Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg

PERSBERICHT

22 februari 2021

Danny van Kooi & Jelle Harder

De provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat (GNR) willen het weiland in Monnikenberg afgraven. Het belang hierbij voor de provincie is geld besparen. Het GNR denkt dat alleen op die manier meer planten en dieren in het gebied komen.

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze koehandel en heeft daarom een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst. (Onderaan dit bericht vindt u naast de zienswijze ook alle bijlagen). De provincie wil de grond gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV project (busbaan). De VBAH ziet dat de provincie hiermee geld probeert te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen! Maar als het weiland verdwijnt zullen de dassen voedselgebrek krijgen, zij leven voor 50-75% van regenwormen in het weiland. Er zal geen voortplanting meer zijn en de dassen zullen vertrekken. Alle negen ecologische rapporten bevestigen dat. De VBAH wijst in dit verband op eerdere gerechtelijke uitspraken die deze handelwijze op andere locaties verboden hebben. Grond afgraven als verdienmodel in het Natuurnetwerk Nederland is een ongewenste zaak. Beweringen dat afgraven nodig is omdat anders de nieuwe natuurverbinding tussen het ecoduct over de spoorbaan en de faunatunnel onder de A27 niet goed werkt, verwijst de VBAH naar het rijk der fabelen. Verdwijnt het weiland uit het hart van het landgoed dan verliest het gebied haar historie en haar ziel. De zoveelste aantasting. Provincie en GNR moeten het afgraven heroverwegen!

Het GNR hoopt dat na afgraven er heide gaat groeien en bijvoorbeeld zonnedauw, klokjesgentiaan, snavelbies en veenpluis. De VBAH denkt dat dit zal mislukken door de voortdurende neerslag van stikstof. Bij andere gebieden in de regio zoals Cruysbergen en Laarder Wasmeer zijn ook geen heidevelden ontstaan vanwege die stikstof depositie. De VBAH heeft daarom voorgesteld een ander plan op te stellen en noemt een scala aan mogelijkheden: bloemrijke stroken op de akker, bosranden voorzien van variabele randen, aanplant van streekeigen bes- en vruchtdragende struiken, takkenrillen en rillen van boomstronken worden aangelegd als schuil-, voedsel- en voortplantingsplaatsen. Al die aanpassingen zullen een grote variatie aan planten- en diersoorten opleveren.

De VBAH is het eens met het plan om het Monnikenwater in het weiland te herstellen. Dat kan eenvoudig en goedkoop door o.a. het dijkje wat te verplaatsen waardoor het ven driekeer zo groot wordt en extra biodiversiteit oplevert. Zetten provincie en GNR hun eigen graafplannen door dan zou het Monnikenwater met dijkje meer dan een meter boven het maaiveld uitsteken. Dat doet denken aan een ‘pingoruïne’, bekend uit o.a. Drenthe en Groningen. Landschappelijk en cultuurhistorisch zeer ongewenst. (Zie voor visualisaties Zienswijze hoofdstuk 4).

Provincie en GNR willen het huidige rustgebied in Monnikenberg vergroten van 7 ha naar 15 ha. Volgens de VBAH is die verdubbeling niet met feiten onderbouwd, maar gebaseerd op richtlijnen en aannames en daarom niet gewenst. Verdere uitbreiding zal tot gevolg hebben dat nieuwe paden moeten worden aangelegd op juist kwetsbare plekken in het natuurgebied. Daar schiet de natuur niets mee op, het verstoort de rust in het kerngebied van het landgoed.

De VBAH is geschrokken van de onderbouwing van alle plannen door adviesbureau Arcadis. Deze berusten al te vaak op aannames, veronderstellingen en verwachtingen in plaats van op feiten. De objectiviteit ontbreekt nog al eens waardoor de opdrachtgever, provincie, naar de mond gepraat wordt. Burgerparticipatie wordt door de provincie al jaren totaal genegeerd, ondanks juist het grote belang hiervan (zoals diezelfde overheid met de mond belijdt).

Voor de redactie Klik hier voor de pagina met het gehele rapport Zienswijze van de VBAH

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
-Danny van Kooi, voorzitter VBAH, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
-Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06-33318985, jelleharder@hetnet.nl

 

DOCUMENTEN

Zienswijze VBAH op Ontwerpbesluit WnbS 7-1-2021

Bijlage 1. Afgraven weiland en akker op Monnikenberg

Bijlage 2. Zienswijze Ontwerpbesluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten

Bijlage 3. Over de doelmatigheid van ontgronding van grasland en boekweitakker op het landgoed Monnikenberg bij Hilversum door het Goois Natuurreservaat (GNR)

Bijlage 4. VERZOEK tot HANDHAVING in verband op grond van de Wet natuurbescherming

Bijlage 5. Met weiland en akker óók meer biodiversiteit en behoud cultuurlandschap met dassen in Monnikenberg

Bijlage 6. Bezwaar op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019 zaaknummer RUD.260355

Bijlage 7. Zienswijze op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019 zaaknummer RUD.260355

Persbericht 22-02-2021 BAH Ontwerpbesluit VGS

Geschreven door