Verslag bijzondere ledenvergadering … Weg over Anna’s Hoeve

Maandag 8 april 2013 door het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, 10-4-2013

Aanwezig: 21 leden, inclusief het voltallig bestuur (4), 4 vertegenwoordigers namens provincie/gemeente, twee vertegenwoordigers namens de VVG en belangstellenden.

Opening door voorzitter Martin Triebels en een welkom aan de vertegenwoordigers van gemeente en provincie, met dank voor hun bereidheid in deze vergadering de drie voorgelegde varianten toe te lichten. Een extra kans voor de leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, die vorige week niet in de gelegenheid waren om de consultatiebijeenkomsten in het raadhuis bij te wonen of voor degenen die graag met elkaar tot overwegingen komen.

Het bestuur heeft deze extra ledenvergadering uitgeschreven om met elkaar te denken en te discussiëren over de plannen van de gemeente Hilversum en de provincie wat betreft  de Weg over Anna’s Hoeve. Het bestuur wil een formele reactie afgeven in het participatietraject na de leden gehoord te hebben.

Vervolgens schetst Martin Triebels de kansen en mogelijkheden van de drie varianten en geeft het woord aan Thijs Böhm, projectleider van de gemeente, die met zijn collega’s uitleg geeft van de zienswijze. De gemeenteraad heeft over Hoogwaardig Openbaar Vervoer al een besluit genomen. Thijs schetst de doorlopen regionale procedure. Het HOV-tracé ligt vast. De aanleg van een fietstunnel tussen A. Fokkerweg en van Linschotenlaan en de komst van een HOV halte zijn in het project opgenomen.

Martin geeft toch de suggestie mee nog eens te kijken naar dit tracé en de bus zolang mogelijk over de A27 te laten rijden, tot aan de spoorbaan.

De haalbaarheid van diverse varianten is door gemeente en provincie bekeken, in het participatietraject liggen nu drie varianten voor:

 1. Huidige Weg over Anna’s Hoeve handhaven, een ecoduct over deze weg toevoegen
 2. Weg verleggen langs A27 en spoorbaan/HOV, via de speelstrook langs  de A. Fokkerweg naar de Minckelersstraat
 3. Weg verleggen langs A27 en spoorbaan/HOV, via Berkenlaantje/vijvers naar einde Minckelersstraat bij de sportvelden.

Knelpunten bij varianten 2. en 3. zitten in de aansluiting op het bestaande wegennet.

Het 4e alternatief om de Weg Over Anna’s Hoeve de bebouwde kom in te leiden over de Mussenstraat naar de Oosterengweg is volgens de gemeente niet mogelijk in verband met te beperkte ruimte bij nieuwe tunnel en op de Oosterengweg. Ook geluid, fijnstof en stikstof oxide gehalte zijn bij deze variant zeer belastend voor de omgeving.

De verwachte verkeersbewegingen over de Weg over Anna’s Hoeve gaan in de toekomst van 9.000 auto’s naar 12.500 auto’s per etmaal. Een toehoorder twijfelde aan deze cijfers.

De Vereniging heeft  zich al in een eerder stadium uitgesproken tegen het weghalen van de speelstrook aan de A. Fokkerweg. Aanwezigen beamen dit, men noemt het proces om te komen tot de realisatie van deze speelstrook een voorbeeld van een goed doorlopen participatietraject met omwonenden en jongeren. Er is volgens de gemeente nog ruimte om de verlegde weg naast de speelstrook in de plannen. De speelstrook moet dan worden verwijderd en smaller worden heringericht. Tip wordt gegeven om de speelstrook eerst opnieuw in te richten en daarna de weg aan te leggen, mocht de keuze op deze variant vallen.

Na vertrek van de vertegenwoordigers van de gemeente/provincie en een korte pauze discussiëren de aanwezigen over de kansen en knelpunten die de varianten oproepen.

Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Bij handhaven huidige weg is minder asfalt nodig dan bij een wegverlegging;
 • Toename van verkeer geldt bij alle varianten;
 • Keuze c. over de vijvers en het Berkenlaantje roept verzet op bij allen, dit doorsnijdt Anna’s Hoeve en is desastreus voor de eenheid van het natuurgebied. De Vereniging had dit standpunt ook vorig jaar al verwoord in de Gooi & Eemlander:
 • De weg wordt langer als hij verlegd wordt, leidt tot meer uitstoot en geluidsoverlast;
 • Handhaven huidige weg ontziet de aanwonenden van de A. Fokkerweg;
 • Bij keuze langs spoor de geplande wal doortrekken vanaf het ecoduct tot de bebouwde kom en verkeer aan zicht ontrekken. Dit is ook belangrijk tegen licht- en geluidsoverlast in Anna’s Hoeve;
 • Langs huidige weg worden geen dode  beesten aangetroffen, de weg is blijkbaar over te steken;
 • Gemeente wil de weg verleggen om nieuwe woonwijk aantrekkelijker te maken, ten nadele van de Hilversummers die al in de buurt wonen;
 • Advies van Alterra (onderzoeksbureau) om ecoduct breed genoeg te maken en stressmomenten voor beesten te beperken  ter harte nemen. Een aanwezige merkte overigens op dat er wel meer plaatsen zijn waar drie eco-passages, drie stressmomenten bij elkaar liggen.

Uiteindelijk komt men tot een keuze en laat de eigen keuze zien door hand opsteken. Gezien het beperkte aantal leden dat aanwezig is, schetsen deze meningen een beeld, er is te weinig draagvlak om van een stemming te kunnen spreken. Het bestuur neemt de meningen mee in het bepalen van een standpunt, cq haar reactie aan de gemeente.

 1. Huidige Weg over Anna’s Hoeve handhaven, een ecoduct over deze weg toevoegen: 15 keer gekozen
 2. Weg verleggen langs A27 en spoorbaan/HOV, via de speelstrook langs de A. Fokkerweg of via Mussenstraat naar de bebouwde kom: 5 keer gekozen
 3. Weg verleggen langs A27 en spoorbaan/HOV, via Berkenlaantje naar Minckelersstraat: 0 keer gekozen.

Tot en met 14 april kan ieder ook individueel de eigen zienswijze indienen via een reactieformulier op de website www.hovinhetgooi.nl.

De voorzitter bedankt de leden voor inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.

(Een impressie van een van de aanwezige leden vindt u hier.)

Geschreven door