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in feite GS. Van de zienswijze heeft GS zich helemaal niets aangetrokken; op geen enkel punt is zelfs een reactie gegeven. Volgens GS is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang en gaat daarom de gevraagde ontheffing voor het afgraven gewoon door. Na de zomer moet het graafwerk beginnen. De VBAH heeft inmiddels een beroepschrift naar rechtbank gestuurd.

Een nat heideveld zou nodig zijn voor de juiste werking van de natuurverbinding Corridor De Groene Schakel. Deze Corridor is de verbinding vanaf Anna’s Hoeve via het nieuwe ecoduct over de spoorlijn naar de faunatunnel onder de A27 en verder richting Lage Vuursche.

Om de goede werking te bepalen worden zogenaamde ‘doelsoorten’ benoemd, zoals ree, das, boommarter, kamsalamander, heivlinder, heideblauwtje. In het beroepschrift legt de VBAH duidelijk uit dat de vastgestelde doelsoorten niet afhankelijk zijn van een nat heideveld op afstand van Corridor De Groene Schakel. Dassen, een van de doelsoorten, zullen juist verdwijnen omdat hun hoofdvoedsel, regenwormen, op het weiland te vinden zijn. Andere natte heidevelden zijn in de directe omgeving ook niet aanwezig en passen niet in dit eeuwenoude landgoed, aldus de VBAH.

De VBAH benadrukt dat het beroepschrift duidelijk aantoont, dat voor het afgraven van weiland en akker geen enkele dwingende noodzaak van groot maatschappelijk belang is, zoals vanwege de volksgezondheid of het natuurbelang.  Er zijn geen feiten en onderzoeken die aangeven dat zonder afgraven, de Corridor niet of onvoldoende zou werken. Omdat de dwingende noodzaak niet vaststaat ontstaat gemakkelijk het beeld dat deze handelwijze puur uit commerciële motieven in werking is gezet. De af te graven grond wil de provincie namelijk gebruiken voor de aanleg van grondwallen langs de HOV busbaan. De VBAH stelt vast dat grond ook van elders verkregen kan worden, het geld ervoor staat op de provinciale begroting.

De VBAH is van oordeel dat afgraven van weiland en akker grote schade toebrengt aan de vele waardevolle belangen die er zijn op het gebied van geologie, ecologie, cultuurhistorie en landschap op landgoed Monnikenberg.

Het besluit van GS heeft niet alleen betrekking op ontgraven van weiland en akker in Monnikenberg maar ook graafwerk voor poelen en delen van bestaande oevers in Anna’s Hoeve.

Tenslotte vraagt de VBAH in het beroepschrift de rechtbank de afgravingen van weiland en akker op de Monnikenberg uit de ontheffing te schrappen.

Voor de redactie

Klik hier voor het gehele Beroepschrift van de VBAH

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

23-02-2021

Koehandel met afgraven weiland

De Gooi & Eemlander 23-02-2021

Eddie de Paepe

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. blijft zich hardnekkig verzetten tegen het afgraven van een weiland in het Hilversumse natuurgebied Monnikenberg. De VBAH beschudigt de provincie en het GNR van ’koehandel’ met grond ten behoeve van het HOV-project.

Danny van Kooi (voorzitter) en Jelle Harder (ecologisch adviseur) melden dat de vereniging bij de Omgevingsdienst Noord-Holand Noord bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen. De provincie wil de grond die vrijkomt bij het afgraven van het weiland gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV-project. ,,De provincie probeert geld te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen.”

Dassen
Door het verdwijnen van het weiland krijgen de in het gebied levende dassen gebrek aan voedsel (met name regenwormen), waarschuwt de VBAH. Gevreesd wordt dat de dassen zich niet meer voortplanten en zullen vertrekken. ,,Alle negen ecologische rapporten bevestigen dat.”

Fabelen
De VBAH wijst op gerechtelijke uitspraken die eenzelfde aanpak op andere plekken verboden hebben. ,,Grond afgraven als verdienmodel in het Natuurnetwerk Nederland is ongewenst.” Het afgraven zou nodig zijn omdat anders de nieuwe natuurverbinding tussen het ecoduct over de spoorbaan en de faunatunnel onder de A27 niet goed werkt. De VBAH verwijst dit argument echter naar het rijk der fabelen. ,,Verdwijnt het weiland uit het hart van het landgoed dan verliest het gebied haar historie en haar ziel. De zoveelste aantasting. Provincie en GNR moeten het afgraven heroverwegen!”

Huidige situatie. De verwaarlozing van het ven is onder meer te zien aan de enorme groei van struiken en bomen rondom het ven.

Zonnedauw
Het GNR hoopt dat na het afgraven van het weiland er heide gaat groeien en bijvoorbeeld zonnedauw, klokjesgentiaan, snavelbies en veenpluis. De VBAH denkt dat dit zal mislukken door de voortdurende neerslag van stikstof vanaf de A27 en andere (deels nieuwe) asfaltlinten. Bij andere gebieden in de regio zoals Cruysbergen en het Laarder Wasmeer zijn volgens de vereniging door die stikstofneerslag ook geen heidevelden ontstaan.

Rillen
De VBAH komt met diverse alternatieven. Die variëren van bloemrijke stroken op de akker, bosranden voorzien van variabele randen en aanplant van streekeigen bes- en vruchtdragende struiken tot de aanleg van rillen van takken en boomstronken als schuil-, voedsel- en voortplantingsplek. ,,Al die aanpassingen zullen een grote variatie aan planten- en diersoorten opleveren.”

Dijkje
De VBAH is het wél eens met het plan om het Monnikenwater in het weiland te herstellen. Dat kan volgens de vereniging eenvoudig en goedkoop door onder meer het bestaande dijkje rond het water wat te verplaatsen. Daardoor zou het historische ven drie keer zo groot worden, wat extra biodiversiteit oplevert. Zetten provincie en GNR hun eigen graafplannen door dan zou volgens de VBAH het Monnikenwater met dijkje in de toekomst meer dan een meter boven het maaiveld uitsteken. ,,Dat is landschappelijk en cultuurhistorisch zeer ongewenst.”

Weiland is afgegraven. Mogelijke situatie direct na het afgraven met 100-140 cm.

 

Weiland is niet afgegraven. Het bestaande dijkje is verplaatst, het ven is drie keer zo groot, wat extra biodiversiteit oplevert.

 

Rustgebied
Provincie en GNR willen het huidige rustgebied in Monnikenberg vergroten van 7 ha. naar 15 ha. Die verdubbeling is echter volgens de vereniging niet met feiten onderbouwd, en daarom niet gewenst. ,,Verdere uitbreiding zal tot gevolg hebben dat nieuwe paden moeten worden aangelegd op juist kwetsbare plekken in het natuurgebied. Daar schiet de natuur niets mee op, het verstoort de rust in het kerngebied van het landgoed.”

Geschrokken
De VBAH is geschrokken van de onderbouwing van alle plannen door adviesbureau Arcadis. Die zou vaak op aannames, veronderstellingen en verwachtingen berusten, en niet op feiten. ,,De objectiviteit ontbreekt nog al eens waardoor de opdrachtgever, provincie, naar de mond gepraat wordt. Burgerparticipatie wordt door de provincie al jaren totaal genegeerd, ondanks juist het grote belang hiervan – zoals diezelfde overheid met de mond belijdt.”

 

Klik hier voor het gehele artikel in PDF.

22-02-2021

Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg

PERSBERICHT

22 februari 2021

Danny van Kooi & Jelle Harder

De provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat (GNR) willen het weiland in Monnikenberg afgraven. Het belang hierbij voor de provincie is geld besparen. Het GNR denkt dat alleen op die manier meer planten en dieren in het gebied komen.

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze koehandel en heeft daarom een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst. (Onderaan dit bericht vindt u naast de zienswijze ook alle bijlagen). De provincie wil de grond gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV project (busbaan). De VBAH ziet dat de provincie hiermee geld probeert te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen! Maar als het weiland verdwijnt zullen de dassen voedselgebrek krijgen, zij leven voor 50-75% van regenwormen in het weiland. Er zal geen voortplanting meer zijn en de dassen zullen vertrekken. Alle negen ecologische rapporten bevestigen dat. De VBAH wijst in dit verband op eerdere gerechtelijke uitspraken die deze handelwijze op andere locaties verboden hebben. Grond afgraven als verdienmodel in het Natuurnetwerk Nederland is een ongewenste zaak. Beweringen dat afgraven nodig is omdat anders de nieuwe natuurverbinding tussen het ecoduct over de spoorbaan en de faunatunnel onder de A27 niet goed werkt, verwijst de VBAH naar het rijk der fabelen. Verdwijnt het weiland uit het hart van het landgoed dan verliest het gebied haar historie en haar ziel. De zoveelste aantasting. Provincie en GNR moeten het afgraven heroverwegen!

Het GNR hoopt dat na afgraven er heide gaat groeien en bijvoorbeeld zonnedauw, klokjesgentiaan, snavelbies en veenpluis. De VBAH denkt dat dit zal mislukken door de voortdurende neerslag van stikstof. Bij andere gebieden in de regio zoals Cruysbergen en Laarder Wasmeer zijn ook geen heidevelden ontstaan vanwege die stikstof depositie. De VBAH heeft daarom voorgesteld een ander plan op te stellen en noemt een scala aan mogelijkheden: bloemrijke stroken op de akker, bosranden voorzien van variabele randen, aanplant van streekeigen bes- en vruchtdragende struiken, takkenrillen en rillen van boomstronken worden aangelegd als schuil-, voedsel- en voortplantingsplaatsen. Al die aanpassingen zullen een grote variatie aan planten- en diersoorten opleveren.

De VBAH is het eens met het plan om het Monnikenwater in het weiland te herstellen. Dat kan eenvoudig en goedkoop door o.a. het dijkje wat te verplaatsen waardoor het ven driekeer zo groot wordt en extra biodiversiteit oplevert. Zetten provincie en GNR hun eigen graafplannen door dan zou het Monnikenwater met dijkje meer dan een meter boven het maaiveld uitsteken. Dat doet denken aan een ‘pingoruïne’, bekend uit o.a. Drenthe en Groningen. Landschappelijk en cultuurhistorisch zeer ongewenst. (Zie voor visualisaties Zienswijze hoofdstuk 4).

Provincie en GNR willen het huidige rustgebied in Monnikenberg vergroten van 7 ha naar 15 ha. Volgens de VBAH is die verdubbeling niet met feiten onderbouwd, maar gebaseerd op richtlijnen en aannames en daarom niet gewenst. Verdere uitbreiding zal tot gevolg hebben dat nieuwe paden moeten worden aangelegd op juist kwetsbare plekken in het natuurgebied. Daar schiet de natuur niets mee op, het verstoort de rust in het kerngebied van het landgoed.

De VBAH is geschrokken van de onderbouwing van alle plannen door adviesbureau Arcadis. Deze berusten al te vaak op aannames, veronderstellingen en verwachtingen in plaats van op feiten. De objectiviteit ontbreekt nog al eens waardoor de opdrachtgever, provincie, naar de mond gepraat wordt. Burgerparticipatie wordt door de provincie al jaren totaal genegeerd, ondanks juist het grote belang hiervan (zoals diezelfde overheid met de mond belijdt).

Voor de redactie Klik hier voor de pagina met het gehele rapport Zienswijze van de VBAH

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
-Danny van Kooi, voorzitter VBAH, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
-Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06-33318985, jelleharder@hetnet.nl

 

DOCUMENTEN

Zienswijze VBAH op Ontwerpbesluit WnbS 7-1-2021

Bijlage 1. Afgraven weiland en akker op Monnikenberg

Bijlage 2. Zienswijze Ontwerpbesluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten

Bijlage 3. Over de doelmatigheid van ontgronding van grasland en boekweitakker op het landgoed Monnikenberg bij Hilversum door het Goois Natuurreservaat (GNR)

Bijlage 4. VERZOEK tot HANDHAVING in verband op grond van de Wet natuurbescherming

Bijlage 5. Met weiland en akker óók meer biodiversiteit en behoud cultuurlandschap met dassen in Monnikenberg

Bijlage 6. Bezwaar op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019 zaaknummer RUD.260355

Bijlage 7. Zienswijze op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019 zaaknummer RUD.260355

Persbericht 22-02-2021 BAH Ontwerpbesluit VGS

24-12-2020

Zienswijze

Op het landgoed Monnikenberg willen de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat het weiland en de akker afgraven. Dit is een grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van het eeuwenoude landgoed. Bovendien verdwijnt daarmee het belangrijkste voedselgebied van de dassen in het gebied en worden zowel in Anna’s Hoeve als in Monnikenberg de aardkundige waarden aangetast.

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze afgravingen en heeft hiertegen een zogenaamde zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Deze zienswijze gaat in de eerste plaats over de geplande aantastingen van de aardkundige waarden in de natuurgebieden Monnikenberg en Anna’s Hoeve. De VBAH wil nu dat de aantastingen in Monnikenberg niet kunnen doorgaan.

Download het gehele document als PDF of lees het hier.