Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht

20 december 2020

Danny van Kooi

 

Jaarvergadering

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Dit is een jaar om snel te vergeten. Door alle maatregelen rond het coronavirus was het vallen en opstaan. Een gedeeltelijke lockdown. Weer open en dan weer dicht. Het leek de zonwering wel tijdens een zomerse dag met wat bewolking. Er was geen peil op te trekken. In de nieuwsbrief van 13 oktober 2020 lieten wij u weten dat de jaarvergadering, over het verenigingsjaar 2019, om die reden ook niet door kon gaan. Het is goed u te melden dat de financiële stukken over dat verenigingsjaar door de kascommissie gecontroleerd zijn en in orde bevonden. De kascommissie bestond uit Roel Luijer en Christine Jekel (reserve Ineke Marx). Doordat Christine dit jaar geen tijd had om de stukken te controleren heeft Ineke haar taak waargenomen.

In 2021 proberen we toch weer een jaarvergadering in te plannen. Waarbij het hopelijk weer mogelijk is dit op de oude vertrouwde wijze te doen. Dan wordt het financieel jaaroverzicht over 2019 alsmede dat van 2020 behandeld. Uiteindelijk zijn het de leden die decharge moeten verlenen op het gevoerde financieel beleid over beide verenigingsjaren.

Bosploeg

Het werk van de bosploeg ligt op dit moment ook weer stil. Het afgelopen jaar was ook dat werk een hele uitdaging. De samenstelling van de groepjes veranderde steeds door nieuwe maatregelen. Maar de bosploeg heeft toch, zo goed en zo kwaad als het ging, weer veel voor elkaar gekregen!

Natuurversterkende maatregelen

In de vorige nieuwsbrief heb ik aandacht besteed aan de extra natuurversterkende maatregelen, vooral bedoeld voor de diersoorten die het moeilijk zouden krijgen, tijdens maar ook na alle werkzaamheden in beide gebieden.
Sindsdien hebben wij als bestuur hierover verschillende overleggen gehad, onder andere met GNR en de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Die overleggen gingen meestal digitaal, soms in klein gezelschap buiten. Met name Jelle Harder had – en heeft – het hier heel druk mee. Resultaat van al deze overleggen is een plan van aanpak voor het concretiseren van de natuurversterkende maatregelen. Jelle heeft, in samenwerking met Doortje van Dijk een duidelijk overzicht gemaakt van de maatregelen en wat ze in de praktijk inhouden.

Hieronder ziet u een kaartje met daarop de geplande activiteiten. Het werkplan komt te zijner tijd beschikbaar. Enkele maatregelen worden ook op Monnikenberg uitgevoerd, maar dat gebied is nog niet in het overzicht betrokken. Sommige van deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het kader van de Voltooiing Groene Schakel (vanaf eind 2021), andere gaan we al vóór die tijd aanpakken. Het Goois Natuurreservaat is hier natuurlijk ook bij betrokken. Het is hun natuurgebied. Wij willen voorkomen dat er verschillen in inzichten ontstaan.

Koerier maar één keer dit jaar

In de vorige nieuwsbrief hebben wij ook het uitbrengen van de Koerier aangekondigd. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende kopij te verzamelen om een volwaardige Koerier uit te brengen. Begin volgend jaar doen wij ons uiterste best om dit goed te maken. Blijft nog wel de vraag hoe het nu veder gaat met de coronamaatregelen. Voorlopig zit alles op slot en mogen ook we niet met te veel mensen samen komen. Dat is voor het samenstellen van een goede Koerier toch wel noodzakelijk.

Blijf allemaal gezond en we zien elkaar zeker volgend jaar tijdens onze, dubbele, jaarvergadering. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit mogelijk gaat worden.

 

TOT ZIENS IN 2021!

 

Download hier de Nieuwsbrief als PDF

Geschreven door