Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. hecht er groot belang aan al haar werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat in dit kader verder voor u van belang kan zijn.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • het voeren van de leden- en vrijwilligersadministratie;
 • Het verwerken van betalingen ten behoeve van onze financiële administratie.
 • Het versturen, per post en/of digitaal, van relevante informatie, zoals uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, het verenigingsblad de Koerier of nieuwsbrieven.
 • onze bedrijfsvoering; het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De persoonsgegevens die de Vereniging verwerkt, worden verworven door de penningmeester en via de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of op grond van het gerechtvaardigde belang van de Vereniging en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Vereniging uw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De Vereniging verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld.

 

 

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden in geen geval door onze Vereniging aan derden verkocht of met ze gedeeld.

De Vereniging verstrekt persoonsgegevens wel aan handhavende autoriteiten of fraude-bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Kan ik mijn gegevens laten wijzigen of verwijderen?

U hebt op ieder moment het recht om uw persoonsgegevens zoals die bij ons zijn opgeslagen, in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Consequentie van verwijdering van uw gegevens is wel dat uw lidmaatschap daarmee eindigt. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit eventueel moeten controleren aan de hand van een kopie van uw legitimatiebewijs. Denk er in dat geval aan om het BSN, het document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor ons te maken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. neemt beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren persoonsgegevens en passen encryptie toe als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

In dit verband nog het volgende: op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u dan ook om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de site die u bezoekt.

 

 

Waar kunt u terecht met een klacht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover met ons contact opnemen via penningmeester@annashoeve.nl. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Gebruik website/social media

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. beheert de website www.annashoeve.nl. Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen website.

 

Beeldmateriaal op de website

In het protocol ‘gebruik beeldmateriaal’ staat beschreven waaraan de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. zich houdt bij het plaatsen van beeldmateriaal op de website.

Protocol gebruik beeldmateriaal

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. houdt zich aan een protocol t.a.v. het creëren van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) en het plaatsen daarvan op onze website. Dit protocol wordt gehanteerd door de webmaster bij het bepalen of en hoe het beeldmateriaal op onze site komt te staan.

Maken van foto- en video-opnamen

Tijdens alle activiteiten, door de vereniging georganiseerd, mag men foto- en video-opnamen maken.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • Ouders van minderjarigen en volwassenen die bezwaar hebben tegen het maken van opnames tijdens activiteiten, georganiseerd door de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., kunnen dit bezwaar kenbaar maken bij het bestuur.
 • Als opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de website of social media, moet hiervan de bron worden vermeld (indien bekend bij de vereniging).

 

Sancties

Bestuursleden en overige vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet, zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan.

Tot slot

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, alsmede in twijfelgevallen, beslist het bestuur.

Contactgegevens

De website wordt beheerd door de webmaster, die u kunt bereiken via webmaster@annashoeve.nl

 

Meer informatie

Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen hebben, over deze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres voorzitter@annashoeve.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2020

De Vereniging behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op de website te kijken of er wijzigingen zijn in de privacyverklaring. Als de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. een wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op de website en via een nieuwsbrief.

Klik hier voor de PDF van de privacyverklaring